Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/04/2021 16:34:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Conchita Montoro Cortés

 • Càrrec: Cap del Departament de Comunicació
 • Dependència: Alcaldia
 • Requisits: Posseir la titulació superior corresponent a l’exigida per a l’accés al Grup funcionarial A-1.
 • Retribucions íntegres 2018: 3.066,36 euros bruts mensuals, en 14 mensualitats.
 • Jornada: Plena dedicació.
 • Àmbits de Competència: Totes les pròpies del Departament de Comunicació.
 • Atribucions i Funcions bàsiques:
  • Planificar, impulsar i realitzar el desplegament de la imatge i promoció de la ciutat, a través dels diferents processos de comunicació i campanyes municipals, i en coordinació amb el seu superior jeràrquic
  • Establir els criteris tècnics i activitats a desenvolupar pels diferents mitjans de comunicació municipals, establint objectius i avaluant-los
  • Elaborar el Pla de Comunicació i definir l’estratègia de publicitat i comunicació de l’Ajuntament, en el marc dels objectius establerts en el Consell de Comunicació Local, incloent la Ràdio Municipal.
  • Responsable de la imatge corporativa municipal i de les accions de promoció de ciutat
  • Establir els criteris tècnics i activitats a desenvolupar a l’àmbit de premsa.
  • Exercir la responsabilitat com a personal tècnic representant de l’Ajuntament al Consell de Comunicació Local.
  • Programar, coordinar i controlar els treballs a realitzar pel personal de Comunicació i Ràdio, portant la gestió d'horaris, permisos, baixes, faltes d'assistència i puntualitat, vacances, rendiments, etc., comunicant qualsevol incidència al cap del departament de Recursos Humans.
  • Fer el seguiment de l’execució dels serveis prestats per les diferents empreses, en els temes relacionats amb els àmbits de la seva competència,
  • Planificar, programar i proposar, d’acord amb les directrius del seu superior jeràrquic, els Pressupostos anyals, així com l’impuls i seguiment en la seva execució,
  • Coordinar l’elaboració de la Memòria anyal de l’àmbit, així com elaborar els informes tècnics que siguin establerts pel seu superior jeràrquic, donant compte al Consell de Comunicació Local.
  • Responsabilitzar-se de la higiene i seguretat en el treball.
  • Supervisar els béns municipals adscrits a la seva àrea.
  • Coordinar-se amb les direccions d’àrees i la gerència municipal per la consecució d’objectius comuns i transversals.

Currículum

Nascuda l’any 1958.

Llicenciada en Ciències de la Informació.

Té experiència en diferents mitjans de comunicació (premsa, ràdio i Internet) i en el sector editorial. Va dirigir els informatius de Ràdio Sant Feliu en els seus inicis.

Va ser cap de comunicació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 1983 a 2003 i a partir de 2011.

Ha estat portaveu del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona. Responsable d’imatge, publicacions i exposicions del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, on va coordinar les campanyes de publicitat i informatives de l’Estatut de Catalunya.

Ha estat membre de la Junta de l’Associació Catalana d’Informadors de l’Administració Local.

Salta a la part superior