Organigrama

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
05/03/2024 11:29:43

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Organigrama

Organigrama municipal

Gerència

Alcaldia

 • Gabinet d'alcaldia
 • Relacions Institucionals i Protocol
 • Comunicació

Àrea de Govern Obert i Serveis Generals

Estructura organitzativa:

 • Secretaria
 • Intervenció
 • Tresoreria
 • Oficina Econòmica
 • Servei d'Assessoria Jurídica
 • Recursos Humans
  • Arxiu
 • Tecnologies i Gestió del Coneixement
  • Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat
  • Sant Feliu Innova
  • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
   • Unitat de Suport Logístic
  • Departament de Sistemes d'Informació
   • Unitat d'Informàtica
   • Unitat d'Informació de Base

Àmbit competencial:

 • Pressupost i comptabilitat.
 • Tresoreria.
 • Hisenda i Gestió Tributària.
 • Estadística.
 • Empadronament.
 • Designació noms de carrers i numeració.
 • Contractació.
 • Patrimoni.
 • Registre General.
 • Responsabilitat patrimonial.
 • Desenvolupament del procés electoral.
 • Administració i gestió del personal funcionari i laboral. Relacions laborals
 • Selecció i formació de personal.
 • Sistemes d'Informació.
 • Organització, processos i gestió de la Qualitat .
 • Gestió de la Informació de Base.
 • Expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació.
 • Arxiu.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial de l'Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica

Estructura organitzativa:

 • Servei de planejament i urbanisme
  • Departament de llicències
  • Departament de projectes i obres
 • Serveis jurídics administratius
 • Servei de manteniment de la ciutat, via pública i medi ambient
  • Unitat de manteniment
 • Departament de Promoció econòmica
  • Servei local d'ocupació
  • Centre Collserola - Aula Sant Feliu
  • Suport tècnic administratiu

Àmbit competencial:

 • Agricultura
 • Planejament i gestió urbanística.
 • Urbanisme i obres.
 • Redacció projectes i obres.
 • Llicències d'activitats.
 • Ocupació del carrer per actuacions relacionades amb llicències d'obres i activitats com meses de cafè, publicitat, reserva d'aparcament,etc..
 • Mobilitat, vialitat i transport públic.
 • Medi ambient: educació ambiental,  espais d’interès natural, protecció del medi ambient, gestió ambiental municipal, energies renovables.
 • Sancions per incompliments ordenances municipals relacionades amb el seu àmbit d’actuació.
 • Serveis Municipals: recollida i tractament de residus; neteja viària i edificis municipals, Jardineria i parcs públics; desratització, desinfecció i desinsectació, cementiri i serveis funeraris.
 • Manteniment de la ciutat (via pública).
 • Edificis i instal·lacions municipals.
 • Ordenança sobre tinença d'animals.
 • Activitats comercials.
 • Turisme.
 • Promoció econòmica i foment de l’ocupació: activitats empresarials, indústria, formació ocupacional, autoocupació, Fira Comercial i Industrial i certàmens, Mercat Municipal i  Mercat de marxants.
 • Noves tecnologies de la informació i comunicació adreçades a la ciutadania.
 • Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial d'aquesta alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials

Estructura organitzativa:

 • Departament de Seguretat Ciutadana
 • Departament de Cultura
  • Programa de Ciutat de les Roses
 • Departament d'Educació i Infància
 • Departament d'Esports
 • Departament de Serveis Socials
  • Programa de la Gent Gran
  • Programa d’Habitatge
 • Departament d’Igualtat i Ciutadania
  • Programa de Cooperació, Solidaritat i Agermanaments
  • Programa de Ciutadania de Procedències Diverses 
  • Programa de Convivència i Mediació
  • Programa de Feminismes i LGTBIQ+
  • Programa de Salut i Consum
  • Programa de Persones amb Discapacitat i Diversitat Funcional
  • Programa de Joventut
 • Unitat Administrativa

Àmbit competencial:

 • Educació
 • Infància
 • Cultura
 • Esports
 • Joventut
 • Habitatge
 • Agermanaments, Immigració, Solidaritat i Cooperació al desenvolupament
 • Programa de la Dona i LGTBI
 • Persones discapacitades
 • Convivència i mediació
 • Serveis socials
 • Salut Pública i consum
 • Gent gran
 • Expedients de contractació menors en temes relacionats amb el seu àmbit d'actuació
 • Expedients sancionadors en el seu àmbit d'actuació
 • Policia Local, seguretat ciutadana i protecció civil
 • Autoritzacions festes populars, fires d’atraccions, activitats socioculturals, lúdiques, recreatives, etc. tant si se celebren o no a la via pública
 • Política lingüística
 • Coordinació dels equipaments socioculturals de la ciutat
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'àrea competencial de l'alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació especial a un altre regidor o regidora.

Organigrama General en PDF

Salta a la part superior