Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
07/05/2021 14:58:04

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Sergi Marí Pons

 • Càrrec: Director de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials 
 • Dependència: Gerència
 • Requisits: Posseir titulació superior corresponent a l’exigida per a l’accés al Grup funcionarial A-1.
 • Retribucions íntegres 2021:  64.924,58 euros bruts anuals
 • Jornada: Plena dedicació.
 • Àmbits de competència: Les atribuïdes a l’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials.
 • Atribucions i Funcions bàsiques:
  • Dirigir el personal adscrit a la seva àrea.
  • Promoure la coordinació dels caps de departament i responsables de programa del seu àmbit, així com el personal de la unitat administrativa de l’àrea.
  • Planificar els criteris tècnics i activitats, establint objectius i avaluant-los, en relació amb el seu àmbit competencial.
  • Dirigir l’organització general, administrativa, econòmica i de gestió de l’àrea.
  • Impulsar la coordinació de l’àrea amb els departaments de les altres Àrees Municipals.
  • Verificar els procediments i circuits emprats, i millora contínua de la metodologia de treball, de la qualitat dels serveis prestats i dels recursos obtinguts.
  • Exercir la responsabilitat de la defensa, justificació i presentació de l’abast, cost i qualitat dels projectes, així com assegurar la informació documental per als òrgans de govern municipals.
  • Fer el seguiment de l’execució dels serveis prestats per les diferents empreses, en els temes relacionats amb els àmbits de la seva competència.
  • Assessorar a la corporació en matèria de la seva competència.
  • Planificar, programar i proposar els Pressupostos anyals, així com l’impuls i seguiment en la seva execució.
  • Coordinar la Memòria anyal i els informes de gestió de l’àrea.
  • Responsabilitzar-se de la higiene i seguretat en el treball.
  • Supervisar els béns municipals adscrits a la seva àrea.
  • Coordinar-se amb les altres direccions d’àrees i la gerència municipal per la consecució d’objectius comuns i transversals.

Registre d'interessos d'activitats i béns patrimonials

Currículum

Nascut a Maó l'any 1962.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985) i graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona (2014).

Ha estat professor associat d’economia aplicada i d’economia ambiental en diverses ocasions a la UAB, la UIB i la UPF.

Director dels Serveis Econòmics del Consell Insular de Menorca (1988-1989), agent temporal del Parlament Europeu com a administrador en el Grup de l’Esquerra Unitària Europea (1990-1994), regidor portaveu del grup de l’Esquerra de Menorca a l’ajuntament de Maó (1995-1996), interventor interí a l’Ajuntament de Maó (1996-2000) i director de l’Observatori Socioambiental de Menorca (2000-2015), són altres de les etapes principals de la seva trajectòria professional.

Entre 2014 i 2017 va ser el coordinador de les Xarxes de Custòdia del Territori i de Voluntariat ambiental de Catalunya, avui fusionades com a Xarxa de Conservació de la Natura. Posteriorment ha estat Gerent de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, fins a setembre de 2019. També és director de la companyia de teatre La Trup

Salta a la part superior