Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/10/2020 12:54:04

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pressupostos municipals

L'Ajuntament - Pressupostos municipals

Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2014
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat t'obre les portes al seu pressupost.

El portal de Pressupostos de Sant Feliu de Llobregat és una aposta per la transparència dins de les Administracions Públiques, així com un pas més cap a un model de govern obert. Hi trobareu informació detallada sobre els ingressos, les despeses i l'execució del pressupost de l'Ajuntament.

Comptes anuals/compte general (balanç, compte de resultats economic-patrimonial, memòria i liquidació)
Indicadors econòmics financers any 2014
 • Superàvit (o dèficit) per habitant: 94,17
 • Autonomia fiscal: 0,62
 • Ingressos fiscals per habitant: 653,08
 • Despesa per habitant: 1.008,35
 • Inversió per habitant: 127,86
 • Període mig de pagament: 51
 • Període mig de cobrament: 32,610665
 • Deute públic municipal a 31/12/2014: 17.971.038,26
 • Evolució del deute: 97,90%
 • Endeutament per habitant: 411,1
 • Endeutament relatiu: 0,35  
 • Inversió en infraestructures per habitant: 31,83  
 • Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme: 0,0115 
 • Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme: 0,07. Es consideren les obligacions reconegudes netes imputades a l'àrea de despesa 15 (Urbanisme i habitatge).
Pressupost 2014

Gràfic que mostra informació de com estan repartides les despeses segons les àrees de l'Ajuntament. Atenció a les persones: Educació, 3.152.620,53 euros; Serveis socials: 1.700.612,08 euros; Esports, 1.258.710,22 euros; Cultura, 1.370.426,53 euros; Joventut, dona, inmigració, participació, solidaritat, nova ciutadania, salut, etc., 1.387.470,01 euros; Policia, 2.706.158,48 euros. Promoció econòmica: Formació i ocupació, 1.767.555,77 euros. Territori: Recollida d'escombraries, nejeta i jardinería, 5.574.750,00 euros; consums via pública, 548.475,00 euros; Manteniment de la ciutat, 2.219205,24 euros; Urbanisme i obres, 1.953.848,35 euros. Serveis generals: Noves tecnologies i informàtica, 1.259.599,04 euros; Recursos humans, 4.636.634,73 euros; Altres (consums d'edificis, transferències altres administracions, assegurances, etc.), 3.421.582,00 euros. El gràfic no inclou les despeses financeres ni la devolució de préstecs.

Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

En el període d'exposició pública del pressupost 2014 es van presentar dues al·legacions que van ser desestimades al Ple municipal, en sessió celebrada el 18 de desembre de 2013, i per tant el pressupost 2014 va quedar definitivament aprovat en l'esmentada sessió

Documents d'al·legacions presentades:

Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost
Modificacions al pressupost 2014 aprovades pel Ple

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

Pressupost, modificacions i liquidació del pressupost de l'any 2014 del Consorci de comerç
Documents relacionats: