Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/02/2019 09:50:23

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Quotes Curs 2017 - 2018

L’equip de Govern, tal i com s’estableix al Pla d’Actuació Municipal 2016-2019, està revisant de manera conjunta amb tots els grups municipals, el model de Tarifació social que es ve aplicant a les Escoles Bressol municipals des del curs 2013-2014. Aquesta revisió permetrà aprofundir en criteris d’equitat i igualtat d’oportunitats en l’accés a aquest servei, tot i ser un dels models més progressius de Catalunya, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquest sentit, es vol millorar el sistema per calcular el preu del servei bàsic d’educació i menjador de les Escoles Bressol, fent un càlcul individual per cada família en funció de la seva capacitat econòmica i el nombre de membres del seu nucli familiar. 

Per conèixer aquests aspectes (nivell d'ingressos i nombre de membres del nucli familiar), l'Ajuntament demanarà autorització per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli familiar majors de 16 anys. Tots els ciutadans de Sant Feliu podran optar per autoritzar aquesta consulta i acollir-se a aquest model.

Les quotes màximes dels serveis proposades, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament, continuarien sent les mateixes que les existents durant el curs 2016-2017, i les mínimes es rebaixarien per donar major cobertura a situacions de vulnerabilitat social, en consonància amb els objectius del Pla de Rescat Social.

Una altra de les millores proposades és la incorporació de coeficients socials en els serveis amb tarifació social per ajustar-se millor a algunes circumstàncies específiques que puguin presentar les famílies (persones amb discapacitats, infants en regim d’acolliment, germans al centre...) 

Serveis amb tarifació social (calculadora de quotes)

Els serveis amb tarifació social (servei bàsic d'educació i menjador fix) parteixen de les quotes bàsica i mínima que es relacionen a la taula següent. Podeu fer una simulació orientativa de la vostra quota individual en funció de les dades familiars en aquest simulador de quotes.

ServeiQuota bàsica serveiQuota mínima
Servei bàsic d'educació195 €/mensual15 €/mensual
Servei de menjador fix17,50 €/dia1,50 €/dia
Servei de menjador fix (incloent berenar2)8,50 €/dia2,50 €/dia

1. Tindrà la consideració de menjador fix quan aquest servei es sol·liciti per un mínim de 2 dies a la setmana (sempre els mateixos)

2. Berenar: adreçat només a les famílies amb infants de 0-1 i 1-2 anys usuàries del servei de menjador

  • També hi ha la possibilitat de fer ús del servei de menjador de manera eventual en funció de les necessitats de la família. En aquest cas, el preu associat serà el següent:
    • Dinar: 8,50 €
    • Dinar i berenar: 9,50 €

Servei d'acollida (sense tarifació social)

Acollida al matí, de 7:30 a 9 h:

  • Servei fixe: 35 €/mes
  • Eventual: 4 €/dia

Acollida de tarda, de 17 a 18 h:

  • Servei fixe: 35 €/mes
  • Eventual: 4 €/dia

Difusió als centres

Per tal de garantir la màxima difusió respecte les modificacions de la Tarifació social de cara al curs 17-18, s'han fet sessions específiques a cada centre adreçades a les famílies ja usuàries del servei. A continuació podeu consultar les presentacions que s'han fet a cada Escola Bressol:

Trets que defineixen el model de Tarifació Social

Nucli familiar: es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que convisquin al domicili de l’infant.

En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familia.

Renda familiar:  Per tal de determinar la capacitat econòmica del nucli familiar es consideraran els ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposables general i base imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres del nucli familiar. En cas de no autoritzar la consulta de les dades de tots els membres s’aplicarà la quota més elevada.

 

Tornar a Escoles Bressol