Transparència i dades obertes

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/01/2022 20:52:32

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Transparència i dades obertes

Codi del Bon Govern Local

Descarregat l'acord de Ple en PDF

El Ple municipal de 26 de març de 2013 va incorporar a l'ordenamanent jurídic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat el Codi de Bon Govern Local aprovat per la Comissió Executiva del Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es transcriu a continuació:

Principis del codi de Bon govern Local

 • Els electes locals actuarem en l'acompliment de les nostres funcions, d'acord amb la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de l'ordenament jurídic i ajustarem la nostra activitat als principis ètics i de conducta continguts en el present Codi de Bon Govern Local
 • Regiran les nostres actuacions l'eficiència, la modernització de l'Administració i el bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.
 • Contribuirem a la millora dels models de gestió i assegurarem a la ciutadania un bon Govern Local com a garantia d'igualtat i solidaritat, adquirint un compromís amb l'ètica pública i la qualitat de la democràcia en l'àmbit de gestió més pròxima a la ciutadania.
 • Els representants locals fomentarem la transparència i la democràcia participativa.
 • Treballarem a favor de la inclusió social i l'equilibri territorial, entre el Centre i els Barris, acostant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa.
 • Respectarem la voluntat de la ciutadania i actuarem amb lleialtat política, comprometent-nos a assumir el Codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les Corporacions Locals.
 • Respectarem i farem respectar els drets humans, fomentarem els valors cívics, i utilitzarem un to respectuós i deferent a les nostres intervencions, tant cap a qualsevol membre de la Corporació com cap a la ciutadania, a la qual facilitarem l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • Els representants electes ens abstindrem d'exercir les nostres funcions o utilitzar les prerrogatives del càrrec per a afavorir interessos privats, propis o de terceres persones, prohibint el favoritisme i l'exercici d'autoritat en benefici propi.
 • Els electes locals no acceptaran regals que sobrepassin els usos i costums de la simple cortesia per part d'entitats o persones.
 • Inclourem entre els principals objectius de les polítiques locals la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del medi ambient i l'ordenació racional i sostenible del territori.

Mesures per millorar la gestió i la qualitat de la democràcia local 

Resulta indispensable l'estímul i desenvolupament de totes aquelles mesures que contribueixin a apropar l'administració local a la ciutadania i garanteixin la màxima transparència en la gestió i la més àmplia informació. Per a aconseguir-lo:

 • S'articularan comissions de control i seguiment en la contractació pública per a garantir que tant la contractació realitzada per l'Ajuntament com pels seus organismes autònoms i empreses de capital municipal es dugui a efecte sota els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència.
 • Crearem mecanismes per possibilitar la formulació de suggeriments i queixes com a mitjà d'aprofundir en la participació i comunicació amb el veïnat.
 • El Govern Local mantindrà reunions periòdiques amb l'oposició, per donar compte de les iniciatives i projectes, així com per facilitar els acords i la desitjable governabilitat de l'Administració Local.
 • Com a norma general, se celebraran Plens ordinaris almenys de caràcter trimestral, en els ajuntaments amb població inferior a 20.000 habitants.
 • Es recomanarà la incorporació de l'oposició als Consells d'Administració de les Societats i Empreses Públiques Municipals, i als Patronats de les Fundacions Locals.
 • Es regularà la compareixença en comissions informatives dels directius d'organismes, empreses, patronats i serveis municipals.
 • Les empreses públiques o amb participació pública aplicaran en la seva gestió codis ètics de conducta i criteris d'estratègia de Responsabilitat Social Empresarial.
 • Es publicarà detalladament el procediment de concessió de subvencions i ajudes, amb determinació de la quantia i del beneficiari, i amb màxim nivell de transparència sobre les persones jurídiques sol·licitants i els grups de les quals depenguin
 • Regulació d'una carta de drets de la ciutadania respecte al funcionament dels serveis.
 • Impulsar l'aplicació de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, destinant recursos a la utilització de les tecnologies de la informació i el coneixement.
 • Els Governs Locals col·laboraran amb les instàncies que defensin els drets de la població donant resposta als seus requeriments i sol·licituds. Igualment adoptaran les mesures adequades per garantir l'eficàcia de les decisions judicials.
 • Els diversos Grups Polítics disposaran en dependències municipals d'un despatx o local per a reunir-se i rebre visites, posant l'Alcalde/essa a la seva disposició els mitjans materials i humans que permeti el Pressupost.
 • Es garantirà la pluralitat en els mitjans locals d'informació i comunicació afavorint un espai de participació per a l'oposició.
 • Promourem el diàleg amb els sectors socials, amb els treballadors i treballadores de l'administració i les organitzacions sindicals, incentivant el compromís amb l'eficiència en la prestació dels serveis públics locals.
 • S'afavorirà la celebració anual d'un debat sobre l'Estat del Municipi .

Incompatibilitats i declaracions d'activitats i béns

 • Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan, a l'inici i final del mandat, declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
 • Es faran públiques les declaracions de béns, d'activitats i causes de possible incompatibilitat, dels càrrecs públics electes, directius i personal de confiança de les institucions, conforme als models que seran aprovats pels Plens.
 • Es traslladaran al Registre de béns i interessos els canvis patrimonials o d'activitats que tinguin lloc al llarg de la legislatura, en el termini de dos mesos des que es produeixin.
 • Es publicaran les retribucions íntegres, així com les compensacions econòmiques que percebin per la representació ocupada amb motiu del seu càrrec, dels càrrecs públics electes, dels directius i personal de confiança de les institucions.

Retribucions econòmiques dels electes

 • Des del respecte a l'autonomia local, les retribucions dels electes dels Governs Locals han de respondre a criteris objectius tals com la població, el pressupost o la situació financera municipal.
 • Igualment haurà d'establir-se una relació de Regidors de govern i oposició amb retribució i dedicació plena en funció dels mateixos criteris.
 • Es recomana la dedicació exclusiva dels alcaldes i alcaldesses dels Municipis de més de dos mil habitants.
 • Les quanties retributives es fixaran partint d'uns barems que utilitzaran, com a límits i criteris comparatius, el règim retributiu de càrrecs públics d'altres institucions i/o funcionaris públics que ocupin càrrecs de similar responsabilitat ja sigui en l'àmbit local, estatal o autonòmic.
 • Les remuneracions dels càrrecs electes seran publicades per a coneixement de la ciutadania.
 • Els electes locals actuaran d'acord amb criteris d'austeritat i prudència en la seva política de despeses.
 • Les Federacions Territorials de Municipis recomanaran les quanties retributives d'aplicació en el seu territori respectiu.
 • Promourem la creació d'un fons en les CCAA a l'efecte de garantir les retribucions dels electes locals en Ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

Mesures de la democràcia participativa

 • La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives contraposades, sinó que es complementen i reforcen la una a l'altra. Per altra banda, un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i bé estructurada resulten imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia local.
 • Es fomentarà una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris.
 • Es crearan instruments concrets com el Consell del Municipi, grups de treball entorn de projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana, vies per a la preparació dels Pressupostos Participatius, el Consell Econòmic i Social i els Consells Assessors sectorials. Així mateix es recollirà en la normativa d'organització l’anomenada iniciativa popular.
 • El Govern local educarà per a la participació ciutadana, dissenyant plans de formació adequats per a fomentar l'associacionisme i el voluntariat cívic.
 • S'articularan fórmules de participació respecte a diferents col·lectius, parant esment diferenciat a la participació dels nens i nenes amb l'impuls de Consells de la Infància, i la mateixa o altres fórmules per a joves, gent gran, i immigrants.
 • Assegurarem el dret a la informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la informació, a la utilització de la qual es contribuirà decididament.
 • Desenvoluparem fórmules diverses d'avaluació ciutadana de la gestió local. Per a afavorir aquesta avaluació, donarem compte de forma regular del grau de compliment dels objectius de la gestió i del nivell d'execució pressupostària.
Salta a la part superior