Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

22/05/2018 00:47:49

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Catàleg de dades i documents interoperables

La Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes.

Més concretament, l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat disposa que no caldrà aportar documents que estiguin en poder de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, de conformitat a la normativa aplicable, o amb les quals l’Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.

Per altra banda, l’article 10.1.b) de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans electrònics del "Catàleg de Dades i Documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques", que haurà d’estar disponible a la Seu electrònica municipal.

Què és el Catàleg de dades i documents interoperables?

El Catàleg de dades i documents interoperables identifica aquelles dades i documents en poder de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i/o d'altres administracions públiques, les quals l’Ajuntament podrà consultar electrònicament en altres organismes i administracions, i en conseqüència no caldrà que la ciutadania els aporti en les tramitacions amb l’Ajuntament.

Perquè l’Ajuntament pugui consultar aquestes dades, la ciutadania haurà d’autoritzar la seva consulta en la sol·licitud d’inici o durant la tramitació electrònica del procediment concret.

El catàleg de dades i documents interoperables de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’anirà ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de dades, com en la seva concreta aplicació en la totalitat de les tramitacions administratives.

Dades i documents interoperables
OrganismeDada o document
Benestar Social i Família

· Títol de família nombrosa
· Títol de família monoparental

Agència Estatal de l'AEAT

· Certificat de l'IRPF
· Certificat individual de nivell de renda
· Obligacions tributàries per a subvencions
· Obligacions tributàries per a contractació pública
· Certificació IAE

Dades de la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS)

· Certificat d'estar al corrent de pagament (deutes)
· Alta laboral a data concreta.

Certificats d'ocupació i atur del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

· Certificat de dades personals (inscripció en el SOC i dades del DNI/NIF)
· Certificat d’inscripció
· Certificat perceptor de prestacions
· Certificat de demandant d’ocupació no ocupat
· Certificat de períodes d’inscripció

Certificat de perceptor de prestacions Dades des del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

· Dades de prestacions per desocupació
· Imports de les prestacions actuals
· Import de les prestacions per períodes

Dades de la Direcció General de la Policia: DNI

· Consulta de les dades d'Identitat
· Verificació de les dades d'Identitat

Dades sobre grau de discapacitat emeses per d’institut català d’assistència i serveis socials (ICASS)

· Dades sobre grau de discapacitat emeses per d’institut català d’assistència i serveis socials

Dades Padró municipal d’habitants

· Consulta del nombre de convivents
· Verificació del nombre de convivents
· Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)
· Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)

Cadastre· Certificat de titularitat
Ministeri de Justícia· Consulta d'inexistència d'antecedents penals
Ministeri d'Eduació· Titulacions universitàries
· Titulacions no universitàries
Institut d'Estadística de Catalunya· Històric d'empadronament d'un titular

 

Sitemap

Menú de xarxes socials

 • Facebook
 • Twitter
 • Blocs
 • Youtube
 • Flickr
 • Linkedin
 • Instagram
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Tel. 93 685 80 00
 • ajuntament@santfeliu.cat
Link to ObjectExecute action