Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
18/08/2018 07:19:49

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Obligatorietat mitjans telemàtics

Nota important

A partir del dia 1 de març de 2018, si el tràmit administratiu que us cal realitzar, el dueu a terme en qualitat de:

  • Persona jurídica (qualsevol)
  • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...)
  • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...)
  • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament
  • Treballador o treballadora autònom.
  • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

Heu de fer-lo obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf).

En aquesta mateixa pàgina trobareu un enllaç al tràmit electrònic.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Dades informatives

Calculadora de quotes dels serveis amb tarifació social

Amb aquest tràmit podeu consultar les quotes dels serveis amb tarifació social de les Escoles Bressol, l'Escola Municipal de Música i els abonaments de la Piscina de l'Escorxador i l'Estadi municipal d'Atletisme que són d'aplicació en funció de la vostra situació familiar (capacitat econòmica i nombre de membres del nucli familiar)

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta opció són orientatius i no tenen efectes vinculants per a l'Administració, essent únicament de caràcter informatiu.

Com es fa?

Per fer el càlcul ompliu les dades sol·licitades pel formulari i feu clic a "Següent"

A tenir en compte a l'hora d'omplir el formulari:

  • Que es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
  • Que, en el cas d'Escoles Bressols, Escola de Música i Estadi municipal d'Atletisme, els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 415 (base imponible general) i 435 (base imponible de l'estalvi) de la declaració de la renda corresponent a l'exercici 2017 de cadascun dels membres del nucli familiar (veure document d'exemple).
  • Que, en el cas dels abonaments de la Piscina de l'Escorxador, tota vegada que encara no es pot accedir automàticament a les dades fiscals corresponents a l'exercici 2017, els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 392 (base imponible general) i 405 (base imponible de l'estalvi) de la declaració de la renda de l'exercici 2016 de cadascun dels membres del nucli familiar.

Tramitació en línia

TítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Càlcul quota Escola Bressoltramitar
Càlcul quota Escola Municipal de Músicatramitar
Càlcul quota piscinatramitar
Càlcul quota Estadi Municipal d'Atletismetramitar