Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
11/08/2020 13:02:43

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Notícies relacionades

16/04/2020
Lectures: 100
Obres en habitatges particulars
  • Tipus: Interna
  • Àrea: Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica
  • Unitat: Urbanisme
  • Data Resposta: 16/04/2020

 

PREGUNTA: Respecte a les obres en domicilis particulars que ja tenen llicència o bé han presentat comunicació prèvia o assabentat (la proposta de l'arquitecte és que presentin una instància de continuació indicant el compliment del pla de seguretat i salut). Ens podeu indicar COM HO FEM, si no cal COMUNICACIÓ DE REINICI D'OBRES, a partir de quines dates descomptem ocupacions de via pública, i donem nous plaços de Prorroga si dins de l'actual Decret d'Alarma, iniciar les obres es voluntari, no obligatori. Sinó tenim Notificació vol dir que hem de comptar totes les OBRES NOVES a partir del dilluns 13 Abril?, i la finalització de plaços per fer prorroga igual.

RESPOSTA: Es plantegen diferents temes

1. Respecte a obres amb règim de comunicació prèvia o assabentats, si s'ha d'adoptar algun acte administratiu de suspensió i de reinici.
2. Respecte a obres amb règim de comunicació prèvia o assabentats, com controlar terminis d'execució d'obres, i data d'efectes.
3. Es poden reprendre les obres a partir del 13/04/2020.


1. Respecte a obres amb règim de comunicació prèvia o assabentats, si s'ha d'adoptar algun acte administratiu de suspensió i de reinici.

1.1 LA SITUACIÓ D'ALARMA I LA NORMATIVA DICTADA, AFECTA SUSPENSIONS DE L'ACTIVITAT I DELS TERMES (PLAZOS) I TERMINIS ADMINISTRATIUS, PERÒ EN CAP CAS EL RÈGIM JURÍDIC DELS PROCEDIMENTS QUE CONTINUA VIGENT, I DE FORMA ESPECÍFICA EN L'OBJECTE DE LA CONSULTA EN MATÈRIA URBANÍSTICA. AIXÒ COMPORTA QUE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES EN LA SEVA RELACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ CONTINUEN EN QUANT A LES SEVES OBLIGACIONS I DRETS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA QUE CONTINUA VIGENT. I PER TANT NO PODEM IMPOSAR CONDUCTES O ACTUACIONS NO EMPARADES EN EL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, LA QUAL COSA COMPORTA QUE NO PODEM EXIGIR EL QUE NO PODÍEM EXIGIR SENSE L'ESTAT D'ALARMA. L'ÚNIC QUE S'HA ESTABLERT ÉS LA RELACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ DE FORMA ELECTRÒNICA, PERÒ TAMBÉ SEMPRE QUE ES DISPOSI DELS MITJANS ELECTRÒNICS, D'UNA ALTRA FORMA L'ADMINISTRACIÓ HA DE FACILITAR ALTRES FORMES DE COMUNICACIÓ, COM LA UTILITZACIÓ DE CORREUS, SERVES ESSENCIAL QUE MANTÉ LA SEVA PRESTACIÓ.

1.2 RESPECTE ALS ACTES ADMINISTRATIUS DE SUSPENSIÓ, NO ES REQUEREIX, LA QUAL COSA NO IMPEDEIX QUE ES DICTIN RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES PER L'ÒRGAN COMPETENT,  DONCS LA SUSPENSIÓ ÉS AUTOMÀTICA EN TOTES AQUELLES ACTIVITATS NO INCLOSES AL RD 463/2020, I LES SEVES MODIFICACIONS. L'AJUNTAMENT NO HA FET CAP SUSPENSIÓ DE CAP ACTIVITAT SOTMESA A LLICÈNCIA, AUTORITZACIÓ AMBIENTAL O COMUNICACIÓ PRÈVIA. L'AJUNTAMENT EL QUE FA ÉS AMB ELS SERVEIS D'INSPECCIÓ O LA POLICIA LOCAL, ÉS CONTROLAR QUE NO ES DESENVOLUPA CAP ACTIVITAT (ECONÒMICA, URBANÍSTICA, DE MOBILITAT), NO PREVISTA A LA NORMATIVA DE L'ESTAT D'ALARMA, I ACTUA EN COHERÈNCIA AMB LES RESOLUCIONS QUE DIÀRIAMENT PUBLICA EL CECAT DE PROTECCIÓ CIVIL DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT.
AIXÒ COMPORTA QUE EL SERVEI CORRESPONENT HA DE PORTAR UN CONTROL, DE LES DATES DE SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS SOTMESES A LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ PRÈVIA EN TRÀMIT O EN EXECUCIÓ DINS ELS TERMINIS FIXATS A LA NORMATIVA O A LA LLICÈNCIA, AMB EFECTES DEL 13/03/2020, SEMPRE I QUAN NO TINGUI CONSTÀNCIA QUE S'HA EXECUTAT L'OBJECTE DEL TÍTOL HABILITANT, FINS UNA DATA POSTERIOR, PER INSPECCIÓ EFECTUADA PELS PROPIS SERVIES MUNICIPALS O PER LA POLICIA LOCAL. QUAN ES DONI AQUESTA CIRCUMSTÀNCIA, SÍ ES REQUEREIX UN ACTE ADMINISTRATIU QUE ESTABLEIXI QUE EL TERMINI QUE ES SUSPÈN L'EXECUCIÓ DE L'OBJECTE D'AQUELLA LLICÈNCIA/AUTORITZACIÓ/COMUNICACIÓ PRÈVIA, HA ESTAT POSTERIOR AL 14/03/2020, PER LES MÀXIMES GARANTIES DELS INTERESSATS I SEGURETAT JURÍDICA, RESOLUCIÓ QUE ES NOTIFICARÀ A L'INTERESSAT, AMB ELS EFECTES SUSPENSIUS DE L'EXECUCIÓ DEL TÍTOL HABILITANT, PER PROCEDIR AL CÒMPUT POSTERIOR.
EL REINICI SERÀ AUTOMÀTIC AMB L'AIXECAMENT DE L'ESTAT D'ALARMA O DE LES MESURES QUE LIMITEN LES ACTIVITATS QUE ES PUGUIN DESENVOLUPAR. EL CONTROL HA DE SER PEL PROPI SERVEI, AMB LES INSPECCIONS QUE EFECTUÏ. PERÒ NO EXISTEIX CAP IMPEDIMENT, I ÉS GARANTIA DE SEGURETAT JURÍDICA,  EN QUÈ ES FACIN RESOLUCIONS INDIVIDUALITZADES, AMB LES QUALS CADA INTERESSAT PODRÀ TENIR UNA RESOLUCIÓ QUE DETERMINI ELS TERMINIS QUE LI RESTEN PER PODER EXECUTAR L'OBJECTE DEL TÍTOL HABILITANT I ELS EFECTES JURÍDICS QUE ES PUGUIN DERIVAR DEL SEU INCOMPLIMENT, PERÒ ÉS REITERAR EL QUE JA PREVEU LA NORMATIVA VIGENT, L'ÚNIC ÉS LA DETERMINACIÓ PER PART DE L'ADMINISTRACIÓ DELS TERMINIS RESTANTS.


2. Respecte a obres amb règim de comunicació prèvia o assabentats, com controlar terminis d'execució d'obres, i data d'efectes.

AMB LES INSPECCIONS DE LA POLICIA LOCAL (QUAN AIXEQUIN ALGUNA ACTA PER ACTIVITATS NO PERMESES) I DEL SERVEI D'INSPECCIÓ D'OBRES QUE HA DE CONTINAUR LA SEVA ACTIVITAT ORDINÀRIA, SEGONS ELS CRITERIS EXPRESSATS AL PUNT 1.2


3.  Es poden reprendre les obres o iniciar de noves, a partir del 13/04/2020, quan es realitzin en edificis unifamiliars o plurifamiliars.

ES REITERA LA RESPOSTA QUE JA S'HA FACILITAT EN DOS FAQS, PER SER COINCIDENT:

3.1 PREGUNTA: en un local d'un edifici habitat, l'accés al qual és independent, es pot considerar inclòs en l'excepció i per tant poden executar les obres ???

RESPOSTA: SÍ SI NO EXISTEIX CAP FORMA D'INTERACCIÓ O INTERFERÈNCIA COM DIU LA NORMA, EN CAP CAS, ENTRE ELS VEÏNS I ELS OPERARIS QUE HAN D'EXECUTAR L'OBRA.  PERÒ COM LA COMISSIÓ D'EMERGÈNCIES POT SER MÉS RESTRICTIVA, PER MOTIUS DE RISC GENERAL EN EL DESPLAÇAMENT A L'OBRA SEGONS EL BARRI, EDIFICI...S'HAURÀ DE PRONUNCIAR PRÈVIAMENT.


3.2 PREGUNTA: ES PODEN ATORGAR LLICÈNCEIS D'OBRES D'INTERVENCIÓ EN EDIFICIS HABITATS AMB L'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19, per a persones no relacionades amb aquesta activitat. ENTRA EN VIGOR 12/04/2020.

RESPOSTA: Tenint en compte que de forma motivada la Comissió d'emergències municipal pot dictaminar unes mesures més restrictives, s'estableix la suspensió de tota mena d'obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què a l'immoble en el que s'hagin d'executar es trobin persones no relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra (ÉS A DIR HABITATGES HABITATS COM A REGLA GENERAL), i que, a causa de la seva ubicació permanent o temporal, o necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l'activitat d'execució de l'obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.

EXCEPCIONS:
1.    Les obres en què, per circumstàncies de sectorització de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra (ÉS A DIR, UN EDIFIC AMB DOS BLOCS, EN UN S'ESTÀ TREBALLANT SENSE QUE VISQUI NINGÚ, I A L'ALTRE, PERFECTAMENT SECTORIALITZAT, VIU GENT, PERÒ NO HI HA CAP INTERFERÈNCIA, DONCS L'ACCÉS ÉS TOTLAMENT INDEPENDENT, I PER TANT NO HI HA RISC DE CONTAGI).

2.    Els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries  TAL COM HEM POSAT DE MANIFEST ALS FAQS EN VÀRIES OCASIONS), així com les tasques de vigilància.

RESPOSTA AMPLIATÒRIA DE LA DIRECCIÓ D'ÀREA: És innecessari requerir als promotors de les obres privades que comptaven amb llicència, comunicació prèvia o assabentat i s'havien iniciat abans de l'estat d'alarma que presentin una instància de continuació indicant el compliment del pla de seguretat i salut.   Això només s'exigeix a les obres que promou l'Ajuntament.   La vigilància sobre les obres privades s'ha de fer des de la inspecció d'obres.

Comparteix
ENVIAR PER EMAILCancel·lar enviament de correu
* Camps obligatoris
Enviar