Sindicatura de Greuges

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
login
18/06/2024 23:24:11

Reglament del Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Els municipis gaudeixen d'autonomia constitucionalment garantida i són institucions democràtiques que han de garantir els drets fonamentals de les persones.

La llei de bases de règim local preveu expressament que l'efectivitat d'aquesta autonomia exigeix que el legislador estatal i el legislador autonòmic assegurin als municipis el dret a intervenir en tots aquells assumptes que afectin directament el cercle dels seus interessos i, per tant, que hauran d'atribuir les competències que siguin necessàries en atenció a les característiques de l'activitat pública de què es tracti i a la capacitat de la gestió de l'entitat local, de conformitat amb els principis de descentralització i de màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans i ciutadanes.

Igualment constitueix un principi democràtic del nostre ordenament jurídic el dret dels ciutadans i ciutadanes a participar dels assumptes públics i els deures de les institucions democràtiques a garantir aquests drets. 

II

Aquesta proximitat al ciutadà, l'assumpció de competències pels ens locals en matèries molt diverses, i la tendència creixent a buscar mecanismes que millorin la protecció dels drets i deures dels ciutadans i ciutadanes envers l'Administració, sobretot davant d'unes estructures administratives cada vegada més abundants i la insuficiència dels mitjans tradicionals de control per fer front a la situació, ha propiciat que diversos municipis des de l'any 1990 hagin creat la figura del defensor/a del ciutadà.

Aquesta institució es va crear per salvaguardar els drets dels ciutadans i ciutadanes en relació amb l'Administració municipal. Els municipis van crear aquest òrgan en exercici de la potestat organitzativa de què gaudeixen i van establir el seu règim jurídic bé mitjançant un reglament ad hoc o bé modificant el Reglament orgànic municipal per incloure'l.

III

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, va aprovar el dia 23 de juliol de 1998 el Reglament de participació ciutadana, que en el seu article 20 contemplava la possibilitat de crear la figura del defensor/a de la ciutadania.

IV

En l'actual Text refós de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en el seus  articles 48 i 59, va ser recollida expressament la institució del/la Síndic/a Municipal de Greuges. La llei ha configurat al síndic/a com a òrgan del municipi de caràcter potestatiu. Serà el Ple de la corporació el que decidirà, per majoria absoluta, la creació d'aquesta figura.

Així mateix, la llei ha regulat els trets fonamentals de la institució, establint quin és el seu caràcter, quins són els requisits per poder ésser nomenat síndic, quòrum precís per designar-lo, causes de cessament, durada del càrrec i principis bàsics de la seva actuació.

Aquesta regulació és obligatòria pels ens locals i, per tant, el Reglament que regula el Síndic/a s'ha d'ajustar a les previsions legals, sens perjudici que sigui el propi municipi el que, en exercici de la seva potestat organitzativa i en atenció a les característiques del municipi, reguli el règim jurídic de la institució.

V

El/la  síndic/a municipal de Greuges  esdevé una fórmula més per garantir els drets dels ciutadans de la nostra ciutat, així com un mecanisme de control de l'activitat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

La seva incorporació suposa un apropament del ciutadà a l'Administració, amb l'objectiu de la millora global del sistema administratiu i una eficaç prestació dels serveis públics.

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. La institució del/la Síndic/a municipal de Greuges té la denominació a  la nostra ciutat de Síndic/a Municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat.

Article 2.- La funció dEl/la Síndic/a Municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat , és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi, en relació amb les actuacions de l'Administració municipal i les seves competències.

S'haurà d'entendre per Administració municipal tant els òrgans que formen part de la pròpia organització municipal com els organismes públics amb personalitat jurídica pròpia que en depenen, les empreses de capital total o parcialment públics i les empreses contractistes de l'Administració en la mesura en que realitzin funcions públiques o prestin serveis públics encomanats per l'Administració municipal.

Article 3.- El/la Síndic/a Municipal de Greuges ha de complir les seves funcions amb   independència i objectivitat.

El/la Síndic/a municipal de Greuges comptarà amb el suport i els recursos materials i personals necessaris per a desenvolupar les seves actuacions.

Article 4.- La seva actuació suposa examinar i resoldre queixes formulades. També podrà actuar com a mediador envers les parts enfrontades sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord.

El/la síndic/a municipal de Greuges podrà actuar per pròpia iniciativa.

Article 5.- El/la síndic/a municipal de Greuges ha de vetllar perquè l'Administració resolgui expressament, en temps i forma, les peticions i recursos que li hagin estat formulats. També vetllarà per tal que no es produeixin supòsits d'inactivitat material de l'Administració.

Igualment, haurà de procurar que els serveis públics es prestin correctament i denunciar una deficient coordinació administrativa.

Article 6.  L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i, en general, tots els organismes, instituts i empreses dependents municipals auxiliaran amb caràcter preferent i urgent El/la síndic/a municipal de Greuges en les seves tasques.

Article 7.- El/la síndic/a municipal de Greuges informarà anualment el Ple de la Corporació de les seves actuacions presentant l'informe dins del primer quadrimestre de cada any

Article 8.- El/la síndic/a municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat, podrà participar quan sigui requerit en els consells consultius i de participació que hi ha o que hi puguin haver al municipi.

CAPÍTOL 2

NOMENAMENT I CESSAMENT DEL/LA SÍNDIC/A MUNICIPAL DE GREUGES

Article 9.- El/la síndic/a municipal de Greuges és escollit pel Ple, a proposta de l'Alcalde/essa i prèvies consultes amb els grups municipals i les entitats ciutadanes del municipi. Caldrà una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres en primera votació. Si no s'assoleix aquesta majoria, en la segona votació serà suficient la majoria absoluta. El nomenament del/la síndic/a municipal de Greuges correspon a l'alcalde o l'alcaldessa.

Article 10.- El càrrec de síndic/a municipal de Greuges té una durada de cinc anys. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos mandats consecutius.

El/la síndic/a municipal de Greuges continuarà en l'exercici en funcions del càrrec fins que es produeixi el nomenament d'un nou síndic/a. En qualsevol cas el Ple haurà  d'escollir el síndic/a en un termini màxim de tres mesos des del cessament de  l'anterior.

Article 11.- Per poder ser nomenat síndic/a unicipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat s'ha de complir  els requisits següents:

a)  Ésser veí o veïna de Sant Feliu de Llobregat.

b)  Ésser  major d'edat i gaudir de la plenitud dels drets civils i polítics.

c)  Tenir la condició política de català, d'acord amb el que s'estableix a l'artícle    

      6 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Article 12. El càrrec de síndic/a municipal de Greuges és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu o càrrec polític en qualsevol administració pública, prestació de serveis en aquest Ajuntament, organismes públics municipals, empreses amb participació municipal, qualsevol  activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb el municipi i l’exercici de càrrec directiu en associacions, partits polítics, sindicats de treballadors/res, associacions d’empresaris, fundacions i col·legis professionals.

Article 13. El nomenament del/la síndic/a municipal de Greuges determinarà la dedicació mínima d'atenció al públic,  els mitjans que se li assignen i la retribució/compensacions econòmiques que puguin correspondre-li.

La dotació econòmica necessària per al funcionament d'aquest òrgan municipal constituirà una partida específica dintre dels pressupostos de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Article 14.- El/la síndic/a municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia, segons el seu criteri.

Article 15.- El/la síndic/a municipal de Greuges cessa per alguna de les causes següents:

  1. Renúncia expressa.
  2. Transcurs del temps pel qual fou elegit/ida.
  3. Mort.
  4. Incapacitat sobrevinguda.
  5. Condemna ferma per delicte dolós
  6. La pèrdua de les condicions exigides per a ser nomenat síndic municipal de Greuges.

En cas d'actuar amb negligència en el compliment de les seves obligacions i deures, el/la síndic/a municipal de Greuges pot ser cessat pel Ple municipal amb el suport de 3/5 parts del consistori.

El cessament serà declarat, amb excepció del que s'ha especificat en el paràgraf anterior, per l'alcalde/alcaldessa que en donarà compte en el pròxim Ple de la corporació i iniciarà el procediment per a l'elecció del nou síndic/a municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat, de conformitat amb allò que disposa l'article 9.  L'elecció es limita al període que resti al síndic/a municipal de Greuges cessat o cessada .

CAPÍTOL 3

PROCEDIMENT I ACTUACIÓ DEL/LA SÍNDIC/A MUNICIPAL DE GREUGES

Article 16.- El/la síndic/a municipal de Greuges actuarà d'acord amb els criteris  d'equitat, celeritat i transparència.

Article 17.- Qualsevol persona física o jurídica que invoqui un interès legítim relatiu a l'objecte de la queixa, pot adreçar-se al Síndic/a Municipal de Greuges per sol·licitar la seva actuació, sense restricció de cap mena, amb d'única excepció d'aquelles persones amb dependència funcionarial o laboral de l'Administració municipal o dels organismes dependents, en aquelles qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o de servei.

S'entén que qualsevol persona física o jurídica que tingui alguna queixa respecte a l'Administració municipal es podrà dirigir al síndic/a municipal de Greuges, tot i que no estigui empadronat al municipi.

Article 18. La queixa es presentarà per  d'interessat o interessada, mitjançant un escrit raonat, al qual s'acompanyaran els documents que estimi adients per acreditar-la i l'Administració posarà al seu servei tots els mecanismes perquè ho pugui fer.

Entre la producció del fet plantejat al síndic/a municipal de Greuges i la seva presentació en el Registre de la Sindicatura no pot passar més d'un any.

El/la síndic/a municipal de Greuges pot actuar d'ofici en qualsevol moment.

Article 19.- Totes les actuacions del/la síndic/a municipal de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.

Article 20.- El/la Síndic/a Municipal de Greuges ha de registrar i acusar recepció de totes  les queixes que se li formulin, que pot admetre a tràmit o rebutjar. No seran admeses les queixes anònimes, aquelles en les quals s'adverteixi mala fe o en les quals manqui fonamentació o que versin sobre matèries que no siguin de la seva competència  o àmbit d'actuació. En aquests casos s'haurà de notificar el rebuig a d'interessat o d'interessada mitjançant un escrit motivat en què el pot informar sobre les vies més oportunes per exercitar la seva acció, si és que n'hi ha, sense perjudici que d'interessat o interessada pugui fer servir les que consideri més pertinents.

El/la síndic/a municipal de Greuges no intervindrà en queixes o reclamacions l'objecte de les quals es trobin pendents de resolució judicial.

Article 21.  Havent estat admesa la queixa a tràmit, el/la síndic/a municipal de Greuges ho comunicarà a d'interessat o la interessada. En aquest cas analitzarà el contingut de la queixa, estudiarà les possibilitats de resolució i en donarà compte i sol·licitarà, si s'escau, un informe escrit i la documentació necessària de cada cas als responsables polítics o tècnics dels organismes, serveis o àrees afectades, els quals procediran a contestar la sol·licitud d'informació, quan més aviar millor  i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes.

Article 22. El/la síndic/a municipal de Greuges podrà comunicar al Ple de la corporació, mitjançant l'informe anual o, en el seu cas, d'un informe especial en els termes previstos a l'article 31, el nom de les persones i l'àrea, el departament o els òrgans que obstaculitzin l'exercici de les seves funcions.

Article 23. Si en el desenvolupament de les seves funcions observa que l'actuació d'alguna persona podria constituir infracció disciplinària o conducta delictiva, el/la síndic/a municipal de Greuges ho comunicarà a l'òrgan competent perquè prengui les mesures que estimi oportunes.

Article 24. En l'exercici de les seves funcions d'estudi i resolució d'una queixa, el/la síndic/a municipal de Greuges pot formular a les autoritats i personal de l'Ajuntament, les advertències, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius.

Article 25.- El/la síndic/a municipal de Greuges pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats que facilitin una solució ràpida i eficaç de les queixes.

Article 26. El/la Síndic/a Municipal de Greuges ha d'informar del resultat de les seves investigacions a l'autor de la queixa i a les persones, departaments, àrees i organismes afectats en relació amb el qual s'ha formulat la queixa.

Article 27. Les actuacions que hagi de realitzar el/la Síndic/a Municipal de Greuges s'hauran de fer amb la reserva i discreció necessàries, vetllant pel manteniment del dret a la intimitat de les persones afectades, en especial pel que es refereix a la custòdia d'informació de caràcter privat i confidencial, sens perjudici d'incloure'n les conclusions i valoracions generals dels casos en els informes anuals.

Article 28. Les decisions i les resolucions del/la síndic/a municipal de Greuges no poden ser objecte de recurs a la pròpia Institució de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que precedeixin contra l'acte, la resolució o l'actuació que hagi motivat la queixa i la seva intervenció.

CAPÍTOL 4

RELACIONS AMB EL PLE DE LA CORPORACIÓ

Article 29. Anualment, i dins del primer quatrimestre, el/la síndic/a municipal de Greuges ha de presentar al Ple de la corporació un informe de les seves actuacions  durant l'any anterior.

En aquest informe, s'hi farà constar: el nombre i el tipus de les queixes formulades, els fets que les varen causar, les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit, el resultat dels tràmits i gestions sobre les queixes admeses. L'informe anual inclourà de forma expressa les recomanacions i suggeriments que s'hagin realitzat a conseqüència de les intervencions realitzades, així com l'informe econòmic de la institució.

Aquest informe es publicarà en els mitjans de comunicació locals, més adients per a la seva difusió a la ciutadania.

Article 30. No han de constar a l'informe les dades personals que permetin la identificació dels interessats en la tramitació de les queixes.

Article 31. El/la síndic/a municipal de Greuges pot presentar al Ple informes extraordinaris quan, segons els seu propi criteri, ho requereixi la urgència o la importància dels fets que motiven la seva intervenció.

Els informes extraordinaris també es publicaran en els mitjans de comunicació locals,  més adients pera la seva difusió a la ciutadania.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera.- Aquest Reglament entrarà en vigor en la mateixa data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Sant Feliu de Llobregat,  22 de març de 2006

L'alcalde,

Juan Antonio Vázquez Cortado

DILIGÈNCIA.- Aprovat definitivament pel Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2006.

Sant Feliu de Llobregat, 30 de març de 2006.

El secretari,

Agustín Recio Romero

Salta a la part superior