Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
26/09/2020 00:38:23

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Procés d'escolarització d'educació infantil, primària i secundària. Curs 2020-2021

Documentació que cal presentar

Cal presentar la documentació juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la.

Documentació que ha de presentar tothom:

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 • És obligatori indicar una adreça de correu electrònic.
 • L’original i una fotocopia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o te DNI tot i ésser menor de 14 anys. 
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne/a.
 • En el cas de les inscripcions a 1r d’ESO i també en el cas de voler canviar de centre en els altres cursos, es imprescindible aportar el número RALC (Registre d’Alumnes de Catalunya). Aquest número el facilita el centre on estigui escolaritzat actualment.

Les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

Documentació acreditativa dels diferents criteris al·legats a la sol·licitud:

Renda anual de la unitat familiar:

 • Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Proximitat del domicili de l'alumne/a o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili familiar al·legat no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE: certificat de convivència de l'alumne o l'alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Posteriorment s'ha de justificar amb la renovació del DNI.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.

Existència de germans/anes escolaritzats/ades al centre educatiu o de pares, mares o tutors/ores legals que hi treballen:

 • No cal presentar cap document, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.
 • Si s'al·lega que la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

Discapacitat de l'alumne/a, el pare, la mare, el tutor/a o germans/anes:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Condició legal de família nombrosa o monoparental:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. En el cas que no se'n disposi s'ha d'aportar el certificat provisional que el mateix departament expedeixi quan el carnet està en tràmit.

Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.