Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/04/2021 16:09:19

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Raquel Gil Eiroá

 • Càrrec: Directora de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials 
 • Dependència: Gerència
 • Requisits: Posseir titulació superior corresponent a l’exigida per a l’accés al Grup funcionarial A-1.
 • Retribucions íntegres 2018: 4.276,34 euros bruts mensuals, en 14 mensualitats.
 • Jornada: Plena dedicació.
 • Àmbits de competència: Les atribuïdes a l’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials.
 • Atribucions i Funcions bàsiques:
  • Dirigir el personal adscrit a la seva àrea.
  • Promoure la coordinació dels caps de departament i responsables de programa del seu àmbit, així com el personal de la unitat administrativa de l’àrea.
  • Planificar els criteris tècnics i activitats, establint objectius i avaluant-los, en relació amb el seu àmbit competencial.
  • Dirigir l’organització general, administrativa, econòmica i de gestió de l’àrea.
  • Impulsar la coordinació de l’àrea amb els departaments de les altres Àrees Municipals.
  • Verificar els procediments i circuits emprats, i millora contínua de la metodologia de treball, de la qualitat dels serveis prestats i dels recursos obtinguts.
  • Exercir la responsabilitat de la defensa, justificació i presentació de l’abast, cost i qualitat dels projectes, així com assegurar la informació documental per als òrgans de govern municipals.
  • Fer el seguiment de l’execució dels serveis prestats per les diferents empreses, en els temes relacionats amb els àmbits de la seva competència.
  • Assessorar a la corporació en matèria de la seva competència.
  • Planificar, programar i proposar els Pressupostos anyals, així com l’impuls i seguiment en la seva execució.
  • Coordinar la Memòria anyal i els informes de gestió de l’àrea.
  • Responsabilitzar-se de la higiene i seguretat en el treball.
  • Supervisar els béns municipals adscrits a la seva àrea.
  • Coordinar-se amb les altres direccions d’àrees i la gerència municipal per la consecució d’objectius comuns i transversals.

Currículum

Nascuda l’any 1975.

Llicenciada en Dret. Advocada amb experiència en direcció, coordinació i planificació estratègica.

Com a advocada està especialitzada en matèria d’estrangeria i violència de gènere i família.

Ha realitzat diferents cursos relacionats amb Drets Humans i Diversitat Cultural per la Pau, violència de gènere, entre d’altres. Postgrau en estudis internacionals.

Ha format part de diferents institucions com el Consell Econòmic i Social o l’Institut Català de les Dones.

En l’àmbit social, ha estat presidenta de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya.

Salta a la part superior