Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/09/2021 15:32:08

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pressupostos municipals

Indicadors econòmics financers de l'any 2020

Superàvit (o deficit) per habitant: 

Resultat pressupostari ajustat dividit entre el número d'habitants: 33,09

Autonomia fiscal: 

Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris dividits entre els drets reconeguts nets totals: 4,46

Ingressos fiscals per habitant: 

Ingressos tributaris dividits entre el número d'habitants: 4.618,30

Despesa per habitant:

Obligacions reconegudes netes dividides entre el número d'habitants: 982,22

Inversió per habitant: 

Obligacions reconegudes netes (capítols VI i VII) dividides entre el número d'habitants: 81,83

Període mitjà de pagament: 

Obligacions pendents de pagament multiplicades per 365 i dividides entre les obligacions reconegudes netes: 17 dies

Període mitjà de cobrament: 

Drets reconeguts pendents de cobrament multiplicades per 365 i dividides entre les obligacions reconeudes netes: 14,86 dies

Deute públic municipal a 31/12/2019: 

Total Pla General Comptable Públic, comptes 15 + 17 + 52 (inclou deute pendent amb l'estat): 15.897.642,16

Evolució del deute en comparació amb exercicis anteriors: 

Percentatge d'increment o decrement respecte a l'exercici anterior: 0,99

Endeutament per habitant: 

Passiu exigible (finanacer) dividit entre el número d'habitants: 347,88

Endeutament relatiu: 

Deute municipal dividit entre el pressupost total de l'Ajuntament: 0,30

Inversió en infraestructura per habitant: 

Despeses de l'exercici executades en inversió del capitol VI en infraestrutures dividies entre el número d'habitants: 15,95

Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme:

Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme dividit entre el pressupost total d'ingressos: 0,09

Els conceptes inclosos com a ingressos urbanístics són:

  • Llicències urbanístiques.
  • Despeses de publicació d'anuncis segons clàusules d'administració d'obres.
  • Danys a la via pública.
  • Aprofitament urbanístic.
  • Altres serveis urbanístics.

Despeses derivades de l'urbanisme: 

Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme dividides entre el pressupost total (definitiu) de despeses: 0,09

Salta a la part superior