Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/02/2024 06:58:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Alienació (venda), mitjançant concurs, de places d'aparcament en el passeig Comte de Vilardaga, 148-164

L’Ajuntament obre un procés de contractació d’alienació (venda), mitjançant concurs, de quatre places d’aparcament de vehicles  amb número 85, 86, 87 i 89, situades al soterrani del Passeig Comte de Vilardaga núm. 148-164 de Sant Feliu de Llobregat.

Què es pot sol·licitar:

Com a màxim es poden sol·licitar dues de les places que s'indiquen a continuació, en règim de propietat. Cadascuna de les places serà licitada per lots, corresponent un total de 4 lots.

Com es fa?

La forma d'adjudicació és el concurs públic, en el qual qualsevol persona interessada podrà presentar una oferta.

Tipus de licitació:

El preu mínim de compravenda que poden oferir les persones  licitadores (interessades en participar) i que es tindrà en compte en la valoració de les ofertes, es fixa en els següents imports, però les ofertes econòmiques formulades per les persones interessades podran millorar a l'alça aquesta valoració  inicial.

Lot 1 - Plaça núm. 85

13.356,00 € (IVA inclòs del 21%)

11.038,02 € (IVA exclòs)

Lot 2 - Plaça núm. 86

13.356,00 € (IVA inclòs del 21%)

11.038,02 € (IVA exclòs)

Lot 3 - Plaça núm. 87

13.356,00 € (IVA inclòs del 21%)

11.038,02 € (IVA exclòs)

Lot 4 - Plaça núm. 89

13.356,00 € (IVA inclòs del 21%)

11.038,02 € (IVA exclòs)

La presentació de proposicions es podrà fer de les següents maneres:

 Per mitjans electrònics:

A través de l’eina Sobre Digital de preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya (PCSP), disponible en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, seguint aquest enllaç.

Le persones interessades en participar, poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

En suport paper:

 Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.amb una instància genèrica .

En ambdós supòsits, s’ha de presentar un sobre A i un sobre B per a cada lot. Dins d’aquests sobres les persones participants en el concurs han d’incloure:

Sobre A. Documentació General.

Annex II – A. Declaració responsable. Persones jurídiques

Annex II – B. Declaració responsable. Persones físiques

Sobre B. Oferta Econòmica

Annex III – Oferta econòmica

Els annexos, que cal emplenar i signar, es troben a l'apartat de documents relacionats d'aquesta pàgina, així com en el plec de clàusules administratives i particulars.

 

Quan es pot fer?

El termini per presentar ofertes és el de  30 dies naturals, a comptar des de l’endemà a la publicació de l’anunci en el BOPB.

A aquest efecte, l’anunci al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es publicarà el mateix dia.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el dia 29 d’octubre de 2023, a les 23:59:00 hores

Altra informació d'interès

Tots els criteris seran quantificables automàticament, amb la següent distribució:

CriteriPuntuació màxima
A1. Oferta econòmica40
A2. Proximitat20
A3. Família nombrosa o monoparental20
A4. Mobilitat reduïda20
Total100

Un mateix licitador no pot presentar més d’una oferta per cadascuna de les places d’aparcament, així com tampoc es poden presentar a més de dos lots en la present licitació.

Garanties:

No es requereix la constitució de garantia prèvia ni de garantia definitiva.

Termini i forma de pagament:

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal què, dins del termini màxim dels deu dies hàbils des de la notificació del requeriment, satisfaci íntegrament la quantitat de la seva oferta.

L’obligació indicada es satisfarà mitjançant transferència al compte bancari titularitat de l’Ajuntament amb IBAN:

ES71 0182 6035 4102 0160 2489 (BBVA).

Resolució d’adjudicació i publicació:

S’adjudicarà el contracte de compravenda en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions. Si en aquest termini no es dicta l’adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposició.

Escriptura pública de compravenda:

L’escriptura pública de compravenda s’atorgarà a favor de la persona física adjudicatària d’aquest procediment, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació definitiva. Amb l’escriptura s’efectuarà el trasllat de la propietat i entrega de la possessió.

Obligacions derivades de l'adjudicació, causes de resolució de l'adjudicació, règim jurídic i jurisdicció competent:

Seran les contingudes al Plec de clàusules administratives particulars de l’expedient G3722023000001 del qual deriva aquest expedient, i que regiran en aquest procediment.

Sol·licitud d’informació:

Les persones interessades poden contactar amb el Servei d’Equipaments de l’Ajuntament per tal de concertar visita a les places d’aparcament a través de l’adreça electrònica equipaments@santfeliu.cat o a través el telèfon 93 685 80 01.

 

Salta a la part superior