Transparència i dades obertes

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
05/12/2021 08:26:11

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Transparència i dades obertes

IX Pacte de condicions conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1 - DETERMINACIÓ DE LES PARTS

Aquest Conveni-Pacte ha estat negociat a la Mesa de Negociació entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i les organitzacions sindicals que en formen part, i que són Comisions Obreres de Catalunya (CCOO) Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Unió General de treballadors, Federació Serveis Públics (UGT-FSP) i Sindicat de funcionaris de Policia Confederació de Seguretat Local (SFP-CSL).

ARTICLE 2 - ÀMBIT PERSONAL

2.1. - Els pactes continguts en aquest Conveni-Pacte afecten tots els empleats/des públics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: funcionaris integrats en la seva pròpia plantilla i treballadors/es que, amb relació jurídic laboral, presten serveis a l’Ajuntament.

2.2. - Els presents acords tenen el caràcter de Pacte de condicions de treball per als funcionaris de carrera i interins, i de Conveni col·lectiu per als treballadors contractats en règim de dret laboral.

2.3. - El personal amb contracte de formació en col·laboració amb altres entitats, el personal contractat mitjançant plans d'ocupació, casa d'oficis o qualsevol tipus de subvenció, el personal que realitzi pràctiques professionals mitjançant conveni, en qüestions de salari, jornada i tipificació s’acordaran en la Comissió de Selecció, en funció de les característiques de cada subvenció.

2.4. - Resta exclòs d’aquest Conveni-Pacte el personal eventual i eventual directiu que exerceix càrrecs de confiança i d’assessorament especial .

ARTICLE 3 - VIGÈNCIA

3.1. - Els presents acords tindran vigència des del dia següent a la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2015,

3.2. - Aquest Conveni-Pacte es prorrogarà tàcitament per anys naturals en el supòsit que no sigui objecte de denúncia, per qualsevol de les parts, amb dos mesos d'antelació al seu venciment, i de mantenir-se les clàusules dintre de la legalitat vigent, en cada moment.

ARTICLE 4 - COMISSIÓ PARITÀRIA

4.1 .- Es crearà una Comissió paritària del Conveni en el termini de quinze dies comptadors des de la signatura d'aquest Conveni-Pacte, com a òrgan d'interpretació, conciliació i vigilància del seu compliment.

4.2. - Les funcions d'aquesta, a més de la interpretació i vigilància del seu compliment de les qüestions aquí regulades són:

a). - Negociar i conciliar les qüestions que les parts sotmetin a consideració.

b). - D'altres que se li atribueixin per aquest Conveni/ Pacte.

c).-Rebre informació prèvia de l'organització del treball del personal de l'Ajuntament i de qualsevol decisió que impliqui modificacions de les condicions contractuals del personal de l’Ajuntament.

4.3.-La Comissió Paritària serà integrada per part de l’Ajuntament per les persones que designi l'alcalde i dos representant per cada un dels sindicats signants i tres representants pel sindicat majoritari.

4.4.-La Comissió Paritària es reunirà a petició de qualsevol de les parts amb un termini màxim de 15 dies naturals. S’estendran actes de les reunions i els seus acords seran de compliment obligatori.

CAPÍTOL II

JORNADA I RÈGIM DE TREBALL

ARTICLE 5 - JORNADA DE TREBALL

5.1.- Jornada ordinària

5.1.1- Es determina una jornada ordinària de 37 hores i 30 minuts de treball setmanal efectiu de promig en còmput anual (1636 h) o, en tot cas, la que s’estableixi en el marc de legislació vigent de l’Estat per a tot el sector públic, o en el seu defecte, la que s’estableixi en el marc normatiu català de referència Aquesta jornada s'efectuarà des de l’1 de juny al 30 de setembre i als torn festius de Setmana Santa i Nadal de manera reduïda amb 35 hores a la setmana.

5.1.2.- Per tal de configurar la jornada anual caldrà afegir 22 dies de vacances d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

5.1.3.- En el marc de la jornada especificada al punt 5.1.1 s'inclouran 4 dies més de dies festius a la Setmana Santa i 4 dies festius al Nadal, que es gaudiran preferentment el 60% la primera setmana i el 40 % la següent i sense perjudici dels respectius serveis.

La realització de les trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu, de mitjana en còmput anual, corresponents a la jornada ordinària de treball i de les corresponents a les jornades especials, comprendrà la possibilitat de disposar d'un temps per compte propi i per a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, que en tot cas s'entendrà com a temps efectiu de treball, de manera flexible, proporcional a l’horari personal i d'acord amb els següents topalls i criteris de gestió:

Jornada ordinària, EB,EMM i Biblioteca

Per a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, un màxim d’1 hores i 15 minuts setmanals.

La gestió del temps per a la conciliació previst en aquest acord correspondrà a cada empleat públic, en tot cas respectant els horaris previstos en aquest Acord.

El temps previst per a conciliar la vida laboral, personal i familiar en cap cas donarà dret a generar hores o dies a gaudir per l'empleat com a compensació del temps no utilitzat per aquests conceptes.

S'estableix una bonificació de 15 minuts en el marcatge per ordinador.

Al dia es fitxa una jornada mínima de 7 hores i 15 minuts, amb la flexibilitat d’entrada i sortida que s’estableix en l’article 8 d’aquest Pacte de condicions Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament.

L’aplicació de les hores de conciliació a la Escola Municipal de Música serà proporcional a la jornada de cada treballador/a i es realitzarà fora de les hores lectives.

5.2.- Jornada especial del personal de la Policia Local

5.2.1.- Es determina una jornada especial que es realitzarà en 208 jornades de 8 hores, el que representa un còmput anual de 1664 hores, a excepció dels policies que treballin els caps de setmana a torns de 3x1, que seran de dotze hores diàries (Dissabtes i Diumenges).

5.2.2.- Per tal de configurar la jornada anual caldrà afegir 22 dies de vacances i 3 d'assumptes personals d'acord amb el que estableix la normativa vigent. (208).

5.2.3.- En el marc de la jornada especificada al punt 5.2.1 s'inclouran 4 dies més de dies festius a la Setmana Santa i 4 dies festius al Nadal, establint dos grups específics que gaudiran d’un període de 8 dies de festa consecutius per vuit dies de treball, alternant els períodes anualment.

5.2.4.- En el marc d’aquesta jornada s’inclourà un dia més de lliure disposició.

La Policia Local tindrà la possibilitat de disposar d'un temps per compte propi i per a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, que en tot cas s'entendrà com a temps efectiu de treball, de manera flexible, proporcional a l’horari personal i d'acord amb els següents topalls i criteris de gestió:

Per a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, un màxim de 5 dies anuals.

La gestió del temps per a la conciliació previst en aquest acord correspondrà a cada empleat públic, en tot cas respectant els horaris previstos en aquest Acord.

El temps previst per a conciliar la vida laboral, personal i familiar en cap cas donarà dret a generar hores o dies a gaudir per l'empleat com a compensació del temps no utilitzat per aquests conceptes.

5.3.- Jornada especial del personal del Servei de Manteniment

5.3.1.-Es determina una jornada especial que es realitzarà en 215 jornades de 7 hores i 45 minuts, el que representa un còmput anual de 1666 hores.

5.3.2.-Per tal de configurar la jornada anual caldrà afegir 22 dies de vacances i 3 d'assumptes personals, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

5.3.3.-En el marc de la jornada especificada al punt 5.3.1 s'inclouran 4 dies més de dies festius a la Setmana Santa i 4 dies festius al Nadal, que es gaudiran el 60% la primera setmana i el 40 % la següent.

El Servei de Manteniment tindrà la possibilitat de disposar d'un temps per compte propi i per a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, que en tot cas s'entendrà com a temps efectiu de treball, de manera flexible, proporcional a l’horari personal i d'acord amb els següents topalls i criteris de gestió:

Per a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, un màxim d’1 hora i 15 minuts setmanals.

La gestió del temps per a la conciliació previst en aquest acord correspondrà a cada empleat públic, en tot cas respectant els horaris previstos en aquest Acord.

El temps previst per a conciliar la vida laboral, personal i familiar en cap cas donarà dret a generar hores o dies a gaudir per l'empleat com a compensació del temps no utilitzat per aquests conceptes.

la flexibilitat d’entrada i sortida serà la que s’estableix en l’article 8 d’aquest Conveni per aquest col·lectiu .

5.4.- Dins d’aquest còmput anual tots els empleats/des públics, amb antiguitat superior a l’any, gaudiran de tres dies d’assumptes personals

Els dies de lliure disposició i les vacances, seran vigents mentrestant no canviï la normativa respecte a dies de vacances, assumptes personals i jornada laboral.

El període de gaudiment dels dies d’assumptes personals serà el comprès entre el 1 de gener de l’any corrent i el 15 de gener de l’any següent.

Per gaudir dels dies d’assumptes personals l’empleat públic haurà de tenir una antiguitat de més d’un any.

5.5.- La jornada ampliada serà distribuïda d'acord amb les necessitats de cada lloc de treball.

5.6.- Podran existir, excepcionalment, jornades reduïdes per a llocs de treball específics. Igualment, la Junta de Govern podrà establir modificacions en els horaris de determinats llocs de treball per necessitats del servei i d'acord amb els representants dels empleats/des públics.

Qualsevol modificació legal en la determinació de la jornada anual de treball serà directament aplicable al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni i la normativa derogada no generarà cap mena de dret consolidat.

En el moment que la legislació ho permeti es tornarà a la jornada bàsica de 35 h de promig anual.

Els llocs de treball que, per raons organitzatives, duguin a terme la seva jornada de forma irregular al llarg de la setmana o de períodes temporals variables (estiu/hivern, etc.), tindran assignat el mateix nombre d’hores establert anteriorment, si bé la seva distribució temporal es durà a terme de la forma i amb les característiques que es fixi en cada tipologia horària, d’acord amb el seu propi calendari laboral.

Aquells col·lectius que per les seves característiques funcionals i de prestació del servei públic no es poden acoblar als horaris establerts anteriorment, amb un còmput anual d’hores idèntic al resultant de l’aplicació de l’horari regulat a l’article 5.1, realitzaran horaris especials adequats a cada servei sense reduir les seves retribucions. Dins d’aquests horaris especials s’inclouen, entre d’altres col·lectius: Escoles Bressol, servei de biblioteques, Escola Municipal de Música, i aquells altres, de nova creació, i amb informe previ favorable que en un futur es puguin desenvolupar.

D’acord amb el calendari de festes oficials que cada any s’aprova per part de la Generalitat de Catalunya, es confeccionaran els respectius calendaris laborals per als diferents sectors i col·lectius de la corporació dins del darrer trimestre de l’any. Aquest calendari s’exposarà al tauler d’anuncis de cada àrea, per al coneixement del seu personal.

5.7 Jornada reduïda

Els treballadors podran sol·licitar per interès particular una jornada reduïda amb la reducció proporcional de retribucions i sempre que sigui validat pel seu superior jeràrquic

5.8 Reconeixement per 25 anys d’antiguitat a la Administració Local

Al fer 25 anys a la Administració Local l’empleat/da públic rebrà per una sola vegada una quantitat de 200 euros. Aquest reconeixement es considerarà a tots/tes els que tinguessin més de 25 anys al 2009.

ARTICLE 6 - TORNS

6.1.- El Servei de Manteniment Ciutat realitzarà habitualment un torn de matí, sense perjudici d’establir els serveis de tarda que serà, com a màxim, de tres persones i com a mínim de dos. La jornada serà de dilluns a divendres, i l’horari de 7 a 14’45 h pel torn de matí, i de 14’15h a 22 h pel torn de tarda.

6.2.- La Policia Local, de forma ordinària, efectuarà tres torns de 8 hores diàriament.

Des de les 6:00am del dissabte fins les 6:00am del dilluns es realitzaran torns de 8 hores i torns de 12 hores.

Els torns de 8 hores són: de matí (de 6 a 14 h), tarda (de 14 a 22 h) i nit (de 22 a 6 h).

Els torns de 12 hores són: de matí-tarda (de 6 a 18 h) i tarda-nit (de 18 a 6 h).

El servei de la policia local articularà el seu funcionament per mitjà d’un reglament que haurà de confeccionar un grup de treball de la Policia Local en el termini de 3 mesos.

El servei de la policia local articularà el seu funcionament per mitjà d’un sistema mixta de quadrants, aquest sistema estarà compost de la següent manera:

1. Un primer grup d’efectius operarà amb la fórmula del 2x1, és a dir, descansa dos caps de setmana i treballa un, en torns de 8 hores, dividits en mati, tarda i nit. El contingent mínim d’aquest grup s’establirà en funció de les necessitats del servei.

2. Un segon grup d’efectius operarà amb la fórmula del 3x1, és a dir, descansa tres caps de setmana i treballa un, en torns de 12 hores, amb 60 minuts de descans, i dividits en torns de matí-tarda i tarda-nit. El contingent mínim d’aquest grup s’establirà en funció de les necessitats del servei.

Aquests torns seran de caràcter voluntari i semestral a excepció de les sol·licituds de canvis del propis agents.

6.2.1- El quadrant de festes, serveis i torns de la Policia Local contemplaran la distribució d’un semestre, havent d’ésser exposats amb dos mesos d’antelació a la finalització de l’anterior. Els quadrants de vacances d’estiu, setmana santa i Nadal s’exposaran amb tres mesos d’antelació. Aquest quadrant només podrà ser alterat un cop exposat per causes motivades del servei o del treballador. Cap policia treballarà en dos torns diferents durant el mateix quadrant de serveis.

6.2.2- La distribució del servei es farà respectant el descans de la forma següent:

- Torns de treball en caps de setmana: per cada cap de setmana treballat es faran dos o tres de descans consecutius en funció del quadrant al qual s’estigui adscrit. S’exceptuen els períodes de Setmana Santa i Nadal.

- Aquest quadrant haurà de preveure que cap policia treballarà més de 7 dies seguits. S’exceptuen els períodes de Setmana Santa i Nadal, que podran ser 8 dies seguits.

- Els descansos entre setmana seran com a mínim de dos consecutius excepte per raons motivades de la Prefectura o del treballador.

- En casos excepcionals atenent a necessitats urgents del servei, i comptant amb la predisposició dels agents, es podran variar aquestes condicions, no alterant els quadrants i cobrint els serveis de forma preferentment voluntària i remunerada com a hores extraordinàries.

6.3- A l'hora d'efectuar qualsevol canvi de torn entre dos treballadors d'un mateix Departament, caldrà prèviament l'informe favorable del cap.

6.4. Creació de la Unitat Motoritzada Policial, la qual constarà de dos escamot, amb el següent horari:

1er Escamot. De dilluns a divendres de 7:00 hores fins les 15:00 h. Dissabtes i diumenges de 07:00 h. fins les 19:00 hores.

2on Escamot. De dilluns a divendres de 15:00 h. fins les 23:00 h. Dissabtes i diumenges de 18:00 h. fins les 06:00 h.

6.5. Qualsevol altre torn diferent del referits tindrà que ser negociat amb els sindicats.

6.6. Sergents, caporals i agents, tindran els mateixos drets i condicions a l’hora de fer canvis de torns.

6.7. Es fixaran uns màxims i uns mínims dins dels torns, amb la finalitat de perjudicar lo menys possible als agents poder estar en el torn desitjat. Es concretarà en un termini de tres mesos a partir de la signatura del conveni

6.8. Es fixaran les condicions en que es produiran els canvis de torn. Es concretarà en un termini de tres mesos a partir de la signatura del conveni

6.9. S’estudiarà el repartiment de les festes nacionals, autonòmiques i locals dins dels quadrants, per establir que tothom pugui gaudir el mateix nombre de festes.

6.10. Creació de una jornada especial de matí i tarda per tal d’implementar el model de policia de proximitat, la qual constarà dels agents que determini la Prefectura de entre els voluntaris i un sergent coordinador de proximitat, que seran la base de la patrulla territorial. La jornada de treball serà de dilluns a divendres, De 8,30 a 13,30 h i de 17,30 a 20,30 h, fent festa tots els caps de setmana i festius.

Aquest torn serà retribuït amb la mateix quantia que el 3x1

ARTICLE 7 - DESCANS DIARI

7.1.-El personal que realitzi un horari diari mínim continuat de 6 hores seguides gaudirà d’una pausa de 30 minuts diaris, computables com a treball efectiu i que el gaudiran dintre de la primera meitat de la jornada. Els 30 minuts de pausa que no s’utilitzin no es poden emprar com a hores per compensar en cap còmput horari setmanal o mensual

Els col·lectius que facin jornades laborals de 12h continuades, podran gaudir d’una pausa de 1 hora o dues de 30 minuts.

Quan es tracti de llocs de treball unipersonals s’arbitraran els mecanismes organitzatius adients per possibilitar-ne l’ús.

Així mateix regirà la obligació d’utilitzar els mitjans de control d’horari, tant a la sortida com a l’entrada.

7.2.- Els 30 minuts de descans del personal del Servei de Manteniment de la Ciutat serà entre les 9 h i les 9.30 h, en el torn de matí i entre les 19 h i les 19.30 h, en el de tarda, tret dels casos que per necessitat dels servei es realitzarà dins de les 4 primeres hores de la jornada laboral.

L’ajuntament garantirà a cada centre de treball, l’adequació dels espais necessaris per tal de condicionar-los pel descans dels treballadors i treballadores.

ARTICLE 8 - FLEXIBILITAT

8.1.- Sempre que el servei ho permeti i que no es tracti de llocs de treball unipersonals i d’atenció directa al públic s’estableixen els marges següents de flexibilitat a l’entrada i la sortida del treball i la seva recuperació serà diària:

8.1.1.- Personal adscrit al Servei Manteniment Ciutat 15 minuts

8.1.2.- Resta de Personal 90 minuts

8.2- La flexibilitat del personal del punt 8.1.2 s’establirà en les possibilitats següents:

Marge d’entrada: de 7.30 h a 9 h

Marge de sortida: de 14 h a 16 h

En els períodes de jornada reduïda d’estiu i dels torn festius de Setmana Santa i Nadal amb 35 hores a la setmana, la flexibilitat s’avançarà en ½ hora al marge de sortida.

(13:30 h) completant diàriament la jornada de 7 hores i 30 minuts. Si per motiu justificat aquesta recuperació no fos possible fer-la diàriament es faria trimestralment, de mutu acord amb el seu cap immediat, en cas de discrepància decidirà el departament de Recursos Humans, de forma motivada. L’horari de recuperació, en tot cas, s’establirà dintre de l’horari habitual del centre de treball.

Si abans de finalitzar la setmana laboral el treballador té un excés de jornada produïda per les necessitats del servei i sempre que no es perjudiqui al mateix, podrà compensar aquest excés avançant la sortida preferentment el divendres. Aquesta compensació no podrà ser superior a una hora setmanal i en cap cas es podrà avançar la sortida abans de les 14:00 hores,o les 13:30 h en períodes de jornada reduïda

8.3.-El Servei Manteniment Ciutat sempre s'entendrà la seva flexibilitat i utilització com una situació extraordinària i mai de normalitat.

ARTICLE 9 - HORARI D'ESTIU

Durant el període comprès entre el 1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, i en el períodes de Setmana Santa i Nadal, tot el personal avançarà l'hora de sortida en 30 minuts.

ARTICLE 10 - VACANCES I PERÍODES FESTIUS

10.1.- El personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei efectiu, de 22 dies hàbils retribuïts de vacances, o dels dies que corresponguin si el temps de servei durant l’any fos menor.

L’ajuntament i la representació sindical negociaran l’ampliació d’aquest dies de vacances quan la legislació laboral aplicable ho permeti.

10.2.- Vacances: Aquests 22 dies hàbils, que es gaudiran preferentment durant els mesos de juliol i agost procurant mantenir les proporcions següents: 75% per l'agost i el 25% el juliol.

10.3.- El Servei Manteniment Ciutat preferentment 20% al juliol i el 80% a l’agost, en qualsevol cas.

10.4.- La Policia Local gaudirà de les vacances preferentment els mesos de juliol al 50% i a l’agost al 50% sense detriment del personal que desitgi acollir-se a d’altres períodes de forma voluntària i s’estableix la possibilitat que en el període comprés entre juny i setembre puguin partir-se en intervals de 15 dies.

10.5- A petició de qualsevol empleat/da públic i d'acord amb les necessitats del servei, aquests 22 dies hàbils de vacances es podran gaudir fins al dia 15 de gener de l’any següent en períodes mínims de 5 dies laborables consecutius.

10.6- Si en el moment del gaudi de vacances d'estiu, Setmana Santa i Nadal, l'empleat/da públic/a, contractat a termini determinat no té un període mínim de 12 mesos d'antiguitat, el període de vacances es reduirà en la part proporcional corresponent. A tal efecte es comptarà per anys naturals (1 de gener a 31 de desembre).

10.7- Amb tres mesos d'antelació a l'inici de cada període de vacances o períodes festius, els caps elaboraran la relació del personal amb la indicació de les dates en què les gaudiran.

10.8- Quan el període de vacances prèviament fixat o autoritzat i no s’hagi començat a gaudir i pugui coincidir en el temps amb una situació d’Incapacitat Transitòria, risc durant l’embaràs i el període de lactància, o amb els permisos de maternitat o paternitat o permís acumulat de lactància, aquestes vacances es podran gaudir en dates diferents

Si aquestes situacions impossibilitessin iniciar les vacances dins del any natural al que corresponguin, aquestes es podran gaudir en any natural diferent. En el supòsit d’I.T. el període de vacances es podrà gaudir una vegada finalitzada la I.T. i sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final d’any en que s’hagin originat.

Si durant les vacances sobrevingueren els permisos de maternitat o paternitat o una situació d’I.T., el període de vacances quedarà interromput, i es podrà gaudir el temps restant en període diferent. En el supòsit de que la durada dels permisos anomenats o de la situació d’I.T. impossibilitin el gaudiment de les vacances dins de l’any natural al que corresponguin, es podran gaudir a l’any natural següent.

10.9- Setmana Santa: 4 dies de permís retribuït, més els festius establerts en calendari laboral per a tot el personal, que es gaudirà preferentment el 60% la primera setmana i el 40% la següent garantint que tots els serveis siguin oberts . La Policia Local establirà dos grups específics que gaudiran d’un període de 8 dies de permís retribuït consecutius per vuit dies de treball, alternant els períodes anualment. Aquest dies de permís retribuït no es poden emprar com a hores per compensar en cap còmput horari setmanal o mensual ni es poden recuperar.

10.10- Nadal: durant aquest període es gaudiran, sota el concepte dies permís retribuït de 4 dies hàbils per tot el personal, preferentment el 60% la setmana de Nadal i el 40% la setmana de Cap d’Any garantint que tots els serveis siguin oberts, tret de la Policia Local en què s’establiran dos grups específics, gaudint d’un període de vuit dies de permís retribuït consecutius per vuit dies de treball, en el període comprès entre el 23 de desembre i el 8 de gener, alternant aquests períodes anualment. no es poden emprar com a hores per compensar en cap còmput horari setmanal o mensual ni es poden recuperar.

El període de gaudiment del dies assumptes personals serà el comprès entre el 1 de gener de l’any corrent i el 15 de gener de l’any següent.

Les treballadores i treballadors podran sol·licitar gaudir, per motiu de conciliació de vida laboral i personal els dies de permís retribuït de Setmana Santa i Nadal en períodes diferents sempre que les necessitats del servei ho permetin. La denegació d’aquestes sol·licituds hauran de ser motivades.

10.11.- No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha acabat l’any natural. També en el cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir les vacances en el moment de reincorporació de la baixa.

Els auxiliars d’instal·lacions adscrits a centres escolars i serveis que tanquin durant el mes d’agost, faran les vacances en aquest mes que tanca el servei i no formaran part del quadrant del servei de manteniment.

10.12 - Tots els treballadors i treballadores d’aquest ajuntament, al fer 25 anys a l’Administració, disposaran de dos dies addicionals festius anuals.

ARTICLE 11 - CALENDARI LABORAL

11.1- Abans de finalitzar l'any en curs, la Comissió paritària establirà el calendari laboral ordinari del següent exercici per als serveis tècnico-administratius, pel Servei Manteniment Ciutat i per la Biblioteca Municipal.

Abans de finalitzar el curs escolar s’establiran els calendaris de la Escola Municipal de Música i de les Escoles Bressol.

11.2 - Els dies 24 i 31 de desembre formaran, preferentment, part dels torns festius de Nadal. Aquests dies, la OAC finalitzarà la seva jornada de treballi l’atenció al públic a les 14h. El torn de tarda del Servei Manteniment Ciutat finalitzarà la seva jornada de treball a les 19:30 hores, i per tant, els treballadors d’aquest torn, per aquests dies, avançaran l’inici de la jornada a les 12:00 hores.

ARTICLE 12 - CONTROL D'ASSISTÈNCIA

a) L’empleat públic municipal està subjecte als sistemes de control de presència que l’Ajuntament estableixi tenint en compte les diverses ubicacions físiques i les característiques de cada lloc de treball.

b) En aquest sentit és obligació de l’empleat públic municipal la utilització del sistema de marcatges establert o de qualsevol altre sistema de control que s’estableixi, tant a l’inici com a la finalització de la jornada laboral així com en la resta d’entrades i sortides del lloc de treball, siguin pel motiu que siguin.

c) Els caps de cada departament seran els responsables directes del compliment de totes les mesures que l’Ajuntament estableixi en cada moment per fer efectiu el control de presència dels seus empleats.

d) L’incompliment del règim d’horari establert serà subjecte de deducció proporcional de les retribucions i, si s’escau, de sanció disciplinaria d’acord amb el règim disciplinari que resulti d’aplicació, sent necessari donar avis al treballador amb anterioritat per tal que pugui justificar-ho.

e) Si per necessitats del servei un empleat municipal ha de desenvolupar la seva jornada laboral fora del lloc de treball i/o en una localització que no li permeti el retorn al centre de treball i, per tant, no pot fer ús del sistema de marcatge horari establert, veurà comptabilitzades totes les hores treballades en aquella jornada laboral, mitjançant el justificant del cap del Servei.

f) Cada empleat públic és responsable de complir l’horari i està obligat a recuperar la totalitat del dèficit preferentment durant la mateixa jornada o, en tot cas, excepcionalment en el termini màxim de tres mesos. Des d’intranet l’empleat públic podrà consultar les hores realitzades i el seu cap serà el responsable de fer el seguiment de la recuperació. El departament de Recursos Humans trametrà, si escau les incidències significatives per tal que la direcció del departament/àrea corresponent adopti les mesures convenients o justifiqui les incidències esmentades.

g) Els empleats municipals que no disposin dels mitjans necessaris per tal de poder accedir al programa de marcatge disposaran d’un mitjà alternatiu d’informació del control horari del mes corresponent.

h) -A l’hora del marcatge cal d’establir un mecanisme per garantir la confidencialitat del/de la treballador/ra.

CAPÍTOL III

PROMOCIÓ PROFESSIONAL, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ARTICLE 13 - Selecció, Contractació i Oferta Pública d’Ocupació

13.1.- La plantilla orgànica municipal i la Oferta Pública d’Ocupació seran objecte de negociació dins la comissió paritària, sota els principis de bona fe.

13.2.- Durant la vigència d’aquest Conveni-Pacte les parts es comprometen a vetllar per l’estabilitat de l’actual plantilla municipal en termes globals, tot respectant i garantint les competències d’autoorganització de l’Ajuntament.

13.3.- Els criteris de promoció interna s'adequaran a la legislació vigent.

13.4.- Durant la vigència del Conveni-Pacte i en el moment que legalment sigui possible es realitzarà la promoció del grup C2 al C1 dels caporals i agents de la Policia Local, aquesta s’aplicarà en els termes que disposi la normativa amb caràcter immediat.

13.5.- Es constitueix la Comissió de Selecció, Contractació i Oferta Pública d’’ocupació composta per part de l’Ajuntament per les persones designades per l’alcalde i un representant de cada sindicat i el sindicat majoritari dos representants, que adoptarà les seves propostes de mutu acord entre ambdues parts.

13.6.- L'esmentada Comissió proposarà, en el termini de 3 mesos, l’aprovació d’unes bases generals pels processos selectius de funcionaris interins i contractacions temporals respectant els criteris d'aquest article, per tal que s’aprovi per l’òrgan municipal competent.

13.7.- Els tribunals per a la selecció de personal per l’Ajuntament estaran composats segons normativa vigent, i de conformitat amb el que regulen les bases generals.

Tanmateix s’afavorirà que aquesta participació sigui extensiva en els processos selectius realitzats per altres administracions u organismes, mitjançant els quals es seleccioni personal amb relació jurídico-laboral amb l’Ajuntament.

En el termini de 6 mesos l’ajuntament es compromet a fer conjuntament amb els representants sindicals un reglament de carrera professional i promoció interna.

ARTICLE 14 - FORMACIÓ PROFESSIONAL I CARRERA PROFESSIONAL

Es constitueix la Comissió de Formació, composta per part de l’Ajuntament per les persones designades per l’alcalde i un representant de cada sindicat i el sindicat majoritari dos representants, que adoptarà les seves propostes de mutu acord entre ambdues parts.

14.1.- La Corporació procurarà la formació permanent, tant teòrica com pràctica de tot el personal comprès en l'àmbit d'aquest Conveni-Pacte, mitjançant la seva participació en cursos d'especialització i perfeccionament i en base al Reglament de Formació.

14.2.- La Comissió de Formació establirà i desenvoluparà un Pla General de Formació i amb caràcter anual destinat al personal d'aquesta Corporació. El Pla de Formació establirà entre altres els aspectes relacionats amb el reciclatge, com també la formació continua. Les despeses d'aquest pla aniran a càrrec de la Corporació per la qual cosa es dotarà pressupostàriament amb una quantitat com a mínim igual a la de l'any anterior i revisable cada any amb un augment igual a l'aprovat per al salari. Es regirà pel Reglament intern de formació i rebrà informació trimestralment de tot el que es refereix a la participació del personal inclòs en aquest Conveni-Pacte en els cursos de formació .

14.3.- Es garantirà el dret de tots els empleats/des públics als cursos de formació adients al seu nivell, categoria i condicions professionals en un pla d'igualtat i publicitat.

14.4.- El Pla General de Formació es regirà pels criteris següents:

a) Es consideraran prioritaris els col·lectius del personal procedent dels trasllats forçosos, a fi d'adaptar-los a altres activitats, que dintre de la seva categoria i especialitat, puguin ser efectuades en el nou lloc de treball.

b) Així mateix, es consideraran prioritaris els empleats/des públics que hagin de desenvolupar noves funcions.

c) El programa de formació incorporarà programes especials de formació primària per als col·lectius on es detectin mancances educacionals.

d) En el supòsit que algun empleat/da públic sol·liciti de fer algun altre curs en què estigui interessat, serà la Comissió de Formació qui estudiarà la seva aplicació.

14.5- La formació dels treballadors i treballadores de l’ajuntament i el Pla de formació han de tenir com a objectiu fer un seguiment i aplicar el Reglament de Carrera Professional. En aquest sentit, es tindrà en compte ítems com: antiguitat, formació, desenvolupament de competències tant tècniques com corporatives que seran sotmeses a valoració per la comissió.

Es considera principis bàsics dels objectius de la carrera professional els que es puguin pactar entre les parts en vers la consecució de la igualtat de retribucions indistintament del gènere dels treballadors, la promoció interna, la carrera horitzontal en la que s’abordaran els reconeixement de competència i experiència de les professions mes feminitzades, de la Policia Local i del col·lectiu d’administratius/ves de l’ajuntament, la carrera vertical, la promoció interna i l’estudi de l’establiment del grau personal.

14.6 L’ajuntament es compromet a portar a la comissió de formació l’estat de les partides pressupostàries d’aquesta despesa.

CAPÍTOL IV

RETRIBUCIONS SALARIALS

ARTICLE 15 - INCREMENT SALARIAL

L’increment retributiu per als funcionaris i personal laboral d’aquesta corporació per al període de vigència del present Acord, serà el fixat per les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat anualment.

Conceptes retributius

Les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat tindran l’estructura legalment establerta, amb caràcter bàsic, per a la Funció Pública, classificant-se en retribucions bàsiques i retribucions complementàries.

Retribucions bàsiques

Són retribucions bàsiques el sou, els triennis i les pagues extraordinàries:

a) Sou: és la quantitat que es correspon amb el grup o subgrup de classificació professional (A1, A2, B, C1, C2 i, si escau, les diferents agrupacions professionals sense requisit de titulació que es puguin crear) i la seva quantia serà la que es fixi anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any.

b) Triennis: consistents en una quantitat que es fixa a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any per a cada grup o subgrup de classificació professional per cada tres anys de servei. Els funcionaris que es trobin en la situació de serveis especials a aquest ajuntament, percebran els triennis que tinguin reconeguts segons l’article 88.2 del Decret legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre. Això serà extensible al personal laboral fix quan es trobi a la situació que dictamini la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim Electoral General d’acord amb el seu nomenament com a Regidor o Regidora d’aquest ajuntament.

c) Pagues extraordinàries: Les pagues extraordinàries seran dues a l'any, una al mes de juny i altra al desembre, per un import igual al sou íntegre que resulta de dividir per 14 el total anual de les retribucions a excepció dels complements exclosos de manera expressa pels acords del Ple municipal del 20 de desembre de 2012, de tot el personal al qui afecta aquest Conveni-Pacte, i sempre que no contradigui una norma legal de superior rang. La paga de juny es percebrà el mateix dia que la mensualitat del mateix mes (dia 27 o anterior no festiu) i la de desembre abans del dia 22.

Durant la seva vigència i sempre i quan no s’adopti un acord diferent pel ple municipal, s’estarà al que es preveu en l’acord del Ple municipal de data 20 de desembre de 2012, en relació als criteris amb els quals s’aplicarà la percepció de les pagues extraordinàries pel conjunt dels empleats i empleades municipals, durant els exercicis 2012 a 2015, que s’annexa al present Conveni-Pacte.

15.1 Retribucions complementàries

Són retribucions complementàries el complement de destinació, el complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris:

a) Complement de destinació: retribueix el nivell del lloc de treball que es desenvolupa, consistint en una quantia fixa per a cada nivell en què es classifiquen els llocs de treball (dels 30 existents a la normativa sobre funció pública). La seva quantia vindrà fixada, per a cada grup de classificació professional, a la Llei de Pressupostos generals de l’Estat de cada any.

b) Complement específic: està destinat a retribuir les condicions particulars d’algun lloc de treball atenent l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat o les condicions en què es desenvolupa el treball (perillositat i/o penositat). Aquest complement ha de figurar a la relació de llocs de treball (o en qualsevol altre instrument organitzatiu similar). Aquest complement és d’índole funcional i la seva percepció dependrà exclusivament de l’exercici de l’activitat professional i del lloc de treball assignat, per la qual cosa no tindrà caràcter consolidable.

c) Complement de productivitat: té com a finalitat retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interès o la iniciativa amb què el funcionari desenvolupa la seva feina. La quantia global la fixa el Ple municipal i la distribució individual la realitza el president de la corporació.

d) Gratificacions per serveis extraordinaris: tenen per objecte retribuir els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

ARTICLE 16 - REVISIÓ SALARIAL

En el moment que sigui possible i d’acord al Pla de sanejament d’aquest ajuntament i de la legislació estatal pertinent es farà una revisió salarial negociada amb els sindicats per tal de recuperar el poder adquisitiu dels treballadors públics, per això, qualsevol repercussió econòmica que es pugui aconseguir en el termini d’aquest conveni, es distribuirà amb aquest criteri prioritari de recuperació.

ARTICLE 17- VALORACIÓ I CATÀLEG DELS LLOCS DE TREBALL

17.1 L’ajuntament i la representació sindical en el primer trimestre del 2014 iniciaran els treballs conduents a l’elaboració de la relació de llocs de treball, adoptant els acords corresponents.

17.2 Durant la vigència del conveni, l’ajuntament farà una aportació econòmica anual segons les possibilitats pressupostàries, per l’adequació retributiva d’aquells llocs de treball en què pel seu caràcter singular i excepcional, es pugui motivar en el corresponent expedient, que es donen els requisits per que es dugui a terme la mateixa, d’acord amb la legislació vigent en cada moment.

17.3- En el cas de portar a terme una valoració de llocs de treball en el període de vigència d’aquest Conveni-Pacte, no s’aplicarà, per part de l’Ajuntament, cap decisió amb incidència econòmica sense acord previ amb la representació sindical.

17.4.- En el moment que la normativa ho permeti, l’Ajuntament es compromet a modificar el Catàleg de Llocs de treball per tal d’incorporar els llocs de treball de tots els treballadors amb relació laboral contractual d’indefinits no fixos.

17.5.- A l’inici del 2014 i per tal de garantitzar al màxim els llocs de treball, s’iniciarà un procés de funcionarització del catàleg de llocs de treball.

ARTICLE 18 - PLUS NOCTURNITAT

S'estableix la quantitat de 271,42 €. Mensuals per 11 pagues com a plus de nocturnitat aplicable a mes vençut per al personal que realitzi treballs al torn de nit, és a dir, de 22.00 h a 06.00 h, o la part proporcional en períodes inferiors al mes.

ARTICLE 19 - PLUS DE FESTIVITAT

19.1-S’estableix un plus de festivitat de 198,82 € pel torn de 2x1 i de 250,84 € pel torn de 3x1 per 14 pagues, en cas de treballar el 100% dels festius assignats en el quadrant de la policia local, que serà abonat a la nòmina mensual i sempre a mes vençut. Es descomptarà proporcionalment del plus, els festius assignats no treballats, excloent només el motiu d’accident laboral, semestralment.

19.2-L’aplicació de la 13a i 14a pagues de festivitat, s’abonarà semestralment de manera proporcional al cobrat al primer semestre, en les nòmines de juliol i el segon semestre al mes de gener de l’any següent.

19.3-S’enten per festius assignats al quadrants els festius estatals, els autonòmics, els locals i els caps de setmana en la franja horària que s’inicia a les 06:00h del dissabte i finalitza a les 06:00h del dilluns.

ARTICLE 20 - PLUS DIES ESPECIALS

Tots els empleats/ades que tinguin assignats serveis per calendari laboral anual, i per tant, no treballin sota concepte de serveis extraordinaris, rebran un plus de 76,50 euros/dia, en els següents dies i torns de treball:

 • 24 de desembre (torn de nit),
 • 25 de desembre (torn de matí, tarda i nit),
 • 31 de desembre (torn de nit),
 • 1 de gener (torn de matí i tarda),
 • 23 de juny (torn de nit),
 • 24 de juny (torn de matí)
 • 5 de gener (torn de tarda)
 • 6 de gener (torn de matí)

La percepció d’aquest plus està supeditat a la realització efectiva de la jornada de treball complerta durant aquests dies.

ARTICLE 21 - RECONEIXEMENT SERVEIS TRANSITORIS I INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.

21.1-Si durant la vigència d'aquest Conveni-Pacte, per raons del servei, algun empleat/da públic realitzés treballs del grup superior al que està classificat professionalment, aquest percebrà una compensació econòmica igual a la diferència entre les seves percepcions reconegudes en el salari, quan es produeixin algunes de les circumstàncies següents:

a) Haver realitzat els treballs durant un període mínim d'un mes.

b) Haver realitzat els treballs durant un període altern de 30 dies efectius dins d'un termini de 6 mesos.

21.2- Cap empleat/da públic farà feines corresponents a categories inferiors a la seva, llevat necessitats peremptòries o imprevisibles. En aquests casos, només podrà fer-ho pel temps imprescindible.

21.3- Les indemnitzacions per raó del servei seran les següents.

a) Dietes:

 • Desplaçaments dintre de la província de Barcelona: s’abonaran les despeses establertes reglamentàriament segons el grup de classificació, amb la presentació prèvia dels corresponents justificants.
 • Fora de la província de Barcelona: les establertes reglamentàriament per al grup

b) Transport en vehicle propi:

 • Cotxe: 0’32.-€ /Km.
 • Moto: 0’19.-€ /Km. c)
 • Transport públic: L'import dels bitllets.

21.4- Sempre que sigui possible, l'Ajuntament facilitarà un vehicle a l'empleat/da públic que hagi d'efectuar desplaçaments per raó del servei.

21.5- Per assistència a jutjats fora de la jornada laboral derivats del servei:

 • Per assistència als jutjats de Sant Feliu de Llobregat es percebran 84,75 €.
 • Per assistència a qualsevol jutjat fora de la localitat de Sant Feliu de Llobregat es percebran 132,13 €.
 • No es podran gaudir dies d’assumptes personals coincidint amb els judicis que no s’hagin demanat amb una antelació anterior al coneixement del mateixos.

21.6- S’abonaran les despeses ocasionades per la renovació dels permisos o carnets necessaris per exercir l’activitat laboral,amb caràcter general.

21.7- S’abonaran totes aquelles despeses motivades per necessitats del servei i prèviament justificades: trucades telefòniques (o facilitar mòbil), fotocòpies, etc.

ARTICLE 22 - GRATIFICACIONS I HORES EXTRAORDINÀRIES

22.1 - Es pot optar per compensar els serveis extraordinaris econòmicament o amb temps de descans, tenint en compte que la compensació amb temps de descans s’ha de realitzar sempre i quan no s’alteri la prestació del servei.

22.2 - Els serveis realitzats fora de la jornada de treball, dins del Servei Manteniment Ciutat, es planificaran amb la suficient antelació per tal de preveure la bona execució dels mateixos. Aquesta planificació contemplarà la relació de treballadors, hores i dies d’execució dels mateixos. Sempre que sigui possible, i amb informe favorable del Responsable del SMC, els propis empleats podran demanar el bescanvi de serveis. Aquesta planificació també tindrà en compte que, per motius de seguretat i quan hagi risc per la salut dels empleats/ades, els treballs a realitzar es dotaran amb dos efectius.

22.3 - La Corporació es compromet a estudiar aquells col·lectius que més hores extraordinàries facin, i allà on sigui possible es faran contractes temporals a treballadors en atur, pel temps necessari per poder fer les tasques on es pugui preveure la necessitat de realitzar hores extraordinàries.

22.4 - Els treballs extraordinaris realitzats fora de la jornada laboral bàsica o ampliada seran compensats i remunerats econòmicament de manera excepcional com a hores extraordinàries degudament autoritzades segons la taula següent :

a) Hores extraordinàries de dilluns a divendres, fins a les deu del vespre:

 • GRUP A: 23,81 euros
 • GRUP A2: 23,09 euros
 • GRUP C1: 22,37 euros
 • GRUP C2: 21,64 euros
 • GRUP E: 20,92 euros

b) Hores extraordinàries festives o nocturnes, de 22,00 a 06,00 h:

 • GRUP A: 28,15 euros
 • GRUP A2:27,43 euros
 • GRUP C1: 26,70 euros
 • GRUP C2: 26 euros
 • GRUP E: 25,33 euros

c) Hores extraordinàries festives i nocturnes.

 • GRUP A: 32,34 euros
 • GRUP A2 :31,75 euros
 • GRUP C1: 28,15 euros
 • GRUP C2: 27,85 euros
 • GRUP E: 27,43 euros

22.5 - Les hores extraordinàries efectuades en les nits de 23 de juny, 24 de desembre, 31 de desembre i la tarda i nit de cavalcada del dia 5 de gener es compensaran o s’abonaran pel concepte corresponent amb caràcter doble.

22.6 - En cas que les hores es compensin en temps de descans, es farà segons les següents equivalències, en funció de la tipologia d’hora extraordinària:

 • Una hora extra normal es compensa amb 2:00 hores.
 • Una hora extra festiva i/o nocturna es compensa amb 3:00 hores

22.7 - L'Ajuntament i els representants del personal es fixen com objectiu reduir al màxim el nombre d'hores extraordinàries.

22.8. - Pels anys de vigència del conveni i sempre que el resultat del pressupost i romanent municipal siguin positius s’aplicarà en a l’últim trimestre de cada any una paga de productivitat, de com a mínim de 100.000 euros, d’acord amb la legalitat vigent, i respectant les previsions contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que estigui vigent. En el supòsit de que el resultats esmentats siguin negatius, es crearà una mesa de negociació econòmica que tracti exclusivament la paga de productivitat.

22.9. - Pels anys de vigència del conveni s’establirà un increment anual del 2% als conceptes retributius dels articles 18, 19, 20, 21 i 22.

CAPÍTOL V

INSTITUCIONS SOCIALS

ARTICLE 23 - CONSELL SOCIAL

23.1 - Finalitat i camp d’actuació Sota la denominació de Consell Social, es constitueix a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat una comissió, la filosofia de la qual es basa en un clima de solidaritat i té per finalitat l’ajuda als empleats/des públics en les dificultats i moments especials que no es puguin considerar en una situació de normalitat.

23.2 - Composició i funcionament del Consell Social

 • Aquesta comissió serà gestionada per 1 representant de cada Secció Sindical en representació dels empleats/des públics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i pels representants de l’Ajuntament designats per l’alcalde.
 • El Consell Social es reunirà juntament amb caràcter ordinari com a mínim un cop al mes i en sessió extraordinària quan sigui per algun cas urgent, amb convocatòria indistinta per les dues parts.
 • L’Ajuntament facilitarà tota la documentació necessària a la Comissió abans de cada reunió, per tal de garantir el bon desenvolupament de les seves funcions.
 • Les decisions hauran de ser acordades per consens.
 • El Consell Social realitzarà les gestions que cregui convenient a fi de salvaguardar en tot moment la correcta administració dels fons i procurar la major equitat possible.
 • El Consell Social gaudirà de completa autonomia en les seves gestions i decisions, dintre de les assignacions econòmiques establertes, mentre no contravingui les presents normes. Cas de desacord, es prendrà la decisió en el marc de la Comissió Paritària.

ARTICLE 24 - PRESTACIONS

24.1. Bestretes reintegrables
 • S’estableix la quantitat de 86.500 € destinats a proporcionar bestretes als empleats/des públics que ho sol·licitin atenent les prioritats següents:
 • Malaltia greu pròpia o de familiar al seu càrrec que ocasioni despeses extraordinàries indefugibles.
 • Sinistre en el propi habitatge amb pèrdua de béns, robatori, incendi o explosió.
 • Per emergència que comprometi greument el desenvolupament normal d’una situació familiar o personal.
 • Necessitat peremptòria i ineludible a la voluntat de la persona afectada i objectivament necessària i demostrable com per exemple: el canvi d’habitatge necessari per condicions d’habitabilitat, venda o desnonament.
 • Reparació, modificació i/o obres al domicili de residència necessàries per aconseguir les condicions mínimes i bàsiques d’habitabilitat.
 • Per adquisició d’aparells ortopèdics o pròtesis vital.
 • Despeses derivades del naixement d’un fill/a.
 • Despeses ocasionades per tractaments odontològics. En aquest cas la bestreta reduirà el saldo pendent a retornar amb la quantia que la treballadora o treballador rebi de l’ajut del fons social per aquest concepte.
 • Altres causes similars que no sent tant prioritàries es puguin considerar necessàries pel Consell Social.
24.2 - Quanties de prestacions màximes

L’import màxim serà de tres mensualitats fins a un màxim de 4.600 €, i el termini de devolució no podrà ser superior a 24 mesos. Excepcionalment aquest termini de devolució es podrà incrementar fins a 30 mesos, respectant en tot moment la normativa vigent en quant a tributació i cotització.

24.3 - Sol·licituds

Es dirigiran al Departament de Recursos Humans, que les tramitarà al Consell Social, fent-hi constar com a mínim les dades següents:

 • Causa en què es fonamenta la petició,
 • Quantitat que se sol·licita,
 • Termini de devolució: si no s’expressa, s’entendrà que és de 24 mesos, a comptar des de el cobrament,
 • Pressupost de despeses prèvies, tenint en compte que posteriorment en un termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la concessió, s'haurà d'adjuntar mitjançant instància, original o fotocòpia compulsada de la factura corresponent a les esmentades despeses.

No s’admetran sol·licituds fins passat un any d’haver-ne liquidat una anterior, excepte per motius justificats d’urgència. En qualsevol cas el Consell Social estudiarà la urgència resoldrà la concessió.

En els casos de matrimoni o convivència de fet que ambdues persones treballin a l’Ajuntament, solament podran sol·licitar la bestreta un d’ells; en aquests casos la quantia màxima serà de 5.770 €.

24.4 - Fons Social
 • S’estableix un fons social de 38.000 € per a cada any de vigència del conveni, revisable per anys quan la normativa ho permeti, destinat a proporcionar ajuts de caire social per als empleats/des públics i els beneficiaris al seu càrrec. S’entén com a beneficiaris al seu càrrec els/les fills/es fins a un màxim de 25 anys, els quals hauran d’acreditar que es troben en situació d’atur aportant certificat d’aquesta situació i conforme no cobren el subsidi per atur, i còpia del Llibre de Família o certificat de convivència cas de parella de fet.
 • En cas de situació d’atur de la parella (legal o de fet), tindran la consideració de beneficiaris, havent d’acreditar la seva situació amb els certificats esmentats en el punt anterior.
Prestacions:

Adquisició d’ulleres graduals, de lents oftàlmiques o de lents de contacte

S’estableixen les següents franges d’ajut per empleat/da públic de l’Ajuntament, cada 2 anys i per als beneficiaris al seu càrrec cada 4 anys, quan l’empleat/da públic tingui almenys 1 any d’antiguitat:

 • Menys de 30.000 € de retribucions personals anuals: 150€
 • Entre 30.001 € i 40.000 € de retribucions personals anuals:125€
 • Entre 40.001 € i 50.000 € de retribucions personals anuals:100€
 • Més de 50.000 € de retribucions personals anuals: 50€

(Retribucions personal anuals sense triennis)

No comptabilitzaran els terminis, ni per l’empleat/da ni pels beneficiaris, quan la progressiva variació de la correcció ocular a partir de +-0,5 diòptries faci necessari un canvi d’ulleres, de lents oftàlmiques o de lents de contacte. En aquest cas s’abonaran únicament els vidres correctors al cas d’ulleres graduals, fins la quantitat establerta en el paràgraf anterior, que serà també la quantitat cas de lents oftàlmiques o de lents de contacte.

Sol·licituds:
 • S’haurà d’acompanyar a la sol·licitud la factura original que acrediti la despesa a l’any en curs, com també la documentació acreditativa del beneficiari. En el cas de fer la sol·licitud a través del registre telemàtic, s’acceptarà copia de la documentació, i a petició del consell social l’interessat haurà d’aportar l’original.
 • Les sol·licituds s’hauran de presentar abans del 10 de desembre de l’any en curs, entenen que la resta de sol·licituds a partir d’aquesta data, s’hauran de presentar a partir de gener de l’any següent.
 • L’incompliment dels terminis a dalt indicats comportarà la no concessió de la prestació.
Despeses odontològiques

Prestacions:

Es consideraran en finalitzar l’any natural. La seva quantia serà en funció del nombre de sol·licituds presentades, les despeses realitzades i les retribucions personals de cada sol·licitant . No es comptabilitzarà al còmput global de retribucions l’antiguitat (triennis), però sí les hores extres, gratificacions i altres complements. La quantitat concedida serà decidida pel Consell Social.

S’haurà d’aportar la documentació acreditativa del beneficiari.

Sol·licituds:

Seran admeses les sol·licituds compreses des de l’1 de gener fins el 31 de desembre. S’haurà d’acompanyar la factura original de les despeses realitzades i datada amb anterioritat al termini abans indicat.

Malalties cròniques

L’empleat/da públic podrà sol·licitar ajuts quan patint alguna malaltia crònica li comporti importants despeses com a conseqüència de l’esmentada malaltia. En aquests casos, el Consell Social decidirà si correspon l’ajut i també la seva quantia.

Pròtesis auditives

L’empleat/da públic podrà sol·licitar ajuts quan pateixi alguna malaltia crònica amb dictamen o informe mèdic

 • Menys de 30.000 € de retribucions personals anuals: 500€
 • Entre 30.001 € i 40.000 € de retribucions personals anuals:400€
 • Entre 40.001 € i 50.000 € de retribucions personals anuals:300€
 • Més de 50.000 € de retribucions personals anuals: 200€
Pròtesis ortopèdiques

L’empleat/da públic podrà sol·licitar ajuts quan pateixi alguna malaltia crònica amb dictamen o informe mèdic

 • Menys de 30.000 € de retribucions personals anuals: 150€
 • Entre 30.001 € i 40.000 € de retribucions personals anuals:125€
 • Entre 40.001 € i 50.000 € de retribucions personals anuals:100€
 • Més de 50.000 € de retribucions personals anuals: 50€
24.5 - Ajuts especials

Fills amb necessitats especials i / o discapacitats físics i psíquics.

Criteris per a l’ajut per fills discapacitats:

Sol·licituds

Es tindrà que acompanyar a la sol·licitud, la certificació oficial del grau de discapacitat i el NIF.

 • S’haurà de sol·licitar els ingressos del fill en edat laboral. Si aquest ingressos son superiors al salari mínim interprofessional (actualitzat, en cada moment), no es donaria a no ser que es demostri que tenen unes despeses més elevades, al 30 % del SMI, per a tractaments, derivats de la seva discapacitat.
 • Es contempla fer l’ajut també per cònjuge, amb els mateixos criteris que els fills.

Ajuts fills malalties cròniques

Es donarà un ajut mensual per ajudar econòmicament l’adquisició d’aliments i/o fàrmacs per a fills de treballadors/res que pateixen malalties cròniques.

Es tindrà que acompanyar a la sol·licitud, l’informe de la malaltia crònica que pateixi.

Trimestralment s’haurà de justificar les depeses tant per fills discapacitats com per fills amb malalties cròniques i el barem de l’ajut serà del 50 % del total de despeses mensuals justificades amb un límit de 231,-€ /mes .

Prestacions

Seran de caràcter mensuals a raó de 231 €/mes revisable per anys quan la normativa ho permeti

24.6 .-Ajut per naixement, adopció i acolliments de fill/a.

Tots els empleats/ades tindran dret a percebre un ajut de 100 euros mensuals durant 4 mesos, sempre i quan estigui vigent la relació laboral al llarg de la prestació de l’ajut. Aquest ajut es farà efectiu amb posterioritat al fet causant i es donarà un sol cop per cada adopció, naixement o acolliments. En el cas que dos empleats/ades sol·licitin aquest ajut pel mateix fet causant, es procedirà a distribuir l’ajut al 50% entre els dos sol·licitants.

Aquest ajut s’incrementarà en un 50% en els supòsit de naixements, adopcions o acolliments múltiples. En els casos d’adopció o acolliments aquesta és efectiva en el moment en què el menor inicia la convivència efectiva amb l’empleat/da.

ARTICLE 25 - MALALTIES ACCIDENTS I JUBILACIONS

25.1- Dins dels tres dies següents al primer d'absència per malaltia o accident, s'haurà de presentar en el Registre General, el corresponent justificant de baixa mèdica oficial i els oportuns comunicats de confirmació, segons s’estableixi per la normativa vigent. El comunicat d'alta es presentarà al Registre General el dia de la reincorporació.

25.2 - Dies d’absència sense deducció de retribucions

En virtut de la disposició addicional trigèsima octava de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generales de l’Estat per l’any 2013, en matèria d’absències per malaltia o accident que no donen lloc a l’incapacitat temporal pels que es fa un descompte a les retribucions del 50 %.

El descompte en nòmina regulat a l’article anterior no serà d’aplicació a quatre dies d’absències al llarg de l’any natural, dels quals només tres podran tenir lloc en dies consecutius, sempre que siguin motivades en malaltia, indisposicions o accident, i no donin lloc a incapacitat temporal. Això exigirà la justificació de l’absència per qualsevol metge col·legiat o justificant d’haver estat atès al centre sanitari.

25.3 - L'Ajuntament podrà enviar un inspector per comprovar que continua en el domicili o en el lloc prescrit facultativament durant el període d’absència per malaltia, accident o indisposició.

25.4 - Quan s'iniciï un expedient per invalidesa o disminució de facultats, a petició de qualsevol empleat/da públic, aquest rebrà íntegrament el sou que li correspongui fins a la resolució de l'expedient.

Quan la resolució de l’expedient sigui favorable al treballador comportant doncs la corresponent indemnització de percepció de retribucions des de l’inici de l’expedient, el treballador retornarà a l’ Ajuntament les mensualitat meritades durant la instrucció de l’expedient.

25.5 - Jubilacions

25.5.1- Jubilacions anticipades

Tots els empleats/des públics amb tres anys d’antiguitat com a mínim, rebran amb caràcter general en el moment de jubilar-se una prima per jubilació. La jubilació voluntària s’establirà per mutu acord de les parts:

 • A l'edat de jubilació de 63 anys: 12 mensualitats meritades
 • A l'edat de jubilació de 64 anys: 6 mensualitats meritades
 • A l'edat de jubilació de 65-67 anys: 3 mensualitats meritades

En el moment que la estabilitat econòmica ho permeti, aquest imports seran incrementats. La mensualitat meritada inclou la prorrata de les pagues extres.

25.5.2 - Jubilacions anticipades parcials

S’estableix un Pla de jubilacions parcials per al personal laboral de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb data de naixement fins el 31 de desembre de 1958. La vigència d’aquest Pla s’estén fins el 31 de desembre de 2018 i les seves condicions d’incorporació seran les previstes genèricament en la Llei 27/2011 d’u d’agost. (Acord Col·lectiu de 22 de març de 2013)

25.6 - Complement Retributiu en cas d’IT

Per acord de Ple de 20 de desembre de 2012 s’aproven, entre d’altres. els següents criteris de complementació de la prestació, en cas d’incapacitat temporal, acordats en Comissió Paritària.

TERCER.- Aprovar els criteris i situacions de reconeixement de prestacions en situacions d’incapacitat temporal, incloent els supòsits excepcionals per contingències comunes que es relacionen a continuació:

Es retribuirà amb el 100% del salari, durant els cinc primers dies, a comptar des de la baixa mèdica per IT per malalties infectocontagioses, quan per motiu del seu lloc de treball l’empleat/da pugui posar en situació de risc altres persones (usuaris del servei, altre personal, etc).

Relació de malalties incloses:

 • Meningitis bacteriana
 • Varicel·la
 • Diftèria
 • Grip
 • Xarampió
 • Fongs en els ungles
 • Tinya
 • Rosèola infantum
 • Rubèola
 • Sarna
 • Escarlatina
 • Virola
 • Faringitis estreptocòccia
 • Amigdalitis
 • Tos ferina
 • Conjuntivitis
 • Gastroenteritis vírica

S’inclou, així mateix, les fractures provocades per accidents no laborals.

Es retribuirà amb el 100% del salari durant els cinc primers dies, a comptar des de la baixa mèdica per IT per malalties derivades d’estrès laboral per motiu del seu lloc de treball. S’aplicarà, si és el cas, amb efectes retroactius, des de l’aplicació de la norma. A aquest efectes el SATT determinarà l’aplicació aquestes excepcions. Qualsevol cas diferent als presents, serà valorat per la Comissió de Prevenció de Riscos. En el termini màxim de sis mesos, es podran revisar aquests criteris.

Així mateix, amb posterioritat es va proposar, en funció de l’informe del SATT:

 • Ampliar el criteri d’exclusió de descomptes a totes les malalties infectocontagioses, excepte el refredat comú.
 • Ampliar aquest criteri proposat per les malalties infectocontagioses a d’altres malalties que comparativament siguin semblants.

En el cas que durant un semestre es doni un nivell d’absentisme del 4% o inferior, es completarà el complement retributiu fins al 100% respecte a les baixes del mateix semestre valorat. En el cas de que es sobrepasses aquest percentatge, es tractarà en paritària la seva aplicació.

ARTICLE 26 - PERMISOS I LLICÈNCIES RETRIBUITS

ARTICLE 26.1 - Permisos retribuïts

Els permisos a què tindrà dret el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni pacte seran els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció pública d’aplicació al personal funcionari i laboral de les administracions locals de Catalunya. Aquests permisos i llicències seran actualitzats en cada moment que es produeixi una modificació al respecte.

a) El permís per assumptes personals, de què pot disposar el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació del present acord, és de 3 dies per cada any complet de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l’any, així com en els casos de reducció de jornada

La concessió d’aquest permís, que no requereix de justificació, queda subjecte a les necessitats del servei en tot moment. El període de gaudiment del permís per assumptes personals és el comprés entre l’1 de gener d’un any i el 15 de gener de l’any següent.

b) El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada de quatre dies laborables. Aquest permís és ampliable a cinc dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborables.

c) El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat té una durada de un dia laborable. Aquest permís és ampliable a dos dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball.

S’entendrà, d’acord amb la jurisprudència sobre la matèria, que el concepte d’hospitalització del redactat b) i c) inclou el supòsit d’intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari. El gaudi d’aquest dies, s’ha de dur a terme a partir del dia causant, independentment que sigui dia inhàbil i sense que es puguin gaudir en dates diferents. Aquest permís no es podrà gaudir en el període vacacional.

d) El permís per matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.

En el supòsit que una parella de fet un cop hagi gaudit d’aquesta llicència contragui matrimoni, no podrà gaudir de nova llicència per aquest concepte.

e) El permís per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada d’un dia d’absència del lloc de treball. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

f) El permís per trasllat de domicili sense canvi de residència, és dos dies. Si comporta trasllat a una altra localitat, fins a quatre dies.

g) El permís per a exàmens finals en centres oficials és d’un dia, i per a altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per fer-les.

h) El permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, durant el temps indispensable per complir-los. Es considerarà, a aquest efecte, com a deure inexcusable de caràcter públic aquell d’incompliment del qual pot incórrer en responsabilitat, no pot ésser portat a terme mitjançant representant i el seu compliment està determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial.

i) El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans.

La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d’una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s’opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d’una part del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’accident, o també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.

j) El permís per adopció o acolliment internacional, si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptant, pot ser de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.

Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al supòsit previst en aquest paràgraf, el permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció o la decisió administrativa o judicial d'acolliment.

Durant el gaudi d'aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

k) El permís per naixement, adopció o acolliment, per al progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat, té una durada de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment.

En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.

l) El permís de paternitat té una durada de 4 setmanes consecutives. Es pot gaudir des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que finalitzi el permís per maternitat, o també immediatament després d’aquest permís. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

m) El permís per lactància és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora. El període del permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima de vint setmanes. A petició de l'interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.

n) El permís per atendre fills prematurs o que hagin d’ésser hospitalitzats a continuació del part, equival al temps d'hospitalització fins a un màxim de tretze setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

o) Els permís per a atendre fills discapacitats, per part dels progenitors amb fills discapacitats, consisteix en gaudir, conjuntament, de permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

p) El permís prenatal, per a les dones embarassades, consisteix en el dret d’absentar-se del lloc treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.

q) El permís per situacions de violència de gènere, per a les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de treball, consisteix en el dret que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

r) El permís de flexibilitat horària recuperable consisteix en l’absència del lloc de treball per un mínim d'una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents del segon grau de consanguinitat o afinitat El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquest permís pot ésser puntual o periòdic.

s) Permís pel temps necessari per assistir a visites mèdiques en hores de feina, així com per acompanyament d’un familiar fins el primer grau de consanguinitat.

t) El permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu. Sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin, dóna dret a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella. Poden percebre les retribucions íntegres a càrrec dels pressupostos de la corporació, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditat per l'informe del servei públic de salut o, en el seu cas, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

Quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si s'escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui d'aplicació . En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar l'exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei.

u) Per tal d’atendre a un familiar de primer de consanguinitat o afinitat al seu càrrec, l’empleat/ada públic tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins el 50 % de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia greu o molt greu i per el termini màxim d’un mes. Aquest permís es podrà compactar en 15 dies consecutius.

26.2 - Llicències retribuïdes

a) Es poden concedir llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual el treballador/a presta els seus serveis. Només si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l'Administració el treballador/a té dret a percebre totes les seves retribucions. L'apreciació d'aquest interès de l'Administració correspon als òrgans competents en matèria de personal.

b) Les llicències per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de representació de personal s'han d'atenir al que sigui determinat per reglament, amb consulta prèvia als òrgans de participació en la determinació de les condicions de treball.

ARTICLE 27 - PERMISOS I LLICÈNCIES NO RETRIBUÏDES. EXCEDÈNCIES.

27.1 Permisos i llicències no retribuïdes

a) El permís sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat és per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.

b) Es poden concedir llicències per a assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. La concessió d'aquesta llicència s'ha de subordinar a les necessitats del servei.

c) Es poden concedir llicències no retribuïdes per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual el funcionari presta els seus serveis, en cas que no siguin d’interès propi de l’Administració. L'apreciació d'aquest interès de l'Administració correspon als òrgans competents en matèria de personal.

27.2 - Excedències

Les excedències a què tindrà dret el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni pacte seran els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció pública d’aplicació al personal funcionari de les administracions locals de Catalunya. Aquests excedències seran actualitzades en cada moment que es produeixi una modificació al respecte.

No es poden acumular dos períodes d’excedència en el cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant el període d’excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al primer.

L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten llurs serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa els interessats i si no afecta el funcionament dels serveis.

Les excedències per a tenir cura d’un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini d’excedència.

Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència voluntària la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.

En el cas d’excedència voluntària per raó de violència de gènere, l’Administració ha de notificar a la persona afectada, amb un mes d’antelació, que fineix l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar del finiment de l’excedència, per a demanar-ne l’ampliació o per a reincorporar-se.

a) L’excedència voluntària per a tenir cura d’un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment. Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

b) L’excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El període concret d’excedència és determinat segons l’acreditació del grau de dependència i la durada estimada d’aquesta.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix, durant tot el tot el període d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.

c) L’excedència voluntària per agrupació familiar es pot concedir sense el requisit d’haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant el període establert als funcionaris el cònjuge dels quals resideixi en una altra localitat per haver obtingut i estar acomplint un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o com a laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats de dret públic que en depenen o hi estan vinculats, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de les comunitats autònomes, així com a la Unió Europea o en organitzacions internacionals.

Els qui estan en situació d’excedència voluntària per agrupació familiar no meriten retribucions, ni els és computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable.

d) L’excedència voluntària per violència de gènere s’atorga a les dones víctimes de la violència de gènere per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, sense haver d'haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència en la mateixa. Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que ocupessin, essent computable aquest període als efectes d'antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social que sigui d'aplicació.

Quan les actuacions judicials ho exigissin es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l'efectivitat del dret de protecció de la víctima.

Durant els dos primers mesos d'aquesta excedència la funcionària tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.

e) L’excedència voluntària per interès particular es pot sol·licitar quan s’hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les Administracions Públiques per un període mínim de cinc anys immediatament anteriors. La concessió de la present excedència resta subordinada a les necessitats del servei degudament motivades. No podrà declarar-se quan al funcionari públic se li instrueixi un expedient disciplinari.

Procedeix declarar d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la causa que va determinar el passi a una situació diferent a la de servei actiu, s’incompleixi l’obligació de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini establert reglamentàriament.

El personal que es trobi en aquesta situació no té dret a percebre retribucions, ni li serà computable el temps de permanència en l’esmentada situació a efectes d’ascens, triennis i drets en el règim de la Seguretat Social que li siguin d’aplicació.

f) L’excedència voluntària per incompatibilitat, es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l'autorització pertinent de compatibilitat, d'acord amb la legislació d'incompatibilitats. L'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquest tipus d'excedència.

g) L’excedència voluntària amb reserva del lloc de treball es pot sol·licitar, abans del 23 de març de 2015, té una durada mínima d’un any i màxima de tres i es té dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps a efectes de triennis i grau personal. Aquesta excedència impedeix d’ocupar llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcionarial o contractual.

ARTICLE 28 – REDUCCIONS DE JORNADA

Les reduccions de jornada a què tindrà dret el personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni pacte seran els que estableixi en cada moment la normativa vigent en matèria de funció pública d’aplicació al personal funcionari de les administracions locals de Catalunya. Aquests reduccions seran actualitzades en cada moment que es produeixi una modificació al respecte.

Les reduccions de jornada establertes per aquesta llei són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del termini de la reducció.

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l'exerceixin d'una manera alternativa i sense que el termini global superi l'establert com a màxim.

a) Es pot gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball amb dret al 80% o al 60% de les retribucions respectivament, en els supòsits següents:

 1. Per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre que se’n tingui la guarda legal.
 2. Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.
 3. Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.
 4. Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra.

Es pot optar per gaudir de forma compactada, d’acord amb les necessitats del servei, i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment del primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o 60% de les retribucions respectivament per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys a què fa referència el present article. El fet de compactar el primer any de la reducció establerta suposarà una regularització proporcional al temps compactat, que podrà implicar o bé una regularització econòmica o bé la prestació de serveis en jornada completa percebent el 80% o el 60% de les retribucions.

b) Sense perjudici de l’allò establert en el punt anterior, es pot gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada amb la reducció proporcional de les retribucions, per part de les persones que, per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill o filla menor de dotze anys. Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta reducció pot ser d’una fracció de jornada diferent, que ha de ser, en tot cas, entre la vuitena part i la meitat de la jornada.

c) Es pot gaudir d’una reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda, per part de les persones amb aquesta condició que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats, equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres. Per a gaudir d’aquesta reducció de jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.

d) Es pot sol·licitar una reducció d’un 15%, 1/3 o la meitat de la jornada en relació amb la jornada ordinària o parcial, amb reducció proporcional de les retribucions, per interès particular. La concessió de l’esmentada reducció de jornada resta subjecte a les necessitats del servei. No es pot sol·licitar la realització de la jornada ordinària fins que transcorri un any des de l’inici de la reducció de jornada.

Quan son les 14h finalitza la reunió, acordant-se que es facilitaran les propostes referents a aquests punts, tant per part dels sindicats por per part de l’Ajuntament, abans de la propera reunió.

ARTICLE 29- ASSEGURANÇA PER RESPONSABILITAT CIVIL I PENAL

29.1 - La pòlissa d'assegurança ha de cobrir possibles responsabilitats civils i la defensa penal de tot el personal de l'Ajuntament en règim funcionarial i laboral als que sigui d’aplicació el present Conveni-Pacte, per raó del treball o servei.

29.2 - L'Ajuntament es compromet a garantir l'adscripció de l'empleat/da públic que presti el seu servei com a conductor, a un lloc de treball adequat als seus coneixements, sense afectar als seus drets econòmics, en el cas de retirada temporal del permís de conduir, així com estudiar les conseqüències econòmiques derivades de la retirada quan es produeixi per l'exercici de les seves funcions i no s'apreciï engany, negligència o mala fe de l'empleat o empleada.

ARTICLE 30 - ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS O MALALTIA PROFESSIONAL

Es crearà una pòlissa d'assegurança, per cobertura d’indemnització en cas d’accidents o malaltia professional per a tot el personal en règim funcionarial i laboral als que sigui d’aplicació el present Conveni-Pacte, que cobreixi els risc d'invalidesa permanent i es preveu una indemnització de 24.000’-€, a rebre en qualsevol cas de les contingències d’accident de treball i de malaltia professional, sempre que existeix resolució administrativa per l’autoritat laboral, amb declaració com accident laboral. En el supòsit que l'afectat tingui al seu càrrec un o més fills menors de 16 anys o disminuïts físics o psíquics la quantitat establerta s'incrementarà en un 50% més. L’Ajuntament donarà compte a la representació sindical de l’adjudicació del contracte d’aquesta pòlissa i facilitarà una còpia del seu contracte.

ARTICLE 31- ASSISTÈNCIA JURÍDICA

L'Ajuntament garantirà l'assistència jurídica als empleats/des públics que actuïn com a denunciats en un judici com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, o com a denunciants sempre que aquesta sigui per delegació expressa de l’Ajuntament.

ARTICLE 32 - RÈGIM DISCIPLINARI

32.1 - Al personal funcionari se l'aplicarà la normativa específica.

32.2 - El règim disciplinari dels empleats/des públics subjectes a relació laboral, es regiran quant a la tipificació de faltes, sancions i procediment per la mateixa normativa que els funcionaris.

ARTICLE 33 - SEGURETAT i SALUT LABORAL

33.1 - Es constitueix una Comissió de Salut Laboral, amb competències d'estudi, deliberació i propostes segons la vigent Llei de Salut Laboral.

33.2 - El personal compres a l'àmbit d'aquest Conveni-Pacte serà sotmès a reconeixement mèdic anual. El Departament de Recursos Humans establirà el sistema per realitzar les revisions d'acord amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Aquestes revisions mèdiques inclouran una revisió ginecològica a totes les dones que ho sol·licitin i el PSA segons el protocol establert.

33.3 - Els delegats/es de prevenció que no tinguin la condició de representants electes o de delegats LOLS, disposaran d’un crèdit horari de 10 hores mensuals.

33.4 - S’estableix un fons de 24.000 € per a cada any de vigència del conveni

ARTICLE 34 - ROBA DE TREBALL

34.1 - Les parts es comprometen a elaborar dins de la Comissió paritària un annex de roba de treball abans del 30 de juny de 2014.

34.2 - El servei de la Policia Local, tindrà la uniformitat adequada a la normativa vigent.

 1. En la Policia Local la dotació de la uniformitat es regirà pel sistema de punts.
 2. L’últim trimestre de l’any cada agent rebrà un document/fitxa on constaran totes les peces d’uniformitat, amb el seu cost i els punts de que disposa. Y realitzarà la seva petició d’uniformitat d’estiu i hivern de l’any següent.
 3. Cada agent es responsabilitzarà de la seva uniformitat, i tindrà que autogestionar-se els seus punts per disposar de la uniformitat per tots els torns.
 4. La direcció de la Policia disposarà mitjançant circulars/ordres del cos de la uniformitat corresponent a cada torn, servei i època de l’any.
 5. Una part de la partida pressupostaria de la uniformitat, a determinar, es destinarà a la creació d’un estoc de peces, amb la finalitat de poder fer front a imprevistos, trencament d’uniformitat per qüestions de servei, etc.
 6. Quan per motiu del servei un agent pateixi desperfectes en la uniformitat, la prefectura immediatament farà entrega d’una nova
 7. Quan un nou agent s’incorpori al servei se li facilitarà la uniformitat necessària pel normal desenvolupament del servei.

34.3 - La resta de personal, (Escoles Bressol, Manteniment, USL, Protocol..) si s’escau, s’ha d’ajustar a la imatge corporativa.

34.4 VESTUARI PER A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

El vestuari que s’utilitzarà respondrà a la imatge corporativa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i s’estableix el següent equipament:

 • Pantalons blau marí d’hivern
 • Pantalons blau marí de primavera/estiu
 • Samarreta blanca màniga llarga
 • Samarreta blanca màniga curta
 • Dessuadora amb cremallera i butxaques
 • Bata amb butxaques
 • Parell de mitjons antilliscants
 • Forro polar
 • Calçat d’hivern o calçat d’estiu

La dotació de vestuari s’establirà en funció del lloc de treball:

PersonalVestuari
DireccióBata i calçat
CoordinacióTot l'equipament
EducadoraTot l'equipament

 

Es distribuirà en funció:

Personal fixTot l'equipament
Personal interí a jornada completaTot l’equipament
Personal interí de nova incorporació )Tot l’equipament Retorn forro i bata, al finalitzar el curs
Personal interí a jornada parcial )Bata i calçat Retorn bata, al finalitzar el curs
SuplènciaBata Retorn bata, al finalitzar la suplència

(*) Durant un curs escolar

El lliurament de l'equipament es farà anualment:

Dotació fixa anualSistema de reposició
2 pantalonsDessuadora
2 samarretesBata
1 calçatParell mitjons antilliscants
--Forro polar

Substitució de la peça de roba en mal estat, lliurada per part del treballador/a, per una de nova.

Les condicions d’ús i funcionament seran les següents:

 • L’equipament és d’ús exclusiu del lloc de feina
 • No és permesa la seva utilització fora del centre
 • El manteniment i cura de l’equipament anirà a càrrec de la treballador/a

34.5 - Personal de manteniment i auxiliars d'instal·lacions

 • 1 pantalons d’hivern (igual que el d’estiu però folrat), cada any
 • 1 forro polar gris, cada any
 • 1 dessuadora gris, cada any
 • 1 polo de manigua llarga, cada any (2 el primer any)
 • 1 forro polar amb impermeable desenfundable i punys de goma i amb franges reflectants (cada 3 anys)
 • Calçat d’acord amb l’ofici, cada any
 • Botes d’aigua (cada 4 anys)
 • 1 bata blau fosc ( només per a auxiliars de les escoles) i a reposar quan calgui.
 • 1 jaqueteta fina
 • 1 pantalons d’estiu (2 el primer any)
 • 2 polos de màniga curta blaus (3 el primer any) A totes les peces de roba hi haurà bandes reflectants.

34.6 - Inspectors d'obres

 • 1 vestit (cada 2 anys)
 • 1 pantalons d’hivern
 • 1 pantalons d’estiu
 • 2 camises de màniga llarga blanca
 • 2 camises de màniga curta
 • 1 jersei ( 2 la primera vegada)
 • 1anorak amb reflectants (cada 4 anys)
 • 1 forro polar amb impermeable desenfundable (cada 4 anys)
 • 1 corbata (cada 3 anys)
 • Calçat
 • Guants moto (cada 3 anys)
 • Casc moto ( reposar per deteriorament)
 • Pantalons d’aigua amb bandes reflectants

34.7 - Monitors d'esports:

 • Forro polar amb impermeable
 • Xandall d’hivern
 • Xandall d’estiu
 • 2 samarretes de màniga curta
 • Calçat esportiu

34.8- Notificadors i personal de protocol:

 • 1 vestit d’hivern (cada 2 anys)
 • 1 vestit d’estiu (cada 2 anys)
 • 2 camises blanques de màniga llarga cada any
 • 2 camises blanques de màniga curta cada any
 • Corbata o mocador vermell (cada 3 anys)
 • Calçat cada any
 • Cinturó (cada 3 anys)
 • Guants de gala (cada 3 anys)
 • Abric de panyo (cada 3 anys)
 • Forro polar amb impermeables (cada 4 anys)
 • 1 impermeable amb caputxa (cada 4 anys)
 • 1 Pantalons impermeable
 • Botes gore-tex (cada 3 anys)
 • Guants d’hivern moto (cada 3 anys)
 • Guants de llana (cada 2 anys)
 • Casc moto ( a reposar en cas de deteriorament)

En tots els casos es proposa brodat o serigrafiat l’escut de l’Ajuntament

CAPITOL VI

GARANTIES SINDICALS

ARTICLE 35 - REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA

Es garanteix el dret a la lliure sindicació i organització de tots els empleats/des, i també a la no discriminació, perjudici ni sanció per raons d’afiliació o exercici dels drets sindicals.

ARTICLE 36 - SECCIONS SINDICALS

36.1 - Les seccions sindicals que pertanyin a Sindicats més representatius a nivell estatal o autonòmic, o els que acreditin tenir una representació mínima del 10% dels empleats/des públics, podran designar un o dos delegats als quals se li reconeixeran els drets i obligacions recollides a la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS). Podran assistir a totes les reunions que se celebrin entre l’Ajuntament i la representació col·lectiva, amb veu i sense vot.

36.2 - Els delegats de les seccions sindicals disposaran de 40 hores mensuals, per exercir les seves funcions, tal i com reconeix la LOLS. La Secció Sindical que designi 2 delegats, repartiran el còmput de 40 hores mensuals entre ells.

36.3 - A petició del delegat sindical, l’Ajuntament descomptarà la quota sindical de la nòmina mensual de l’empleat/da públic que ho autoritzi.

36.4 - S’habilitarà un local per a les Seccions Sindicals que pertanyin a Sindicats més representatius a nivell estatal o autonòmic, o que acreditin tenir un representació mínima del 10%.

36.5 - Podran fer ús d’un tauler d’anuncis que se situarà juntament al del Comitè de Personal.

ARTICLE 37 - FACULTATS DE LA REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA

A més del que estableix la legislació vigent en la matèria, els representants del personal gaudiran de les garanties i facultats següents:

 • No es comptabilitzaran com a hores sindicals les que s’utilitzin per la negociació del Conveni/Pacte i les reunions de les diferents Comissions amb l’Ajuntament, ni les reunions del Comitè i de la Junta de Personal.
 • S’assignarà a les Centrals Sindicals que tinguin un mínim del 10% de representació, una subvenció econòmica de 2.000 € anuals, que es repartiran segons criteri establert per la Comissió Paritària i dins de les tres primeres reunions que es celebrin una vegada signat aquest Conveni/Pacte.
 • Tots els delegats del Comitè i de la Junta de Personal disposaran de 35 hores mensuals per exercir les seves funcions.
 • Tots els delegats i representants sindicals que pertanyin a una mateixa central sindical podran acumular en una bossa anual totes les hores sindicals que corresponguin als seus membres.

ARTICLE 38 - COMPETÈNCIA I REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA

A més del que estableix la legislació vigent en la matèria, el Comitè i la Junta de Personal tindrà les competències següents:

 • Rebre informació en tots els assumptes de personal.
 • Emetre informe amb caràcter previ a l’adopció de tots els acords o resolucions en matèria de personal.
 • Plantejar i negociar els assumptes en matèria de personal: condicions de treball, sous, horari, calendari i vacances, bestretes, política de contractació i promoció interna, i l’oferta pública d’ocupació, per la qual es tindrà en compte la quantitat d’hores extraordinàries realitzades l’any anterior i també els seus motius.

ARTICLE 39 - ASSEMBLEES

39.1 - Els empleats/des públics podran exercir el seu dret a reunir-se en assemblea i disposaran d’un màxim de 20 hores anuals, llevat de les assembles per discutir i aprovar el present Conveni-Pacte.

39.2 - Estan legitimats per convocar assemblea i formular la corresponent sol·licitud d’autorització:

 • a) El Comitè i la Junta de Personal o qualsevol dels seus representants.
 • b) Els delegats de les seccions sindicals reconegudes a l’Ajuntament.
 • c) Un mínim d’un 30% del empleats/des públics.

39.3 - Correspon a la persona en qui estiguin delegades les competències en matèria de personal rebre la convocatòria comprovar el compliment dels requisits següents:

 • Formular-se amb una antelació mínima de 48 hores.
 • Assenyalar el dia, l’hora, el lloc de la celebració i l’ordre del dia.
 • Assenyalat les dades dels signants, que hauran d’estar legitimats tal i com preveu l’apartat 2.
 • Convocar l’assemblea a partir de les 13.30 hores, llevat dels casos de vaga.
 • Dirigir la convocatòria la totalitat del personal al qui afecta aquest Conveni-Pacte.
 • Poder celebrar assemblea, sense a cap altre requisit posterior si en el termini de 24 hores a la data de celebració d’aquesta, l’alcalde o gerent o en qui tingui delegada la competència en matèria de personal no hi formula cap objecció.

ARTICLE 40- SERVEIS MÍNIMS

En cas d’assemblea, vaga legal o circumstàncies similars, els serveis mínims que s’establiran seran els següents:

a) Vaga per només un dia. Servei Administratiu

 • 1 persona a l’OAC al matí i a la tarda
 • 1 Conserge al matí
 • Les Escoles bressol estaran subjectes al que determini el Decret d’Educació de la Generalitat.
 • 1 Telefonista al matí i a la tarda Servei Manteniment Ciutat
 • 1 lampista o electricista
 • 2 paletes

b) Vaga per més d’un dia: a acordar amb el Comitè de Vaga, segons la durada de la convocatòria de la mateixa.

c) En cas d’assemblea, els serveis mínims a la Policia Local serà:

 • 1 operador
 • una patrulla composta per un caporal i un agent

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

A partir de l’aprovació d’aquest Conveni-Pacte es desenvoluparan els següents reglaments i annexos:

 • Roba de Treball,
 • Reglament d’absentisme
 • Pla d’igualtat
 • Acords Ple de 20 de desembre de 2012
 • Reglament de segona activitat

DISPOSICIÓ ÚNICA

Les parts que han negociat el present document signen un acord de la totalitat del contingut del mateix.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest conveni/pacte entra en vigor el dia 1 de gener de 2013

CCOO - USOC - UGT - SFP-CSL - AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Salta a la part superior