Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Ordenança fiscal número 11

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
 2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
 3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
 4. L’ús de la infraestructura municipal de canalitzacions susceptible d’ésser utilitzada per al desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques, previst a la Llei 9/2014, 9 de maig, de Telecomunicacions.

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
 2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
 3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’ordenança fiscal corresponent.

Article 4t. Successors i responsables

 1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
  1. Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
  2. Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
  3. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
 2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
 3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
 4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
 5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
  1. Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
  2. Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
  3. Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
  4. S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
 6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
  1. Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
  2. En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
 7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

Article 5è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota
tributària

 1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
 2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
 3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
  1. Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
  2. Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
  3. Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
  4. Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
  5. Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
 4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
 5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
  1. Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
  2. Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
  3. Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
  4. Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
  5. Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
 6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
 7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
 8. En el cas d’ús de la infraestructura municipal de canalitzacions per al desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques la quantia de la taxa s’establirà de la següent manera:
  1. Per a l’estesa de cable i de caixes de derivació i distribució en canalitzacions i arquetes municipals, per ml o fracció: 0,90 €/any

Article 6è. Període impositiu i acreditació de la taxa

 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
  1. En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
  2. En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
 2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
  1. Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
  2. Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
 3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis exercicis, l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.

Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis.

 1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta Ordenança, s’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.
 2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança. La especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmenta’t article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge. La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
 3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
 4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent. Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent.
 5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
 6. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.
 7. En el cas d’ús de la infraestructura municipal de canalitzacions per al desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques s’estableix el règim de liquidació de la taxa prèvia autorització o llicència per part del servei corresponent que fixi els metres d’ocupació de les canalitzacions.

Article 8è. Gestió per delegació

 1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
 2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
 3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
 4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

Article 9è. Infraccions i sancions

 1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
 2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
 3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

Disposició addicional primera. - Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada, el dia 25 d’octubre de 2006, i que ha quedat definitivament aprovada, en data.30 de desembre de 2006, regirà des del dia 1 de gener de 2007 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
30/10/2014031/12/20141/1/2015
30/10/2017029/12/20171/1/2018