Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/06/2019 08:06:18

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

  Sr. Jordi San José Buenaventura, l'alcalde

   

  Sr. Jordi San José Buenaventura, l'alcalde

  Logo del Grup Municipal d'ICV-EUiA

    

   

  Competències:

  L'alcalde és la primera autoritat del municipi i té el tractament d’il·lustríssim Senyor, segons les disposicions legals vigents. També és el President de la Corporació i el Cap de l'Administració Municipal, i com a tal exerceix unes atribucions i competències regulades en el Reglament Orgànic Municipal. Hi ha algunes atribucions i competències de l'Alcalde que es poden delegar en qualsevol regidor o regidora del consistori, però hi ha d’altres que no es poden delegar:

  Indelegables

  • Dirigir el govern i l'administració municipal.
  • Dictar bans.
  • Desenvolupar la prefectura superior de tot el personal de la corporació.
  • Exercitar les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
  • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o greus riscs, les mesures necessàries i adequades, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament.
  • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
  • Nomenar els/les tinents/es d'alcalde
  • Efectuar delegacions de les seves atribucions.
  • Designar els membres de la Junta de Govern Local

  Delegables

  • Representar l'Ajuntament. Convocar i presidir les sessions de qualsevol òrgan municipal diferent del Ple i de la Comissió de Govern.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar els ser­veis i obres municipals.
  • Disposar despeses, dins dels límits de la seva competència i les expressament previstes en les bases d'execució dels Pressupostos.
  • Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com els nomenaments i sancions del fun­cionariat que porti armes.
  • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
  • Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni del 50 % del límit general aplicable a la contractació directa de conformitat amb el procediment legalment establert.
  • Atorgar les llicències.
  • Acomiadar el personal laboral, havent de donar compte al Ple de l'Ajuntament, a efectes de la seva ratificació.
  • Les que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assigni al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.  

  Representacions de l'Ajuntament a òrgans de govern supramunicipal

  • Consell General del Consorci urbanístic per al desenvolupament del Sector d’Urbanització prioritària de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat.
  • Membre del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • President de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • Membre de la Junta de Govern i del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
  • Vicepresident de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Membre de la Junta General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Membre del Consell General de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
  • Membre del Consell General del Consorci de Comunicació Local.
  • Membre del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • Membre de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • President al Consell Escolar Municipal de la ciutat (en representació del grup municipal ICV-EUiA-E)
  • Membre del Consorci per a la Gestió de la Televisió digital local pública del "Baix Llobregat Centre" de la demarcació Territorial de Cornellà de Llobregat.
  • Membre de la Junta de la Fundació Utopia i d'Estudis Socials del Baix Llobregat.
  • Membre del Consell General de l'Associació Pla Estratègic de Barcelona.
  • Membre de l'Associació Red Innpulso (ARINN)
  • Membre de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias.
  • Membre del Consell General de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL)
  • President del Consell Agrari Local
  • Membre de la Comissió Executiva de la Xarxa Catalana d’alcades i alcaldesses per la Pau