Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/02/2024 18:10:15

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Ajuts econòmics per fer front al pagament de despeses de l'habitatge (IBI, residus)

Aquests ajuts econòmics tenen com a objectiu donar suport a les famílies i persones soles per fer front al pagament de despeses vinculades a l'habitatge davant la situació de dificultat econòmica.

La quantia dels ajuts, en el cas que es compleixin els requisits establerts, serà variable dins de tres trams, en funció de la situació econòmica de la unitat de convivència, seguint el següent model:

Import de l’ajut sobre l’IBI: 

 • 50% a les sol·licituds que estiguin en el tram 1.
 • 30% a les sol·licituds que estiguin en el tram 2.
 • 15% a les sol·licituds que estiguin en el tram 3.

1 membre en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 7.968 euros.
 • Tram 2: Entre 7.969 i 10.360 euros.
 • Tram 3: Entre 10.361 i 11.157 euros.

2 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 10.464 euros.
 • Tram 2: Entre 10.465 i 12.558 euros.
 • Tram 3: Entre 12.559 i 13.605 euros.

3 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 12.413 euros.
 • Tram 2: Entre 12.414 i 14.897 euros.
 • Tram 3: Entre 14.898 i 16.138 euros.

4 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 13.810 euros.
 • Tram 2: Entre 13.811 i 16.573 euros.
 • Tram 3: Entre 16.574 i 17.954 euros.

5 membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 15.701 euros.
 • Tram 2: Entre 15.702 i 17.272 euros.
 • Tram 3: Entre 17.273 i 20.413 euros.

6 o més membres en la unitat de convivència:

 • Tram 1: Menor o igual a 17.230 euros.
 • Tram 2: Entre 17.231 i 18.954 euros.
 • Tram 3: Entre 18.955 i 22.400 euros.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina

Podeu demanar suport per tramitar l'ajut electrònicament trucant al telèfon 936858001 i triar la primera opció del menú de la locució.

Només en el cas de no disposar de mitjans electrònics, es podrà tramitar de manera presencial des del dia 20 de març al dia 5 d'abril, ambdós inclosos i no festius.

En aquest cas caldrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, entre el 15 de març i el 4 d'abril, al telèfon 936858001, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 20h.

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Sant Feliu de Llobregat que compleixin els següents requisits:

 • L'habitatge ha d'estar ubicat al municipi de Sant Feliu de Llobregat.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
 • Ser titular de l’habitatge o del lloguer i ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.
 • No disposar de cap altre bé immoble (diferents a l’habitatge, un aparcament i traster habitual), envers els quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit, ni la persona sol·licitant ni els altres membres de la unitat de convivència.
 • L'habitatge habitual del sol·licitant i les persones que integren la unitat de convivència haurà de coincidir amb les dades que figuren al Padró d'habitants.
 • Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i la seva unitat de convivència siguin igual o inferiors a:
  • 1 persona: 11.157 euros.
  • 2 persones: 13.605 euros.
  • 3 persones: 16.138 euros.
  • 4 persones: 17.954 euros.
  • 5 persones: 20.413 euros.
  • 6 o més persones: 22.400 euros.

Quan es pot fer?

El termini per sol·licitar aquests ajuts serà del 9 de març al 5 d'abril de 2023 ambdós inclosos.

Documentació que cal

 • En el cas d’oposició a la consulta electrònica per part de l’Ajuntament de les dades necessàries per verificar el compliment dels requisits d’aquest ajut dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys o en el cas que la situació econòmica hagi variat durant aquest any, caldrà aportar documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres establerts (declaració de la renda, últimes dues nòmines, justificant d’ingressos per atur o ERTO i, excepcionalment, en cas de no disposar d’aquesta documentació s’haurà d’aportar declaració responsable d’ingressos).
 • Altra documentació acreditativa dels ingressos per variació substancial d’algun membre de la unitat de convivència. 
 • Les persones titulars d’un contracte de lloguer hauran d'acreditar la repercussió de l'IBI per part del titular de l'immoble, presentant còpia del rebut o rebuts on el propietari els hagi repercutit l’IBI.

Així mateix caldrà:

 • Informació sobre la referència cadastral de l'habitatge (es pot consultar al web de la Direcció General de Cadastre).
 • Dades (IBAN) del compte corrent on ingressar l'import de l'ajut, en cas de concessió.

Altra informació d'interès

S’entèn com a unitat de convivència el grup de persones físiques, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no, que acreditin que conviuen efectivament en un mateix domicili.

Per tal de determinar la capacitat econòmica de la unitat de convivència es consideraran els ingressos anuals de tots els membres majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposables general i base imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres de la unitat de convivència.

Totes les subvencions o ajuts rebuts per persones que no realitzin activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per tant estan subjectes i no es troben exemptes de l’Impost sobre la Renda (IRPF).

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiSol·licitud ajuts vinculats a l'habitatge (web)
Salta a la part superior