Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/09/2020 22:51:28

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Condicions d’ús dels espais municipals

Qui ho pot sol.licitar

 • Poden sol·licitar la utilització dels espais dels diferents equipaments municipals, els organismes públics, els centres escolars, les entitats locals inscrites al RME (Registre Municipal d’Entitats), empreses i comerços locals, així com ciutadans o ciutadanes a títol individual, d’acord amb els preus públics de l’any en curs. També comerços i empreses o persones i entitats de fora del municipi.

Com

 • Les sol·licituds per a l’ utilització de qualsevol espai s’hauran de presentar, seguint el model establert de sol·licitud, amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 90 dies, prèvia a la celebració de l’acte o activitat. La presentació d’una sol·licitud no implica, en cap cas, la prereserva de l’espai.
 • Les sol·licituds que no compleixin aquests terminis seran desestimades.
 • El sol·licitant indicarà en el full de reserva l'hora exacta d'inici i finalització de l'activitat, tenint en compte dins d’aquest horari el temps de muntatge i desmuntatge de l’acte (a càrrec del sol·licitant) , en cas que sigui necessari.
 • Les persones o entitats peticionàries hauran de respectar la normativa específica d’ús de les instal·lacions i les condicions derivades de les normatives generals vigents.

Autoritzacions

L’autorització d’ús dels espais es farà en funció de la seva disponibilitat i d’acord amb la normativa.

En autoritzacions subjectes a preu públic, l’autorització no serà efectiva, si prèviament no s’ha fet el pagament del preu públic aprovat per l’any en curs.

Les sol·licituds de modificacions i/o anul·lacions de la reserva hauran de fer-se amb una antelació mínima de 5 dies naturals, en aquest cas es retornarà el 100% . Si l’anul·lació es produeix, amb menys de 5 dies naturals, es retornarà només el 75% de l’import corresponent.

Les autoritzacions d’ús es consideraran amb la finalitat exclusiva de realitzar l’activitat prevista i pel temps establert en la sol·licitud.

En període de campanya electoral, les cessions d’espais estaran supeditades a l’ús per a actes programats per la Junta Electoral.

L’Ajuntament no autoritzarà cap activitat que atempti contra els valors fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia. Per raons d’interès públic, l’Ajuntament podrà denegar, modificar o deixar sense efecte, l’autorització d’ús d’espais, fet que es comunicarà amb suficient antelació.

Condicions d’ús

 1. Abonar, els preus públics previstos a les ordenances municipals abans de realitzar l’activitat.
 2. Respectar els horaris d’obertura i tancament de l’equipament, així com els horaris concedits per desenvolupar l’acte sol·licitat. Si l’activitat es realitza fora de l’horari de funcionament de l’equipament o es perllonga més de l’horari concedit, els sol·licitants s’hauran de fer càrrec de les despeses de personal extra i de l’ampliació horària utilitzada. La fracció d’hora es comptabilitza com una hora completa.
 3. Fer ús amb responsabilitat de l’espai cedit. Mantenir els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans d’ésser utilitzats. No es pot enganxar o clavar objectes a les parets, terra i sostre de l’espai autoritzat (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives...).
 4. Respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del qual serà responsabilitat del sol·licitant.
 5. Destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la qual li ha estat concedit. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat diferent a la que consta en el full de sol·licitud, així com tampoc es permetrà la realització d’una activitat diferent a l’autoritzada.
 6. Tenir subscrita per part del sol·licitant, la preceptiva assegurança de responsabilitat Civil que cobreixi l’activitat a desenvolupar en l’espai sol·licitat. Vetllar per la seguretat dels participants i de la pròpia instal·lació. L’Ajuntament podrà sol·licitar el corresponent comprovant, sempre i quan ho consideri pertinent.
 7. Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l’activitat, per la conducta dels assistents a l’acte o activitat, als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones. Abonar el material que es perdi o trenqui, així com les reparacions dels desperfectes produïts durant la realització de l’activitat.
 8. Recollir tot el material i deixalles que hagi generat l’activitat. En el cas de les deixalles, el sol·licitant ha d’emportar-se-les i gestionar-les conforme la normativa vigent.
 9. Fer-se càrrec, del muntatge i desmuntatge, si s’escau, dels espais per la realització de l’activitat autoritzada. Qualsevol material o personal tècnic necessari pel desenvolupament de l’activitat que no estigui disponible a l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.
 10. Assumir les despeses derivades de l’activitat (drets d’autor, publicitat, control, seguretat,..)
 11. Per a activitats esportives, disposar d’una farmaciola convenientment dotada per donar els primers auxilis en cas d’accident o malaltia sobtada.
 12. L’ajuntament no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o desapareguts a les instal·lacions, ni del material aportat per l’organitzador de l’activitat.

Espais disponibles

EquipamentSalaFins a 75m2De 76 a 150m2>150m2Horari de funcionament
Casal Gent GranSala de jocs-112-De dilluns a divendres (feiners), de 9 a 13 i de 16 a 20 h. Dissabtes i diumenges, de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
Sala d'actes-400
Sala IberiaSala Petita--210De dilluns a divendres (feiners), de 15 a 21 h.
Sala gran378
Centre cívic RosesSala d'actes--223De dilluns a divendres (feiners), de 15 a 21 h.
Centre Cívic Mas LluíAula 135--De dilluns a divendres (feiners), de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
Aula 235-
Sala polivalent-298
Centre Cívic Les TovallolesSala polivalent 1-90-De dilluns a divendres (feiners), de 9 a 13:30 i de 16 a 21 h. Dissabtes, de 10 a 13:30 i de 15:30 a 20 h. Diumenges, de 10 a 14 h.
Sala d’actes--250
Sala polivalent 2-100-
Sala d’actes part escenari-150-
Palau FalgueraSala dels Vanos35--De dilluns a divendres (feiners), de 15 a 21 h.
Sala del Menjador47
Sala dels Àustries57
Casal de JovesSala d'actes--155De dilluns a dissabtes de 17 a 22 h.
Sala polivalent*75150-

( * ) Possibilitat de sol·licitar-la sencera (150 m2) o una única sala de 75 m2.

Espais singulars

 • Auditori ( Palau Falguera ) : 266m2

Equipaments esportius

 • Equipament: Horari de funcionament
 • Pavellons: De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h
 • Pistes Poliesportives: De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h
 • Camps de futbol: De dilluns a divendres (feiners) de 8 a 22 h