Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
26/04/2019 06:43:02

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

  Sr. Jordi San José Buenaventura, l'alcalde

   

  Sr. Jordi San José Buenaventura, l'alcalde

  Logo del Grup Municipal d'ICV-EUiA

    

   

  Competències:

  L'alcalde és la primera autoritat del municipi i té el tractament d’il·lustríssim Senyor, segons les disposicions legals vigents. També és el President de la Corporació i el Cap de l'Administració Municipal, i com a tal exerceix unes atribucions i competències regulades en el Reglament Orgànic Municipal. Hi ha algunes atribucions i competències de l'Alcalde que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori, però hi ha d’altres que no es poden delegar:

  Indelegables

  • Dirigir el govern i l'administració municipal.
  • Dictar bans.
  • Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
  • Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
  • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament.
  • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
  • Nomenar els/les tinents/es d'alcalde
  • Efectuar delegacions de les seves atribucions.
  • Designar els membres de la Junta de Govern Local

  Delegables

  • Representar l'Ajuntament. Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Comissió de Govern.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar els ser­veis i obres municipals.
  • Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
  • Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i sancions del fun­cionariat que porti armes.
  • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
  • Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
  • Atorgar les llicències.
  • Acomiadar el personal laboral, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
  • Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.  

  Representacions de l'Ajuntament a òrgans de govern supramunicipal

  • Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament del Sector d’Urbanització prioritària de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat.
  • Membre del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • President de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • Membre de la Junta de Govern i del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
  • Vicepresident de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Membre de la Junta General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Membre del Consell General de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
  • Membre del Consell General del Consorci de Comunicació Local.
  • Membre del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • Membre de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • President al Consell Escolar Municipal de la ciutat (en representació del grup municipal ICV-EUiA-E)
  • Membre del Consorci per a la Gestió de la Televisió digital local pública del "Baix Llobregat Centre" de la demarcació Territorial de Cornellà de Llobregat.
  • Membre de la Junta de la Fundació Utopia i d'Estudis Socials del Baix Llobregat.
  • Membre del Consell General de l'Associació Pla Estratègic de Barcelona.
  • Membre de l'Associació Red Innpulso (ARINN)
  • Membre de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • Membre del Consell General de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL)
  • President del Consell Agrari Local
  • Membre de la Comissió Executiva de la Xarxa Catalana d’alcades i alcaldesses per la Pau