Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
05/06/2023 22:24:44

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2023

Ordenança fiscal número 7

Taxes per la prestació de serveis del cementiri

Article 1r. Naturalesa de l'exacció

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 20 a 27 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les taxes per la utilització dels serveis dins del Cementiri Municipal, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueixen fets imposables:

 1. La conducció de cadàvers i despulles i altres serveis funeraris.
 2. L'atorgament de drets funeraris sobre espais i sepultures per a enterraments.

Article 3r. Obligació de contribuir

 1. Amb caràcter general, l'obligació de contribuir neix de la contractació del servei o bé en concedir-se, prorrogar-se, transmetre's o modificar-se el dret funerari, en expedir-ne els títols o en autoritzar-se la prestació del servei.
 2. Per a les taxes de conservació dels cementiris, l'obligació de contribuir es basa en la titularitat o en la simple tinença del dret funerari, i podran fer-se efectives en qualsevol moment, encara que no concorri cap de les circumstàncies relacionades en el paràgraf anterior.

Article 4t. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa:

 1. En els serveis fúnebres, els familiars i, si no n'hi ha, els hereus o legataris del difunt, o altres contractants que procedeixi, entre ells, les companyies d'assegurances que contractin serveis complets.
 2. En el cementiri, els adquirents dels drets funeraris, els seus titulars o tenidors o els sol·licitants, segons que es tracti de primera adquisició o posteriors transmissions de drets funeraris, d'actes dimanants del dret funerari o de la prestació del servei.

Article 5è. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es refereixen a l'article 38.1 i 39 de la Llei general tributària.12
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i en l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

12 Art. 41 a 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria

Article 6è. Exempcions

Queden exempts del pagament de taxes per raó de capacitat econòmica del contribuent, els enterraments i incineracions de beneficència, i per aplicació de l'article 8è de la Llei 8/1989 de 13 d'abril, les exhumacions ordenades per l'autoritat judicial.

Article 7è. Bases

Les bases impositives són en els de cementiri, la naturalesa del servei i el tipus de la sepultura respectivament.

Article 8è. Tarifes

Quant als serveis de cementiris, les taxes a satisfer són les que resulten de les corresponents tarifes que figuren a l’ annex d'aquesta Ordenança.

Article 9è. Gestió de les tarifes

 1. La liquidació i recaptació de les tarifes es faran mitjançant el Concessionari Municipal.
 2. Les quotes se satisfaran:
  1. Quant als serveis funeraris i de cementiris, abans de la prestació del servei.
  2. Quant a les adjudicacions o concessions abans de l’ús o de la utilització.
  3. Quant als serveis de conservació i manteniment, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i es liquidarà per any natural, sense prorrateig.
 3. Pel fet de tractar-se de " concessions a termini màxim ", si després de 4 anys ( el mateix termini que diu al Reglament del cementiri ) des de l'últim pagament de drets, el titular o titulars de la concessió no haguessin satisfet els drets posteriors acreditats pel Concessionari del cementiri, aquest requeriria personalment als interessats en cas que fossin coneguts, i en la resta de casos, per Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en què s'expressarà el nom de l'últim titular de la concessió, la seva naturalesa (panteó, nínxol, etc.) i el número d'aquesta, per tal que puguin ser abonats els drets pertinents. L'Ajuntament quedarà autoritzat per disposar de la sepultura, previ el trasllat de les despulles al lloc del cementiri destinat a l'efecte. El pagament d'aquests drets els podrà fer qualsevol persona per compte dels interessats.
 4. Les noves altes o modificacions de padró comportaran l’obligació de realitzar la domiciliació bancària per gestionar-ne el pagament. En el restant de padró es potenciarà aquest sistema de pagament.
 5. Per agilitar i millorar la gestió d’aquestes tarifes s’introduirà progressivament l’obligació d’establir un beneficiari.

Article 10è.

Les empreses funeràries hauran de retre compte per escrit a l'Ajuntament dels encàrrecs rebuts amb motiu d'alguna defunció, durant les 48 hores següents d'haver-se esdevingut aquesta.

Article 11è.

Les Empreses hauran d'efectuar el pagament durant els quinze dies comptats a partir d'aquell en què esdevingui l'obligació de contribuir. Si no és així, el pagament es farà efectiu d'acord amb allò que disposa el Reglament general de recaptació.;

Article 12è. Disposició final

Aquesta Ordenança objecte de modificació, fou aprovada pel Ple municipal en sessió, del dia 30 de setembre de 1993, i començà a regir l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
29/9/1994313 annex XIII31/12/19941/1/1995
28/9/199528630/11/19951/1/1996
26/9/199628223/11/19961/1/1997
25/9/199730117/12/19971/1/1998
8/10/199829510/12/19981/1/1999
30/9/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
14/10/200330724/12/20031/1/2004
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
28/10/200831431/12/20081/1/2009
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
27/10/2011-27/12/20111/1/2012
25/10/2012-31/12/20121/1/2013
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
26/2/2015-15/4/20151/1/2015
30/10/2017-29/12/20171/1/2018
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020
2/11/2021-28/12/20211/1/2021
27/10/2022-20/12/20221/1/2023

Annex de tarifes

Al prestar-se aquest servei en règim de concessió administrativa, sobre aquestes tarifes s’aplicarà l’IVA

1. Cementiri

 1. Concessió de drets funeraris per transmissió, canvi de nom o regularització:
  1. A termini màxim:
   • Construccions funeràries: 1.096,50 €

2. Atorgament i/o renovació d’ús de drets funeraris a termini definit, nínxols, columbaris, tombes, panteons i criptes:

 1. Nínxols, tombes i/o panteons a 10 anys: 860,50 €
 2. Nínxols, tombes i/o panteons a 25 anys: 1.650,35 €
 3. Nínxols, tombes i/o panteons a 5 anys: 430,25 €
 4. Nínxols per 2 anys transcorreguts des del moment de la defunció: 172,10 €
 5. Tombes i panteons (renovacions ) : 2.151,65 €
 6. Columbaris a 10 anys: 172,10 €
 7. Columbaris a 5 anys: 83,65 €
 8. Nínxol de nova construcció a 10 anys, amb làpida inclosa: 1.367,75 €
 9. Nínxol de nova construcció a 5 anys, amb làpida inclosa: 683,85 €
 10. Nínxol de nova construcció per 2 anys, amb làpida inclosa: 273,30 €
 11. Columbari de nova construcció a 10 anys, amb làpida inclosa: 500 €
 12. Columbari de nova construcció a 5 anys, amb làpida inclosa: 250 €
 13. Columbari de paret tipus llibre concessió a 2 anys: 110,80 €
 14. Columbari de paret tipus llibre concessió a 5 anys: 277 €
 15. Columbari de paret tipus llibre concessió a 10 anys: 554,25 €
 16. Criptes de nova construcció concessió a 25 anys ( 3 unitats d’enterrament ) : 8.845 € 
  • Això no serà aplicable als nínxols atorgats com a provisionals per no poder utilitzar el propi per no haver esgotat els dos anys de temps després de practicada una inhumació.
  • Les renovacions d’aquest terminis estaran determinades segons el Reglament del Cementiri.

3. Drets d'enterrament:

 1. En panteó, tomba o cripta:  95,90 €
 2. En nínxol de lloguer o de propietat: 71,80 €
 3. En columbari: 30,70 €
 4. En el jardí del repòs ( cendres ) inclòs la placa: 259,50€

4. Carta de concessió:

 1. Per l'expedició d'un títol de concessió de construccions funeràries o cripta: 21,20 €
 2. Tramitació d’expedients de duplicat de títol de dret funerari (inclosa l’expedició del títol): 42,45 €
 3. Tramitació d’expedients de renovacions de títol de dret funerari: 42,45€

5. Trasllats:

 1. Sortida de cadàvers o despulles del Cementiri municipal: 70,30 €
 2. Trasllats dins del mateix recinte: 140,10 €

6. Transmissions de construccions funeràries:

 1. Per herència: entre cònjuges i entre familiars fins al tercer grau, es pagarà del valor actual de la sepultura, el percentatge següent:
  1. Entre cònjuges i familiars de 1r grau: 11,06%
  2. Entre familiars de 2n grau: 22,33%
  3. Entre familiars de 3r grau: 33,49%

7. Conservació de cementiris:

 1. Per nínxol i any: 21,20 €
 2. Per tomba o panteó:
  1. Per m2/any i fins a 3 m2: 21,20 €
  2. Per m2/any de 4 m2 fins a 15 m2: 33 €
  3. Per m2/any superior a 15 m2: 46 €
 3. Per columbari: 21,20 €
 4. Cripta: 46 €
 5. NOTA: Per al càlcul de la superfície total es prendrà la formada per la tomba o panteó, més la que figuri adossada, propietat de l'interessat.

8. Permisos:

 1. Permís de col·locació làpida a nínxol (inclou marc i vidre): 33 €
 2. Permís de col·locació làpida a columbari (inclou marc i vidre) : 15,90 €
 3. Permís de col·locació tira lateral: 15,90 €
 4. Permís de col·locació marc i vidre en nínxol: 15,90 €
 5. Permís de col·locació làpida en panteó-tomba: 46 €
 6. Permís per pintar nínxol: 15,90 €
 7. Permís de revestiment d’un panteó-tomba: 44,25€

9. Col·locació de làpides:

 1. Col·locació o extracció làpida en nínxol o cripta: 75,50 €
 2. Col·locació o extracció làpida en columbari: 30,10 €
 3. Col·locació o extracció làpida en panteó-tomba: 93,85 €

10. Preparació sepultura:

 1. Preparació sepultura amb hora concertada amb presència família: 19,40 €
 2. Reducció de cadàvers i restes: 35,30 €

11. Neteja exterior nínxols:

 1. Preparació sepultura amb hora concertada amb presència família: 19,40 €
 2. Reducció de cadàvers i restes: 35,30 €

12. Utilització oratori:

 1. Cerimònies a la capella del cementiri: 142,65 € 

13. Gestió residus:

 1. Gestió i eliminació de residus per inhumació o per exhumació: 24,75 €
Salta a la part superior