Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Preus públics núm.  3

Utilització espais, material i publicitat

Article 1r.

D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, s'estableixen els preus públics per la utilització d’espais municipals, préstec de materials i publicitat.

Article 2n. Obligats al pagament

Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o se’n beneficiïn, o llurs respectius pares, tutors, representants o encarregats, sempre que es tracti de menors d'edat, per la prestació dels serveis següents:

 • Preus per utilització d'espais
  1. Instal·lacions esportives
  2. Instal·lacions culturals, cíviques i tecnològiques
  3. Instal·lacions per a la formació i l'ocupació
  4. Instal·lacions institucionals
 • Preus de llibres, materials i publicitat

Article 3r. Preus

Els preus són els que es detallen a l'annex d'aquesta Ordenança.

Article 4t. Gestió

 1. Els preus es podran exigir en règim d’autoliquidació.
 2. La liquidació dels preus s’efectuarà prèviament a la prestació dels serveis.
 3. En cas d’anul·lació de les reserves d’utilització d’espais amb 5 dies hàbils o més d’antelació es reintegrarà el 100% del preu públic. En cas de anul·lacions amb menys de 5 dies d’antelació es reintegrarà només el 75% de l’import per cobrir les despeses que aquestes anul·lacions hagin generat a l’Ajuntament.

Article 5è. Disposició final

Aquesta Ordenança de Preus Públics fou aprovada pel Ple municipal en sessió, del dia 27 d’abril de 2017, publicada en el BOP, de data 2 de maig de 2017, començà a regir el dia primer de novembre de 2017, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Annex de preus

A) INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

Pista sencera
1. Pavellons (per actes esportius*)1 hora sense llum1 hora amb llum
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes)--
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats amb pagament)94,75 €127,10 €
Particular del municipi94,75 €127,10 €
Comerç i empreses del municipi103,75 €139,25 €
Particular, empresa o entitat de fora del municipi117,25 €157,30 €

 ( * )Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert

 

Mitja pista
1. Pavellons (per actes esportius*)1 hora sense llum1 hora amb llum
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes)--
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats amb pagament)47,40 €63,50 €
Particular del municipi47,40 €63,50 €
Comerç i empreses del municipi51,90 €69,60 €
Particular, empresa o entitat de fora del municipi58,65 €78,70 €

 ( * ) Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert

 

1/3 de pista
1. Pavellons (per actes esportius*)1 hora sense llum1 hora amb llum
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes)--
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats amb pagament)31,75 €42,60 €
Particular del municipi31,75 €42,60 €
Comerç i empreses del municipi34,80 €46,70 €
Particular, empresa o entitat de fora del municipi39,40 €52,75 €

 ( * )Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert

 

Pista sencera
2. Pistes poliesportives descobertes de ciment (per actes esportius*)1 hora sense llum1 hora amb llum
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes)--
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats amb pagament)29,95 €33,50 €
Particular del municipi29,95 €33,50 €
Comerç i empreses del municipi32,75 €36,50 €
Particular, empresa o entitat de fora del municipi37 €41,35 €

 ( * )Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert

 

Pista sencera
3. Pistes poliesportives descobertes de gespa (per actes esportius*)1 hora sense llum1 hora amb llum
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes)--
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats amb pagament)39,75 €45,65 €
Particular del municipi39,75 €45,65 €
Comerç i empreses del municipi43,50 €50,10 €
Particular, empresa o entitat de fora del municipi49,20 €56,60 €

 ( * )Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert

 
 Camp sencer (futbol 11)Mig camp (futbol 7)
4. Camp de futbol de gespa (per actes esportius*)1 hora sense llum1 hora amb llum1 hora amb llum1 hora amb llum
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes)----
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats amb pagament)91,50 €122,50 €45,50 €60,45 €
Particular del municipi91,50 €122,50 €45,50 €60,45 €
Comerç i empreses del municipi100,15 €134,15 €49,75 €66,20 €
Particular, empresa o entitat de fora del municipi113,25 €151,70 €56,35 €74,85 €

 ( * )Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert

 
 Pista, zona de salts i llançaments
5. Pista d'atletisme (per actes esportius*)4 hores sense llum4 hores amb llum1 hora addicional sense llum1 hora addicional amb llum
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats gratuïtes)----
Entitats locals sense ànim de lucre (Activitats amb pagament)312,10 €344 €77,15 €85,10 €
Particular del municipi312,10 €344 €77,15 €85,10 €
Comerç i empreses del municipi341,75 €376,75 €84,45 €93,15 €
Particular, empresa o entitat de fora del municipi386,35 €426 €95,40 €105,35 €

 ( * )Per actes no esportius s'incrementarà un 50% sobre el preu establert

B) INSTAL·LACIONS CULTURALS, CÍVIQUES I TECNOLÒGIQUES

Preus per hora en horari de funcionament de l’equipament
Activitats desenvolupades dins l’horari de funcionament (1)Entitats locals sense ànim de lucre (2)Entitats locals sense ànim de lucre (2)Particular del municipiComerç i empresa del municipiParticular , empresa o entitat de fora del municipi
SalesActe gratuïtActe amb pagamentQualsevol tipus d’acte (3)Qualsevol tipus d’acte (3)Qualsevol tipus d’acte (3)
fins a 75 m2- €46,70 €46,70 €51,85 €59,70 €
de 76 a 150 m2- €59,70 €59,70 €64,85 €75,20 €
> 150 m2- €72,65 €72,65 €83 €129,70 €

(1) Reserva mínima 2 h.

(2) Els organismes públics, els centres escolars i els partits polítics mateixa consideració que entitats locals sense ànim de lucre.

(3) Qualsevol tipus d'acte (obert, gratuït, tancat, no gratuït, ..)

Fora de l’horari de funcionament, el preu per hora de lloguer de la sala s’incrementarà en les despeses dels serveis de suport que es considerin necessaris segons criteri tècnic municipal.

Fora de l'horari de funcionament
Serveis de suportlaborable diürnlaborable nocturn/festiu diürnnocturn/cap de setmanaFestius especials (Sant Joan, Reis, Cap d'any, etc)
Servei de consergeria extraordinària18,65 €/h23,95 €/h27,00 €/h57,00 €/h
Servei de neteja extraordinari15,60 €/h20,80 €/h26,00 €/h29,15 €/h
Servei suport tècnic29,15 €/h33,30 €/h46,70 €/h67,50 €/h

Utilitzacions especials al Palau Falguera:

 • Filmacions als interiors i exteriors: 290,30 €/hora
 • Casaments ( Per cerimònia ) : 155,60 €

C) INSTAL·LACIONS PER A LA FORMACIÓ I L’OCUPACIÓ

 • A1. Aula d’informàtica: 27,00 €/h
 • B. Aula – taller d’ofici: 25,00 €/h
 • C. Aula polivalent: 20,85 €/h
 • D. Sala d’actes: 33,60 €/h
 • E. Despatx: 10,60 €/h

INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL

 • Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge d’acord amb el preu/hora establert en el conveni laboral vigent.

D) INSTAL·LACIONS INSTITUCIONALS

Utilització Saló de Sessions de l’Ajuntament

 • Casaments ( Per cerimònia ) : 0 €
 • Casaments ( Per cerimònia amb flors i música) : 77,80 €

PREUS DE LLIBRES, MATERIALS I PUBLICITAT

 1. LLIBRES I CD’S
  • Sant Feliu de Llobregat identitat i Historia: 24,15 €
  • Paraules de dones a la premsa comarcal: 7,35 €
  • Els inicis de l’associacionisme contemporani a St. Feliu de Llobregat (1850-1914) : 14,75 €
  • Republicans i catalanistes al Baix Llobregat a principi del segle XX: 7,35 €
  • Guia del patrimoni històric i artístic de Sant Feliu de Llobregat: 7,35 €
  • Coneguem els arbres de Sant Feliu: 3 €
  • Guia botànica del parc de Torreblanca: 3 €
  • Els carrers de Sant Feliu: 2 €
  • Quaderns d’Història (números del 2 al 7) : 4,30 €
  • Premis de poesia Martí Dot (del 1992 al 2000) : 7,35 €
  • Conte "El Drac de Sant Feliu. Llegenda del cavaller Guillem i Violant de Bar": 5 €
  • Conte del patge Shelin (en preparació) : 5 €
  • Conte "La Garsa de Sant Feliu i les malifetes del malvat Banyetes": 5 €
  • Conte "El nostre Seguici i ball d’entremesos, Sant Feliu de Llobregat ": 5 €
  • CD de músiques del Seguici i ball d’entremesos, Sant Feliu de Llobregat: 5 €
  • Magí _Baleta: 28,50 €
  • El Palau Falguera. Pagesos, mercaders i nobles a Sant Feliu de Llobregat. Segles XVIIXX: 14,75 €
  • Ramona Pons-poesies: 7,35 €
  • Volums de la col·lecció Blanca Bardiera: 7,35 €
  • Martí Dot. Antologia poètica: 14,75 €
  • Diamants i culs de got: 14,75 €
  • Imatges i records. Sant Feliu de Llobregat: 7,35 €
  • Les comunitats parroquials del Baix Llobregat a finals de l’Edat Mitjana: 7,35 €
  • Sargantana – Carícies: 7,35 €
  • Valores desde el aula: 7,35 €
  • Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament: 1 €
   • Els llibreters i les entitats sense afany de lucre que desitgin vendre aquestes publicacions tindran un descompte del 30% respecte a aquests preus.
 2. MATERIAL FESTIU
  1. Material inventariat per a activitats culturals
   • Cadira d’alumini: 27,60 €
   • Cadira de plàstic: 11,75 €
   • Taula de fusta i alumini: 99 €
   • Taula de resina: 49,50 €
   • Carpa extensible de 3x3: 329,20 €
   • Tanca: 49,65 €
   • Barbacoa: 61,30 €
  • Preus per la pèrdua, robatori o trencament.
  • Condicions:
   1. Per tal de sol·licitar el material, cal presentar la instància específica normalitzada, presencialment o telemàticament, amb el detall de la petició.
   2. La sol·licitud s'haurà de fer amb un mínim de 2 setmanes d'antelació respecte a la data de realització de l'activitat i amb un màxim de 3 mesos. Les peticions que no compleixin aquests terminis seran desestimades.
   3. Només podran demanar materials de caràcter festiu i de propietat municipal els representants legals de les entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes.
   4. La sol·licitud de material no genera per ella mateixa cap dret per a la persona sol·licitant, ni cap obligació per part de l’Ajuntament. El departament de Cultura confirmarà la disponibilitat del material sol·licitat i en concretarà les condicions específiques que corresponguin.
   5. La recollida i el retorn del material en l’espai de magatzem on l’Ajuntament el tingui guardat anirà a càrrec de la persona sol·licitant. Si per l’horari en què es faci o per qualsevol altra circumstància, la recollida o el retorn del material genera despeses, se’n farà càrrec la persona sol·licitant. Aquestes depeses seran facturades per l’empresa que l’Ajuntament tingui contractada per a aquests serveis a la persona sol·licitant, amb els mateixos preus que aplica a l’Ajuntament.
   6. En el cas de sol·licituds de material a utilitzar durant un cap de setmana, el material s’haurà de recollir el divendres anterior, com a màxim a les 19 h, i s’haurà de retornar el dilluns posterior, com a molt tard, a les 14 h. En funció de la naturalesa de les activitats, es podran acordar altres horaris de retorn. Els costos derivats d’aquests canvis d’horari aniran a càrrec de la persona sol·licitant.
   7. El muntatge i desmuntatge de les carpes extensibles de 3 x 3 metres, atès el caràcter delicat de la feina, anirà sempre a càrrec del departament de Cultura, mitjançant l’empresa que tingui contractada per a aquests tipus de serveis. Aquesta empresa facturarà els costos del servei a la persona sol·licitant, amb els mateixos preus que aplica a l’Ajuntament.
   8. En el cas de pèrdua, robatori o trencament del material, durant el temps que estigui cedit, la persona o entitat sol·licitant s’haurà de fer càrrec d’abonar el preu públic del material afectat, que està fixat en aquestes ordenances.
   9. En el moment de la petició, mitjançant la signatura de la instància específica, que ja ho inclou, la persona sol·licitant haurà d’assumir els següents compromisos:
    • Ser responsable de l’ús del material cedit.
    • Retornar el material en el mateix estat en què s’ha lliurat, al mateix lloc i en les condicions acordades.
    • Fer-se càrrec d’abonar el material que es perdi, es robi o es trenqui durant la celebració de l’activitat d’acord amb els preus públics aprovats per l’Ajuntament.
    • Ser conscient que l’incompliment de les condicions d’ús li impediran accedir a altres cessions de materials per a actes futurs.
    • Fer-se càrrec dels costos de recollida, transport i muntatge dels materials cedits.
    • Que el muntatge i desmuntatge de les carpes blanques extensibles ha de ser realitzat per qui designi el departament de Cultura, atès el caràcter delicat de la feina.
    • Que ha d’assumir els costos derivats tant del muntatge i desmuntatge, com del transport de les carpes blanques extensibles.
   10. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà facilitar el material festiu sense cap tipus de cost per a l’entitat sol·licitant, quan així s’estableixi en un Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat, amb motiu d’activitats d’interès ciutadà i públic.
 3. PUBLICITAT
  1. ANUNCIS EN "EL BUTLLETÍ"
   • Mòdul:
   • Contraportada (297x210) : 795 €
   • Mitja pàgina esquerra (181x105,4) : 327 €
   • Mòdul simple (88,2x50,4) : 123 €
   • 1 Pàgina esquerra (297x210) : 595 €
   • ½ Pàgina contraportada: 427 €
   • NOTA - En els anuncis s'hauran de facilitar els originals en suport digital.
  2. FALQUES PUBLICITÀRIES DE RÀDIO SANT FELIU
   • Falca de 20 segons: 2,60 €
   • Falca de 30 segons:  3,35 €
   • Promocions especials ( falques de 20 segons ) :
   • Pack de 180 falques: 207,40 €
   • Pack de 240 falques: 259,30 €
   • Pack de 300 falques: 311,20 €
   • Les agències legalment constituïdes tindran un descompte de 20% sobre els preus de les falques.
  3. AGENDA ON ANEM
   • Contraportada interior (pàg. 2) : 304 €
   • Contraportada: 391 €
   • Els preus corresponen a pàgines senceres. La mida de les pàgines de l’agenda són les vigents o les que puguin ser en funció dels canvis de format que es puguin produir. Els preus inclouen el disseny dels anuncis, en cas que l’anunciant ho sol·liciti.
  4. PROGRAMES DE LES FESTES DE PRIMAVERA I DE LA FESTA DE TARDOR
   • Interior color pàg. parells: 251,90 €
   • Contraportada interior (pàg. 2) : 304 €
   • Contraportada posterior (penúltima pàgina) : 304 €
   • Contraportada: 425,50 €
   • Central esquerra: 305,50 €
   • Els preus corresponen a pàgines senceres. La mida de les pàgines dels programes de festes són les vigents o les que puguin ser en funció dels canvis de format que es puguin produir. Els preus inclouen el disseny dels anuncis, en cas que l’anunciant ho sol·liciti.