Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
30/03/2020 06:48:07

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Registre electrònic

Tramita ara

 

El registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és l’equivalent, en línia, al registre general presencial.

Les sol·licituds, escrits, o comunicacions rebuts a través del registre electrònic s’integren automàticament en el registre general de l’Ajuntament.

Per presentar una sol·licitud o escrit al registre electrònic, [i obtenir el número de registre d’entrada], cal executar un dels tràmits que es troben al catàleg de tràmits. Tots aquests tràmits permeten annexar documents digitalitzats associats a la sol·licitud.

A cada tràmit la ciutadania trobarà un assistent que els guiarà durant el desenvolupament de la tramitació, per tal que l'atenció sigui personalitzada.

L’objectiu és anar incorporant progressivament més tràmits en aquest catàleg que permetin qualsevol persona relacionar-se per mitjans electrònics amb l’administració i poder fer qualsevol sol·licitud a l’Ajuntament.

Per tramitar electrònicament de vegades serà necessari disposar d’un sistema de signatura electrònica.

Els ciutadans i ciutadanes podran actuar en nom propi o per mitjà de representants, d'acord amb el que preveu la legislació general i el que estableix l'Ordenança Reguladora de l'Administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades estarà subjecta a l'acreditació de la representació.

El procediment d'acreditació de la representació es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments alternatius següents:

 • Certificat de persona física, en nom d'una altra persona física
 • Certificat de persona jurídica sense límits
 • Certificat de persona jurídica amb límits
 • Certificat de persona física representant de persona jurídica sense límits
 • Certificat de persona física representant de persona jurídica amb límit

El procediment d'acreditació de la representació, quan es facin actuacions per mitjans electrònics, es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments alternatius següents:

 1. Mitjançant la presentació d'apoderaments en suport electrònic amb signatura electrònica.
 2. Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació i que siguin acceptats per l’administració municipal, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta ordenança.
 3. Mitjançant la declaració de l’apoderament per part del representant i la posterior comprovació de la representació als registres de l’administració municipal o d’altres administracions o entitats amb què l’administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.
 4. Qualsevol altre sistema d’acreditació de la representació que habiliti l’administració municipal en el marc de les lleis i d’aquesta ordenança.
 5. Quan el procediment ho permeti i es consideri convenient, l’administració municipal podrà, en qualsevol moment, demanar a l’apoderat o apoderada la justificació de l’apoderament.

Finalitzada la tramitació, el ciutadà o ciutadana obtindrà un rebut consistent en:

 • Còpia de l’escrit, comunicació o sol·licitud presentada.
 • Data i hora de presentació i número d'entrada de registre.
 • Quan s’escaigui, enumeració i denominació dels documents adjunts.

La no emissió del rebut o, si s'escau, la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència en la transmissió implica que no s'ha produït la recepció.

A efectes del còmput de terminis:

 • Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic, els declarats festius per a tot el territori estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya, i per al municipi de Sant Feliu de Llobregat.
 • La recepció de documents en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.
 • El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials, d’acord amb el que s’estableix a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica.

La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions al registre electrònic tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per a la resta de mitjans admesos per l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

D'altra banda,  la utilització dels mitjans electrònics comporta les limitacions establertes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; a la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades; i a la resta de normes específiques que regulen el tractament de la informació.

Avantatges d’utilitzar el registre electrònic:

 • El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les 24 hores.
 • Evita desplaçaments innecessaris, permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

Requisits tècnics

Per a l'accés i utilització del registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és necessari disposar dels mitjans següents:

 1. Màquina virtual de Java versió 1.6.0 o superior.
 2. Certificat digital vàlid acceptat per CATCert.
 3. El format pkcs12 en qualsevol plataforma. En el cas de Windows qualsevol altre certificat carregat al magatzem de certificats de Windows.
 4. Internet Explorer 5.0 o superior o Mozilla 1.1 o superior.

Suport en la tramitació

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres clicant aquí.

Marc jurídic