Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
26/09/2020 01:57:15

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents en relació amb el procés de preinscripció i el procés de matrícula al llarg del curs a educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Preinscripció

Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es formalitza la matrícula.

On s’ha de formalitzar la preinscripció? (NOVETAT)

Enguany, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica i s’han d’enviar per correu electrònic al centre triat en primera opció, juntament amb una còpia de la documentació escanejada o fotografiada.

Del 19 al 22 de maig, els centres oferiran la possibilitat de presentar la sol·licitud. Cal que demaneu cita prèvia pel canal corresponent.

En qualsevol cas, cal lliurar la sol·licitud en el termini establert i adjuntar-hi la documentació acreditativa corresponent.

 

El calendari de preinscripció és el mateix per a tot Catalunya?

Sí. La preinscripció la regula el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya mitjançant resolució emesa cada any i és igual per a tot el territori. Acostuma a ser durant els mesos de març o abril. Aquest any excepcionalment, durant el mes de maig

La sol·licitud s’ha de presentar dins del termini establert per la Generalitat?

Si volem tenir els drets de prioritat, sí. Presentar la sol·licitud fora de termini implica perdre tots els drets de prioritat.

Es pot presentar més d’una sol·licitud de preinscripció?

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Pot presentar la documentació per a la preinscripció algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena? (NOVETAT)

Enguany, les sol·licituds s’han de fer preferentment de forma telemàtica. Només en els casos d’una impossibilitat manifesta per fer-ho, es podrà fer de forma presencial i amb representació si s’aporta una autorització signada pel pare, mare o tutor/a, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI.

Com s’ordenen les sol·licituds?

Per accedir a segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5) i primària s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat, es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

Cal recordar que no hi ha adscripció entre cap llar d’infants i cap centre que ofereixi segon cicle d’educació infantil.

Per accedir a educació secundària el primer que es té en compte són els criteris específics de prioritat, entre els quals hi ha el d’adscripció de centres. Un cop aplicat el criteri d’adscripció es procedeix igual que a segon cicle d’educació infantil.

Què és la reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques?

L’alumnat de necessitats educatives específiques (NEE) és el que està afectat per determinades malalties o discapacitats o el que es troba en situació econòmica o social particularment desfavorida. Per a aquest alumnat es preveu una reserva de places, el nombre de les quals varia segons el tipus d’ensenyament. Per poder accedir a aquesta reserva de places, cal un dictamen de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)1.

Es pot demanar una plaça escolar sense estar empadronat a Sant Feliu de Llobregat?

Qualsevol persona pot demanar una plaça escolar allà on vulgui, bé sigui al municipi on viu i està empadronada, o en qualsevol altre. Només s’ha de tenir en compte que, en aquest cas, no tindrà els punts per zona i només obtindrà una plaça si hi ha vacants als centres que ha sol·licitat.

En la matrícula al llarg del curs, s’obtindrà un plaça escolar sempre que s’estigui empadronat i si es tracta d’un del casos previstos (vegeu apartat “Matrícula al llarg del curs”).

Què passa quan l’adreça que consta al DNI no coincideix amb l’adreça on viu la persona sol·licitant?

En aquest cas, s’ha d’adjuntar un volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Quan es formalitzi la matrícula s’ha de presentar el DNI renovat amb l’adreça nova.

Hi ha àrees d’influència (zones de proximitat) a Sant Feliu de Llobregat?

Sant Feliu de Llobregat té una única àrea d’influència en tots els nivells educatius i això vol dir que totes les famílies tindran la mateixa puntuació per proximitat del domicili al centre, independentment del barri on visquin.

Les llistes de puntuació i d’ admesos es poden consultar per Internet?

www.gencat.cat/preinscripcio

El carnet de família nombrosa o monoparental està caducat.

La persona sol·licitant ha d’aportar el carnet renovat abans de l’últim dia de presentació de sol·licituds. En cas contrari no es podran comptar els punts del barem.

Puc aportar documentació addicional, fora del termini de preinscripció?

Perquè sigui tinguda en compte, tota la documentació del que es vulgui al·legar s’ha d’aportar dins de termini i complementàriament durant el període de reclamacions.

Quan es publiquen les llistes amb el barem es pot saber ja a quina escola o institut ha estat admès o admesa l’alumne/a?

No. S’ha d’esperar que es publiquin les llistes d’ admesos. Les llistes amb el barem només ens informen dels punts que tenim. Podem fer reclamació si no ens han comptat bé els punts, però en cap cas podem reclamar punts sobre criteris que no hem al·legat ni documentat en el moment de la preinscripció.

Si no estem d’acord amb l’assignació definitiva podem reclamar?

Es poden interposar reclamacions a través de l’Oficina d’atenció ciutadana (Pl de la Vila, 1), o a la mateixa escola on s’ha presentat la sol·licitud, que les remetrà a la Comissió de Garanties d’Admissió2.

Si el meu fill/a està matriculat en una escola i faig la preinscripció per a un altre centre, perdo la plaça que ja tinc?

No. Al fer la preinscripció no es perd aquest dret, només a partir del moment en què es formalitzi la matrícula en el nou centre.

Matrícula al llarg del curs

Es pot demanar canvi de centre sempre que es vulgui?

No. El canvi de centre s’ha de sol·licitar dins del període de preinscripció. A partir de l'inici de les classes, les sol·licituds d'admissió només s'atenen en els casos següents:

 • alumnes no escolaritzats a Catalunya.
 • canvis de domicili des d’un altre municipi del pare, mare o tutor/a a Sant Feliu de Llobregat.
 • altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

Puc triar el centre que vulgui?

Només es podrà admetre l’alumne/a en el centre escollit si disposa de vacants en el curs demanat.

La sol·licitud d’admissió es remet a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a Inspecció, que els informarà dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol·licitud, prendrà nota de les seves preferències i enviarà la sol·licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que s’iniciï el procés d’admissió de l'alumne/a.

Si vinc d’un altre país, com sé el curs que em toca?

En principi, l’alumne/a s’ha d’escolaritzar en el curs que li toca segons la seva data de naixement.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Sol·licitud de preinscripció (dins del període de preinscripció) o sol·licitud d’admissió (al llarg del curs) degudament omplertes.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que sigui més gran de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, caldrà la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a.

En cas d'al·legació de criteris dins del període de preinscripció:

 • Documentació acreditativa dels criteris al·legats.

En el cas de matrícula al llarg del curs:

 • Volant d’empadronament a Sant Feliu de Llobregat.
 • Carnet de vacunes.

1EAP: els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa des del Departament d’Educació. Són els encarregats de diagnosticar i dictaminar les necessitats educatives específiques, així com d’orientar la família cap al centre més adequat per atendre cada cas.

2Comissió de Garanties d’Admissió: Comissió formada per l’inspector d’Educació i representants dels centres, dels pares i mares, i dels sindicats de professorat, tant dels centres públics com privats concertats de la vila, així com per un representant de l’Ajuntament. Té la funció de vetllar perquè el procés d’admissió de l’alumnat es produeixi en compliment de la legalitat, i amb una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.