Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action

Pressupost 2017

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: