Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Pressupost 2017

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: