Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

Indicadors econòmics financers de l'any 2017

Superàvit (o deficit) per habitant: 79,62
Resultat pressupostari ajustat dividit entre el número d'habitants.

Autonomia fiscal: 0,57
Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris dividits entre els drets reconeguts nets totals.

Ingressos fiscals per habitant: 646,78
Ingressos tributaris dividits entre el número d'habitants.

Despesa per habitant: 1.103,38
Obligacions reconegudes netes dividides entre el número d'habitants.

Inversió per habitant: 208,47
Obligacions reconegudes netes (capítols VI i VII) dividides entre el número d'habitants.

Període mitjà de pagament: 46
Obligacions pendents de pagament multiplicades per 365 i dividides entre les obligacions reconegudes netes.

Període mitjà de cobrament: 16,345123
Drets reconeguts pendents de cobrament multiplicades per 365 i dividides entre les obligacions reconeudes netes.

Deute públic municipal a 31/12/2017: 18.298.441,62
Total Pla General Comptable Públic, comptes 15 + 17 + 52 (inclou deute pendent amb l'estat).

Evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors: 103,81%
Percentatge d'increment o decrement respecte a l'exercici anterior.

Endeutament per habitant: 414,01
Passiu exigible (finanacer) dividit entre el número d'habitants.

Endeutament relatiu: 0,34
Deute municipal dividit entre el pressupost total de l'Ajuntament.

Inversió en infraestructura per habitant: 118,19
Despeses de l'exercici executades en inversió del capitol VI en infraestrutures dividies entre el número d'habitants.

Ingressos derivats de l'urbanisme: 0,0160
Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme dividit entre el pressupost total d'ingressos.

Els conceptes inclosos com a ingressos urbanístics són:

  • Llicències urbanístiques.
  • Despeses de publicació d'anuncis segons clàusules d'administració d'obres.
  • Danys a la via pública.
  • Aprofitament urbanístic.
  • Altres serveis urbanístics.

Despeses derivades de l'urbanisme: 0,09
Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme dividides entre el pressupost total (definitiu) de despeses.