Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global
Preguntes freqüents

Ordenança municipal sobre la circulació de cicles i vehicles de mobilitat personal

Preguntes freqüents

Edat

1. Les persones menors de 12 anys poden circular soles amb un cicle o VMP sense motor?

No. Han de circular acompanyades o sota la vigilància d’una persona adulta.

2. Les persones menors de 12 anys poden circular acompanyades amb un cicle o VMP sense motor?

Sí. Poden circular acompanyades per la vorera amb VMP sense motor (VMP0), que fa referència a patins, patinets i monopatins, o amb una bicicleta, a una velocitat màxima de 10 km/h, respectant sempre la preferència dels vianants, sense circular a menys d’1,5 m de les façanes, mantenint una distància de separació mínima d’1 metre respecte dels vianants, podent circular en tots dos sentits de la marxa, i sense poder fer maniobres que puguin afectar la seguretat dels vianants.

Les persones menors de 12 anys també poden circular, acompanyades, per la calçada, per les vies ciclistes o vies que els estiguin especialment destinades, podent fer-ho també per espais de zona 30 degudament senyalitzats, carrers de convivència o espais no motoritzats (carrers de vianants).

3. Les persones menors de 16 anys poden circular soles amb un cicle o VMP amb motor?

No. Han de circular acompanyades i sota la responsabilitat dels seus pares, mares o tutors/es. Només poden circular amb un VMP amb motor o cicle de més de dues rodes adequat a la seva edat, alçada i pes, fora de la calçada.

4. Les persones menors de 12 anys poden circular acompanyades amb un VMP amb motor?

Sí. Poden circular acompanyades per la vorera amb un VMP amb motor a una velocitat màxima de 10 km/h, respectant sempre la preferència dels vianants, sense circular a menys d’1,5 m de les façanes, mantenint una distància de separació mínima d’1 metre respecte dels vianants, podent circular en tots dos sentits de la marxa, i sense poder fer maniobres que puguin afectar a la seguretat dels vianants.

Les persones menors de 12 anys també poden circular per la calçada, per les vies ciclistes o vies que els estiguin especialment destinades, podent fer-ho també per espais de zona 30 degudament senyalitzats, carrers de convivència o espais no motoritzats (carrers de vianants), si bé en aquests casos, acompanyades i sota la responsabilitat dels seus pares, mares o tutors/es.

5. Les persones menors de 16 anys poden circular acompanyades amb un VMP amb motor?

No. Ni les persones d’entre 12 i 16 anys ni els seus acompanyants poden circular per la vorera amb un VMP amb motor. Sí que poden circular per calçada, per les vies ciclistes o vies que els estiguin especialment destinades, podent fer-ho també per espais de zona 30 degudament senyalitzats, carrers de convivència o espais no motoritzats (carrers de vianants), acompanyades i sota la responsabilitat dels seus pares, mares o tutors/es.

Multes i sancions

6. L’incompliment de l’Ordenança serà motiu de sanció?

Sí, l’incompliment de l’ordenança comportarà sancions que oscil·len entre els 60 i els 1.000 euros. En els casos d’infraccions comeses per persones menors de 18 anys, els pares, mares, tutors, tutores, guardadors o guardadores legals o de fet, hauran de fer-se càrrec de la sanció corresponent, que posarà la Policia Local un cop passi el període informatiu.

Circulació

7. Es pot circular per la vorera?

Com a norma general, no es pot circular amb cicle o VMP per la vorera. Només podran circular per la vorera les persones menors de 12 anys i els seus acompanyants, amb un VMP sense motor (VMPO), que fa referència a patins, patinets i monopatins, o amb una bicicleta, a una velocitat màxima de 10 km/h, respectant sempre la preferència dels vianants, sense circular a menys d’1,5 m de les façanes, mantenint una distància de separació mínima d’1 m respecte dels vianants, podent circular en tots dos sentits de la marxa, i sense poder fer maniobres que puguin afectar a la seguretat dels vianants.

8. Per on poden circular els VMP0 o sense motor?

Com a norma general, els VMP sense motor (VMP0), que fan referència a patins, patinets i monopatins, amb persones majors de 12 anys, circularan preferentment per les vies ciclistes o vies que els estiguin especialment destinades, podent fer-ho també per espais de zona 30 degudament senyalitzats, carrers de convivència o espais no motoritzats (carrers de vianants).

Per tant, i fins que no entri en vigència la modificació de la nova Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, el proper 12 de maig de 2021, que redueix de manera general el límit de velocitat en àmbit urbà, de 50 km/h a 30 km/h, aquests vehicles no podran circular per la calçada de vies que actualment tinguin una velocitat de 50 km/hora. Tampoc podran circular per voreres si no es tracta d’usuaris amb una edat inferior als 12 anys i sempre acompanyats i sota la responsabilitat dels seus pares o mares o tutors/es.

9. Per on poden circular els VMP amb motor?

Com a norma general, els VMP amb motor, circularan preferentment per les vies ciclistes o vies que els estiguin especialment destinades, podent fer-ho també per la calçada (amb limitació a 30 km/h), espais de zona 30 degudament senyalitzats, carrers de convivència o espais no motoritzats (carrers de vianants). No podran circular per voreres si no es tracta de persones amb una edat inferior als 12 anys i sempre acompanyats i sota la responsabilitat dels seus pares o mares o tutors/es.

10. Per on poden circular els Cicles?

Com a norma general, els cicles amb usuaris majors de 12 anys, circularan preferentment per les vies ciclistes o vies que els estiguin especialment destinades, podent fer-ho també per la calçada, espais de zona 30, carrers de convivència i espais no motoritzats (carrers de vianants). No podran circular per voreres si no es tracta d’usuaris amb una edat inferior als 12 anys i sempre acompanyats i sota la responsabilitat dels seus pares o mares o tutors/es.

11. Si vaig en Cicle o VMP estic obligat a senyalitzar els girs i maniobres?

Sí. Els cicles i VMP han de senyalitzar els girs i maniobres. Es recomana realitzar-ho amb el braç esquerre, tal i com es fa habitualment. Estirant el braç esquerra cap aquesta direcció un indica que es desplaçarà cap a l’esquerra. Doblegant el braç estirat, apuntant la mà cap amunt, indicarà un desplaçament a la dreta.

Si per motius de seguretat o inestabilitat un troba dificultats en senyalitzar el seu desplaçament d’aquesta manera, es recomana reduir la velocitat, o en cas de que fos necessari, senyalitzar amb l’altra braç o fent servir els peus. Aquestes alternatives poden resultar útils per a conductors novells o per a patinets elèctrics amb poca estabilitat.

Finalment, existeixen també productes al mercat que es poden instal·lar als vehicles i serveixen com a intermitents. Caldrà assegurar que aquests funcionen abans del seu ús i que són suficientment visibles.

Elements de seguretat

12. és obligatori usar casc?

En l’àmbit urbà l’ús del casc és obligatori per part de:

 • Ciclistes, quan siguin menors de 16 anys.
 • Persones usuàries de VMP sense motor, quan siguin menors de 16 anys.
 • Persones usuàries de VMP amb motor.

13. és obligatori l’ús de llums o elements semblants?

Els cicles i VMP hauran de disposar de llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat: llum de posició del davant i del darrere per cicles i VMP, catadiòptrics del darrere i pedals, per a bicicletes i catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per la resta de cicles.

14. Quins elements de seguretat obligatoris s’han de portar?

Els cicles i VMP hauran de disposar de:

 • Un sistema que permeti moderar la seva velocitat i aturar el seu moviment.
 • Timbre, quedant prohibit l’ús d’un altre aparell acústic diferent d’aquest.
 • Llums i elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat.
 • Altres recomanacions per la millora de la seguretat de conductors de cicles i VMP son:
  • Utilitzar el casc de seguretat també en els casos no obligatoris.
  • Instal·lar retrovisors en el cicle o VMP.

15. Per què les bicicletes i VMP no paguen l’Impost de Circulació?

Cap vehicle paga aquest impost de circulació, en tant que aquest no existeix. Indegudament s’utilitza aquesta nomenclatura per referir-se al IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica).

Aquest impost grava la tinença d’un vehicle segons uns barems establerts per normativa estatal i en relació a la potència fiscal del vehicle. El pagament d’aquest impost no dona dret a circular o aparcar al carrer de manera gratuïta, sinó que es recapta a l’Ajuntament i serveix, entre d’altres, per sufragar el cost del manteniment dels carrers, senyalització, semàfors i demés costs causats o en relació a l’ús de vehicles.

16. Es necessari tenir un Carnet o Permís de circulació per circular amb cicle o VMP?

No. Actualment la normativa permet la conducció de cicles o VMP sense carnet o permís de circulació.

No obstant, els VMP hauran de dur en un futur un certificat de circulació que acrediti el compliment del Manual de Característiques dels VMP de la DGT. Aquesta obligació entrarà en vigor 24 mesos després de la publicació del manual de la DGT. Actualment aquest manual encara no ha estat publicat.

17. Es necessari passar la ITV amb el meu Cicle o VMP?

Els cicles i VMP no estan obligats a realitzar revisions periòdiques oficials com la ITV. No obstant, es recomana revisar l’estat i funcionament del vehicle de forma periòdica o abans de fer-lo servir desprès d’estar temps sense utilitzar-lo. També existeixen tallers de manteniment i reparació d’aquests vehicles on es pot portar el vehicle.