Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
03/10/2023 04:59:47

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Activitats econòmiques: Informació de la tramitació per a l'obertura d'establiments comercials o industrials segons el tipus d'activitat (FUE Local)

Informació necessària sobre el tipus de tràmit necessari per iniciar una activitat o una instal·lació comercial o industrial.

Els diferents tràmits a realitzar en funció del tipus d'activitat són:

Tràmits relacionats:

Nota important

Des de l' 1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

Electrònicament, mitjançant el tràmit que trobareu en cada procediment específic.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l'activitat o la persona que la representi.

Documentació que cal

 En funció del tipus de tràmit que requereixi l'activitat

Preus

Segons l'Ordenança fiscal número 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats.

Suport

Relació de totes les activitats i serveis relacionats amb el tipus de tràmit necessari en cada cas.

En relació a la sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis, autoritzacions sanitàries i autoritzacions d'abocament d'aigües residuals, en els casos en que correspongui, la sol·licitud de les mateixes tindrà sempre caràcter previ a la tramitació de la corresponent comunicació prèvia o declaració responsable, atenent al tipus d'activitat.

Altra informació d'interès

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha simplificat els principals tràmits associats a l’obertura d’activitats econòmiques al municipi a través de la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE)

La FUE és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya que té per objectiu desenvolupar un punt de referència únic per a les empreses, emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l’administració i facilitar l’accés als tràmits que són competència de les administracions públiques, millorant així l’accés a l’activitat econòmica.

Així, a través de la FUE, l’Ajuntament ha simplificat deu dels principals tràmits associats a l’obertura d’activitats al municipi, revisant la documentació a aportar, reduint els terminis per a l’establiment d’algunes activitats, tal i com es deriva de la Llei de Simplificació de l’activitat econòmica, i unificant els criteris per a l’obertura d’activitats amb la resta d’Ajuntaments de Catalunya. També s’ha desenvolupat la possibilitat de fer aquests deu tràmits de manera telemàtica per agilitzar la seva tramitació.

A través de la FUE, gran part de les activitats econòmiques que es vulguin implantar a Sant Feliu només requeriran la presentació d’una comunicació prèvia o una declaració responsable d’obertura, fet que possibilitarà el seu establiment un cop realitzat aquest tràmit.

Normatives d'aplicació:

Àmbit català:

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
 • Llei 3/2015 de Mesures fiscals, financeres i administratives
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 • Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació administrativa
 • Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
 • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

Àmbit estatal:

 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
 • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a emprenedors i la seva internacionalització.
 • Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.
 • Real Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
 • Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior