Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/05/2024 14:05:04

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tràmitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tràmitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

  • D’activitat sotmesa a llicència ambiental:

La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

  • D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:

La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

En tots els casos per determinar més clarament quines modificacions poden ser substancials o no substancials es pot consultar el següent document

Com es fa?

•    En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua

Quan es pot fer?

Es pot presentar en qualsevol moment. 

La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Documentació que cal

Documentació que aporta el sol·licitant:

  • Dades i documentació tècnica relacionada amb els canvis realitzats.
  • Altra documentació que es consideri d'interès.

Documentació que obra en poder de l’Ajuntament:

  • Llicència o comunicació prèvia relativa a l’exercici de l’activitat.
  • Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

Requisits previs

  1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
  2. En cas d’activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.

Termini de resolució

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.

Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.

Sentit del silenci administratiu

Si transcorre més d’un mes des de la data de la comunicació sense que s’adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.

Altra informació d'interès

Quan les modificacions de l’activitat comportin un canvi d’annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l’article 59 d’aquesta Llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Disponible actualmentComunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambientAmb signatura electrònicatramitar
Salta a la part superior