Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/10/2020 20:52:18

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm.  14

taxa municipal de recollida de residus

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 8 i 20.4.s) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal i la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament estableix la taxa per la recollida, transport d’escombraries i altres residus sòlids urbans, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, així com la recollida d’aquestes en els serveis adequats per a tal finalitat, inclosos els centres de recepció i classificació transitòria.
 2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal dels habitatges.
 3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat següents, tal com:
  1. Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
  2. Escòries i cendres de calefaccions centrals
  3. Runes d’obres
  4. D’altres tòxics o perillosos

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.
 2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4t. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.22
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària23.

22 Art. 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria / 23 art.43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 5è. Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

 • Habitatges: 51,65 €

S’entén per habitatge el que destina a domicili particular de caràcter familiar.

Article 6è. Acreditament

La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries, en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa, estigui establert i en funcionament.

 1. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural llevat del supòsit de nova alta en el padró.
 2. L’import de la quota de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals només en el supòsit d’alta en el padró entenent com a data d’acreditament el 1r dia del trimestre en curs.

Article 7è. Règim de declaració i ingrés

Els òrgans de gestió de l’Ajuntament podran dictar liquidacions d’ofici de la taxa, quan tinguin coneixement, de que s’ha produït el fet imposable.

 1. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació.
 2. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament.

Article 8è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 77 i següents de la LGT.24

24 arts.181 i ss de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 9è. Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió, del dia 17 d’octubre de 2000 i, que ha quedat definitivament aprovada, en data 21 desembre de 2000, i publicada en el BOP número 305, començarà a regir el dia primer de gener del 2001 i continuarà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
25/10/200130724/12/20011/1/2002
14/10/200330724/12/20031/1/2004
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
30/10/200730015/12/20071/1/2008
28/10/200831431/12/20081/1/2009
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
27/10/2011-27/12/20111/1/2012
25/10/2012-31/12/20121/1/2013
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
29/10/2015-31/12/20151/1/2016
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020