Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/09/2020 08:45:50

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm. 12 (vigent a partir del 8/7/2020)

Taxa per la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local

Article 1r.

En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 57 i del 15 al 22 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització amb caràcter privatiu del domini públic local.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària18 que:

1.

 1. Siguin titulars de llicències, autoritzacions o concessions municipals d’ús o aprofitament del domini públic local que estiguin contemplades a l’annex de tarifes de la present Ordenança.
 2. Aquells que, sense llicència, autorització o concessió, ocupin o es beneficiïn del domini públic local..
 3. Les empreses que prestin el servei de contenidors, pels que col·loquin en la via pública, o els propietaris d'aquests quan els utilitzin en propi benefici.
 4. Les empreses explotadores dels serveis d'abastament d'aigües, transports, autobusos, subministrament de gas i d'electricitat i d'altres d'anàlegs.
 5. En cas d’ocupacions o ús de domini públic local motivades per obres, sense l’obtenció de la llicència corresponent, el titular de la llicència d’obres.

2. Els subjectes passius considerats com a activitats econòmiques essencials són aquelles que no han tancat ni total ni parcialment al llarg de l’estat d’alarma ordenat pel RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària, les seves modificacions, pròrrogues posteriors i disposicions derivades. El que exclou, entre d’altres, com a subjectes passius a l’hostaleria, floristeries, basars, sabateries o botigues de roba.

18 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 4t. Exempcions

L’Ajuntament, per acord de Junta de Govern o decret d’Alcaldia, podrà declarar exempts de la taxa les administracions públiques, consorcis, fundacions u organismes autònoms en les que participi figuri l’Ajuntament de Sant Feliu i també aquelles Entitats sense ànim de lucre, i Associacions que promoguin el desenvolupament socioeconòmic local, sense perjudici de l’obligació de sol·licitar i obtenir la llicència o autorització oportuna.

Article 5è. Quota tributària

 1. Les taxes aplicables són les que s'indiquen a l'annex d'aquesta Ordenança.
 2. Als efectes d'aquesta Ordenança, els usos i aprofitaments es classificaran en els grups de taxa següents:
  • Grup I: Activitats comercials, industrials i professionals.
  • Grup II: Activitats subjectes a concessió, autorització o llicència administrativa.
  • Grup III: Utilització de voravies sense gual.
  • Grup IV: Ús de la via pública

Article 6è. Acreditament

 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta hagués estat sol·licitada.
 2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, caldrà dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.
 3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 7è. Període impositiu

El Període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament especial. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’entengui a diverses exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en el supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.

Article 8è. Gestió, declaració i ingrés

L'aplicació de les taxes restarà subjecta a les regles següents:

 1. Generals:
  1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment de sol·licitud per part de l’interessat i en cas que s’entengui prorrogada es podrà gestionar mitjançant un padró anyal.
  2. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, semestres, temporada o per any, i a efectes de calcular la quota, respectivament, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies, les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
  3. Si no s'ha determinat amb exactitud la durada de l'aprofitament, una vegada autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada fins que no es presenti la declaració de baixa. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent al que s’assenyala en l’epígraf de la tarifa que correspongui, sigui quina sigui la causa que hom al·legui en contrari. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
  4. Quan la ocupació es produeixi sense haver obtingut la llicència o autorització s’aplicarà un recàrrec sobre la quota tributària del 100 %.
  5. S’aplicarà una reducció del 5 per cent a la quota del padró anual corresponent a la taxa del grup I, punt 1.1.1 “ llocs de venda en mercat setmanal i utilitzacions periòdiques “, als subjectes passius titulars de les parades del mercat de marxants que realitzin l’ingrés en un sol termini ( fixat al calendari fiscal ). L’aplicació de la reducció serà de caràcter pregat, i s’haurà de presentar a l’Ajuntament com a màxim el dia 31 del mes de gener de l’exercici en curs.
 2. Especials:
  1. S'entén per parades de venda fixes permanents les que s’instal·lin en barraques, casetes o pavellons que no tinguin la consideració de quioscos, i s'entén per parades de venda d'horari restringit aquelles que limitin la seva activitat a determinades hores, concretades en l'autorització, i que desapareguin la resta del dia.
  2. Es considerarà pròrroga l'atorgament de nova llicència sense solució de continuïtat a favor de la persona que n'hagués gaudit amb anterioritat sobre el mateix emplaçament. Les taxes es meritaran:
   1. En els casos d'ús comú general no subjecta a llicència, abans de començar l'ús.
   2. En els subjectes a prèvia llicència, en l'acte d'atorgament d'aquesta.
   3. En cas de concessions i aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, es formarà un padró o matrícula dels obligats al pagament i es gestionarà el cobrament dels corresponents rebuts en la data que es fixi per acord municipal.
   4. En els usos privatius de la via pública, objecte de concessió municipal, en el termini i forma fixats en l'acord municipal corresponent.
   5. En l’ocupació de domini públic local per parades de venda en mercat setmanal, la concessió comportarà l’obligació de realitzar la domiciliació bancària per gestionar el pagament.
  3. Els subjectes passius titulars de les parades del mercat de marxants, tenen dret a obtenir autorització, per tal de no assistir al mercat per un període de tres a sis mesos en un any, per causa justificada, havent de sol.licitar-ho amb una antelació mínima de quinze dies, excepte causa de força major, quedant eximits del pagament de les taxes corresponents durant el temps autoritzat.

Article 9è. Disposició final

Aquesta ordenança de taxa fou aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada, el dia 8 d’octubre de 1998 i, publicada en el BOP núm. 295, de data 10 de desembre, i començà a regir el dia primer de gener de 1999 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
30/9/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
14/10/200330724/12/20031/1/2004
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
30/10/200730015/12/20071/1/2008
28/10/200831431/12/20081/1/2009
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
27/10/2011-27/12/20111/1/2012
25/10/2012-31/12/20121/1/2013
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
30/10/2014-31/12/20141/1/2015
29/10/2015-31/12/20151/1/2016
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
30/10/2017-29/12/20171/1/2018
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020
14/05/2020--8/7/2020

Annex de tarifes

 • GRUP I. ACTIVITATS COMERCIALS:
  1. Ocupació per activitats comercials:
   1. Llocs de venda en mercat setmanal i utilitzacions periòdiques, per ml o fracció i any: 135,25 €
   2. Altres utilitzacions no periòdiques: quota mínima: 40,70 €
    • per m2 i dia: 1,10 €
   3. Activitats de promoció comercial diferent de "la Fira"
    • En els supòsits en què l’expositor aporta tots els elements necessaris per realitzar el muntatge i la venda dels productes, incloent-hi el llum . Per metre/lineal i fins a 10 dies: 11 €
    • En els supòsits en què per al muntatge és necessari l’adquisició i muntatge d’estructures i elements per exposar els productes, connexió d’enllumenat, etc. Per metre/lineal i fins a 10 dies: 25,15 €
   4. Ocupació de domini públic per exposició de productes vinculats a una activitat econòmica essencial. Per metre lineal/any, fins un màxim de 102,20 euros: 20,80 €
  2. Altres ocupacions (1):
   1. Activitats infantils periòdiques que estiguin vinculades a una activitat comercial. Cada període de 10 dies o fracció, per m2 en fires i festes tradicionals: 5,85 €
   2. Activitats infantils periòdiques que estiguin vinculades a una activitat comercial. Cada període de 10 dies o fracció, per m2: 1,35 €
   3. Caixers automàtics o permanents d'entitats bancàries o comercials, per any: 473 € 
 • GRUP II. ACTIVITATS SUBJECTES A CONCESSIÓ, AUTORITZACIÓ O LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA:
  1. Ocupació en fires i festes tradicionals i esdeveniments de caire privat:
   • Per m2 i fins a 10 dies: 9,45 €
   • Per m2 i dia: 0,89 €
  2. Altres ocupacions ( 1 ) : no s’admet acopi de material
   • Per m2 i fins a 10 dies: 3,05 €
   • Ocupació de terrenys, de domini públic i de la via pública durant la realització d’obres, amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, estintols, bastides i instal·lacions anàlogues. ( Mínim 1 mes) per m2 o fracció i mes: 15,60 €
   • Per cada dia i m2: 0,38 €
   • Casetes de pirotècnia: Per unitat i dia: 11,20 €
   • Quioscos de premsa: per any: 565,35 €
   • Parades o quioscos de venda de begudes, comestibles, cupons, fotomatons, panells informatius fixos o mòbils, etc., per m2 o fracció al mes: 5,95 €
  3. Utilització privativa del pàrquing del carrer de Jaume Ribas 11
   • Preu per utilització mensual ( 2 )
   • Cotxes: 75,50 €
   • Motos: 35,80 €
  4. Utilització privativa del pàrquing de la carretera Laureà Miró 361
   • Preu per utilització mensual
   • Cotxes: 75,50 €
 • GRUP III. UTILITZACIÓ DE VORAVIES SENSE GUAL:
  1. Per la col·locació d’un contenidor amb capacitat superior als 1,5 m3 en la via pública, per dia: 17,50 €
  2. Per la col·locació d’un sac de runa-contenidor amb capacitat inferior als 1,5 m3 en la via pública, per dia fins un màxim de 2 sacs, per cada unitat: 5,70 €
  3. Per la col·locació d’un sac de runa-contenidor amb capacitat inferior als 1,5 m3 en la via pública, a partir del tercer sac: 11,40 €
  4. Reserva d’aparcament per càrrega i descàrrega enfront de les obres en construcció, reforma o enderroc d’immobles i de començament o final de línia, per a serveis regulars, satisfaran per cada 1 ml ( sol·licitud mínima de 10 ml i semestre.) : 52,60 €
   • Mes extra: 17,50 €
 • GRUP IV. ÚS DE LA VIA PÚBLICA:
  1. Ús de la via pública amb interrupció de la circulació
   • Per hora ( 3 ) : 31,10 €
  2. Ús de la via pública sense interrupció de la circulació
   • Per dia o fracció i ml o fracció: 2,39 €
   • Per mes o fracció i ml o fracció: 9,75 €
   • Per any o fracció i ml o fracció: 73,45 €
  3. Servei d'estacionament de vehicles (aparcament de curta durada):
   • Mínim 15 minuts: 0,25 €
   • 30 minuts: 0,55 €
   • 60 minuts: 1,05 €
   • 90 minuts: 1,60 €
   • Màxim 120 minuts: 2,15 €
   • Anul·lació de denúncia: 5,35 €
  4. Servei d'estacionament de vehicles (aparcament de llarga durada):
   • Mínim 15 minuts: 0,25 €
   • 30 minuts: 0,55 €
   • 60 minuts: 1,05 €
   • 90 minuts: 1,60 €
   • 120 minuts: 2,15 €
   • 3 hores: 2,30 €
   • 4 hores: 2,45 €
   • 5 hores: 2,65 €
   • 6 hores: 2,80 €
   • 7 hores: 2,95 €
   • 8 hores: 3,10 €
   • Màxim 9 hores: 3,20 €
   • Anul.lació denúncia: 5,35 €

*Els vehicles identificats amb el distintiu “zero emissions” estaran exempts del pagament de la corresponent tarifa horària a la zona blava però caldrà, en tot cas, que obtinguin el corresponent comprovant horari per mitjans telemàtics. Aquesta bonificació serà del 50% pel vehicles amb el distintiu “eco” i en ambos casos serà d’aplicació per les 2 primeres hores d’estacionament del vehicle.

En tot cas, per tenir dret a la bonificació que correspongui per l’estacionament del vehicle, aquest s’haurà d’acreditar i fer mitjançant el sistema de pagament i control telemàtic (aplicació mòbil) que estigui implantant a cada moment.

(1) l’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar l’ocupació a entitats si promouen activitats en dates assenyalades d’interès sociocultural, fins i tot no cobrar aquestes taxes.

(2) En aquest preu no estan incloses les despeses de manteniment i conservació ni les primes d’assegurances que es derivin d’aquesta utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local.

(3) Inclòs l’ús de domini públic local.