Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/10/2020 13:03:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm.  17

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57, 20.3.k i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa o, si escau, les empreses que tinguin la funció de transportar energia elèctrica, així com construir, mantenir i maniobrar les instal·lacions de transport.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada del terme municipal, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per dur a terme l’activitat de transport d’energia elèctrica i realitzar les tasques necessàries per assolir l’objectiu.
 2. La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es produirà sempre que per al transport d’energia elèctrica calgui utilitzar subestacions, línies d’alta tensió, línies d’altres tensions i altres instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el subsòl, el sòl o volada del territori d’aquest Municipi.
 3. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol del territori municipal, necessàries per al transport d’energia elèctrica.

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius l’empresa o les empreses que utilitzin el domini públic local per a realitzar l’activitat de transport d’energia elèctrica.
 2. En l’actualitat l’activitat de transport d’energia elèctrica està assignada a Red Eléctrica de España (REE).

Article 4t. Base imposable i quota tributària

Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part de l’empresa transportista d’energia elèctrica , s’aplicaran les fórmules següents de càlcul:

 1. Base imposable
  • La base imposable, deduïda de l’estimació de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic per l’activitat de transport d’energia elèctrica, es calcula:
  • BI = IMN/ km * KLM
  • Esssent: IMN/km = Ingressos mitjos obtinguts per REE per kilòmetre de línia d’alta i mitja tensió. El seu import és de 36.320 euros.
  • KLM = nombre de quilòmetres, amb dos decimals, de línies d’alta i mitja tensió aptes per al transport d’energia elèctrica que ocupen el domini públic municipal.
 2. Quota tributària
  • La quota tributària es determina aplicant el 3% a la base imposable.

Article 5è. Període impositiu i meritació de la taxa

 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
 2. El dia 1 de gener de cada exercici es merita la taxa en raó als kilòmetres de línies aptes (KLM) per al transport d’energia elèctrica i utilitzades per REE, que estiguin operatives en aqueixa data.
 3. Si al llarg de l’exercici es modifiqués el número de KLM, la variació haurà de ser declarada en el termini d’un mes des de la posada en servei o la retirada d’aquest i surtirà efectes en l’autoliquidació del semestre immediat següent a la variació, amb el prorrateig de la quota corresponent.

Article 6è. Règim de declaració i d'ingrés

L’empresa REE haurà de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la meitat de la quota resultant del que estableix l’apartat b) de l’article 4t en els mesos de gener i juliol.

Article 7è. Gestió per delegació

 1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de la taxa han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
 2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de l’empresa REE, en ordre a simplificar el compliment de les obligacions derivades dels procediments de gestió i recaptació de la taxa.
 3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
 4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

Article 8è. Infraccions i sancions

 1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
 2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 4

 1. Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor del paràmetre IMN/km, de forma justificada en el corresponent informe tècnic-econòmic i referenciada a les dades publicades oficialment.
  • Mentre no es modifiqui, en els exercicis posteriors continuarà aplicant-se el valor reflectit a l’apartat a) de l’article 4t.
 2. El valor de la longitud de línies operatives en el Municipi (KLM) podrà variar quan per part de REE es declari i provi la variació o quan l’Ajuntament en tingui coneixement. Els efectes de la variació seran els establerts a l’article 5.

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada, el dia 27 d’octubre de 2011, i que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de desembre, i regirà des del dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.