Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2019 02:33:16

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament

L'Ajuntament

  Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2015

  Accedir al canal RSS de Any 2015
  L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat t'obre les portes al seu pressupost.

  El portal de Pressupostos de Sant Feliu de Llobregat és una aposta per la transparència dins de les Administracions Públiques, així com un pas més cap a un model de govern obert. Hi trobareu informació detallada sobre els ingressos, les despeses i l'execució del pressupost de l'Ajuntament.

  Pressupost:
  Audiència pública de les actuacions i pressupostos
  Edicte d'aprovació inicial del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2015 en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2014, publicat en el BOPB de 3 de novembre de 2014
  Edicte d'aprovació final del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2015, publicat al BOPB de 27 de novembre de 2014.
  Pressupost de despeses desglossat per aplicacions pressupostàries
  Pressupost d'ingressos desglossat per aplicacions pressupostàries
  Liquidació Pressupost 2015 (Presentació)
  Comptes anuals/compte general 2015 (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació)
  Pressupost any 2015 del Consorci de comerç
  Indicadors econòmics financers any 2015
  • Superàvit (o deficit) per habitant: 86,93
  • Autonomia Fiscal:  0,58
  • Ingressos fiscals per habitant: 639,53
  • Despesa per habitant: 1.102,44
  • Inversió per habitant: 198,3
  • Període mitjà de pagament a proveïdors: 38
  • Període mitjà de cobrament: 20,908007
  • Deute públic municipal A 31/12/2015: 18.347.343,81
  • Evolució deute en comparació exercicis anteriors: 102,09%
  • Endeutament per habitant: 418,89
  • Endeutament relatiu: 0,33
  • Inversió en infraestructura per habitant: 67,72
  • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme/pressupost total d'ingressos: 0,0151
  • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme/pressupost total (definitiu) de despeses: 0,04
  Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost:

  Estat del pressupost del primer trimestre de l'exercici pressupostari 2015:

  Estat del pressupost del segon trimestre de l'exercici pressupostari 2015:

  Estat del pressupost del tercer trimestre de l'exercici pressupostari 2015:


  Feu clic aquí per a més informació detallada sobre els ingressos, les despeses i l'execució del pressupost de l'Ajuntament.

  Modificacions al pressupost 2015 aprovades pel Ple:

  Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 

  Modificació de crèdits número 1/2015 per un import de 1.596.320,42 euros
  Modificació de crèdits número 2/2015 per un import de 1.050.000,00 euros
  Modificació de crèdits número 3/2015 per un import de 559.256,65 euros
  Modificació de crèdits número 4/2015 per un import total de 738.297,64 euros
  Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública:

  No es va presentar cap al·legació durant el termini d'exposició al públic de quinze dies hàbils al pressupost per a 2015

  Documents relacionats:
  Pla d'actuació del Mandat 2011-2015
  Pla d'inversions del mandat 2012-2015