Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/11/2020 05:45:24

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pressupostos municipals

Indicadors econòmics financers de l'any 2018

Superàvit (o deficit) per habitant: 53,60659082
Resultat pressupostari ajustat dividit entre el número d'habitants.

Autonomia fiscal: 0,59836952
Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris dividits entre els drets reconeguts nets totals.

Ingressos fiscals per habitant: 663,1786813
Ingressos tributaris dividits entre el número d'habitants.

Despesa per habitant: 1052,999323
Obligacions reconegudes netes dividides entre el número d'habitants.

Inversió per habitant: 134,8059995
Obligacions reconegudes netes (capítols VI i VII) dividides entre el número d'habitants.

Període mitjà de pagament: 32,06213372
Obligacions pendents de pagament multiplicades per 365 i dividides entre les obligacions reconegudes netes.

Període mitjà de cobrament: 18,40667087
Drets reconeguts pendents de cobrament multiplicades per 365 i dividides entre les obligacions reconeudes netes.

Deute públic municipal a 31/12/2017: 17.458.222,07
Total Pla General Comptable Públic, comptes 15 + 17 + 52 (inclou deute pendent amb l'estat).

Evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors: 0,954082453
Percentatge d'increment o decrement respecte a l'exercici anterior.

Endeutament per habitant: 392,5489515
Passiu exigible (finanacer) dividit entre el número d'habitants.

Endeutament relatiu: 0,331463553
Deute municipal dividit entre el pressupost total de l'Ajuntament.

Inversió en infraestructura per habitant: 33,72430004
Despeses de l'exercici executades en inversió del capitol VI en infraestrutures dividies entre el número d'habitants.

Ingressos derivats de l'urbanisme: 0,024284827
Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme dividit entre el pressupost total d'ingressos.

Els conceptes inclosos com a ingressos urbanístics són:

  • Llicències urbanístiques.
  • Despeses de publicació d'anuncis segons clàusules d'administració d'obres.
  • Danys a la via pública.
  • Aprofitament urbanístic.
  • Altres serveis urbanístics.

Despeses derivades de l'urbanisme: 0,103569806
Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme dividides entre el pressupost total (definitiu) de despeses.

Salta a la part superior