Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/05/2024 16:51:55

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Annex 7

Procediment de treball per a la realització de processos de selecció de personal

Mesures prèvies a adoptar per la organització

 1. Articular les mesures corresponents encaminades a restringir, quan sigui possible, l’accés als edificis on es realitzin les proves als i les participants de les mateixes amb la finalitat de garantir en tot moment el compliment de les mesures higiènic sanitàries i recomanacions preventives contra la COVID-19. En cas de compatibilitat en l’equipament on es realitzin les proves selectives amb altres usos, es treballarà específicament els itineraris de circulació de personal a l’equipament, per tal d’evitar coincidències en les entrades i sortides.
 2. Adoptar mesures organitzatives en la distribució dels espais on es realitzin les proves de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima, evitant que no es generin aglomeracions i es respectin les limitacions relatives a l’aforament en els espais tancats.
 3. Posar a disposició dels i de les participants aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants, per a la neteja de mans.
 4. Adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades, amb antelació màxima de 24 hores prèvies a la celebració de la prova, prestant especial atenció a les zones d’ús comú, banys i superfícies de contacte més freqüent, així com garantir la ventilació.
 5. Informar amb antelació suficient als i les participants sobre les condicions específiques d’accés al lloc de celebració de les proves i sobre ús dels espais.
 6. Efectuar el lliurament d’exàmens i material necessari pels membres del Tribunal o personal d’administració i serveis, sense que circuli de mà en mà entre els i les aspirants.
 7. En cas que les proves es facin en ordinador, es col·locaran de manera que es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal. Els ordinadors i altres equips es desinfectaran abans i desprès de les proves.

Mesures i recomanacions preventives contra la covid-19 a seguir per les persones participants.

(aspirants, membres del Tribunal i personal de la organització que participi en el procés)

 1. Els i les participants seran informats per l’òrgan convocant de manera expressa i amb antelació suficient de l’adreça on es realitzarà la prova, edifici i número d’aula, així com de les mesures  i recomanacions preventives contra la COVID-19 que s’hauran de seguir, previstes en aquest Protocol d’Actuació.
 2. S’entén que cada participant assumeix i es responsabilitza tant de les mesures higièniques i sanitàries a complir, com dels riscos sanitaris inherents a la prova, especialment si és persona amb risc sensible a complicacions derivades de la COVID-19. En aquesta línia, les persones aspirants que participin a les proves selectives, caldrà que aportin declaració responsable en relació a la COVID-19 degudament emplenada i signada específica per a cada convocatòria, que es posarà a la seva disposició a l’espai concret del procés selectiu al web municipal.
 3. Es convocarà als i les participants a una hora específica i en un lloc determinat havent de complir perfectament aquest criteri.
 4. L’apertura de la seu es realitzarà amb suficient antelació a l’hora fixada per l’inici de la prova selectiva i l’entrada a l’edifici i aula on es celebri la prova es realitzarà de manera esglaonada per evitar aglomeracions tant en l’interior de les instal·lacions com en exteriors, mantenint la distància mínima de seguretat entre persones.
 5. Els i les participants hauran de complir en tot moment les indicacions del personal de la organització, seguir les senyalitzacions i cartells informatius per accedir al lloc de manera segura a través dels espais comuns, evitant aglomeracions, i respectar les senyalitzacions sobre mesures de seguretat i higiènic sanitàries.
 6. Serà obligatori l’ús de la mascareta a l’accés i sortida de les instal·lacions i en totes les zones comuns.
 7. No es permetrà l’entrada de persones que no vinguin previstos de la seva pròpia mascareta protectora que haurà de cobrir nas i boca. Es sol·licitarà a les persones aspirants que vinguin provistes d’una mascareta de recanvi, addicional a la que portaran posada, per preveure qualsevol incident al respecte.
 8. No serà obligatori l’ús de la mascareta per a aquelles persones amb una dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l’ús de la mascareta, ni per a aquelles persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut, discapacitat o alteracions conductuals, prèvia justificació.
 9. Com a regla general s’utilitzaran les escales i l’ús de l’ascensor es limitarà al mínim possible i restringit a una sola persona si bé es permetrà la utilització d’acompanyants de les persones que puguin precisar d’assistència.
 10. S’hauran de respectar els recorreguts d’entrada i sortida a cadascuna de les aules i espais, evitant sempre creuaments i acumulacions. Els recorreguts simultanis seran sempre en un únic sentit. Es circularà pel lateral dret en passadissos, escales i altres vies de circulació.
 11. Serà obligatori rentar-se les mans a l’entrada de l’espai on es realitzarà la prova i per això es disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica a la entrada de l’aula i en tots els espais comuns.
 12. Com a criteri general i per raons de seguretat els i les aspirants ocuparan els seients assignats i utilitzarà la mateixa taula i seient durant la realització de tota la prova. En cas que no fos possible, es garantiran les mesures d’higienització corresponents.
 13. Es restringiran les sortides i entrades de l’aula a les que siguin imprescindibles (malaltia, necessitats fisiològiques, ...) , es respectaran les normes de distanciament i serà obligatori l’ús de la mascareta. Els i les participants no es poden parar a conversar i abandonaran les instal·lacions tan aviat com sigui possible.
 14. És preferible fer un ús individual dels lavabos i, en tot cas es farà amb mascareta i caldrà garantir la distància de seguretat entre persones en l’interior dels lavabos i vestuaris.
 15. Abans de fer ús de les instal·lacions i abans de sortir serà necessari rentar-se les mans.
 16. Cal evitar el contacte físic en manifestació de salutació o afecte.
 17. No es podrà compartir equips multi funció, equips de treball, objectes, eines i material (bolígrafs, calculadores, legislació, ordinadors, ...) amb altres, per la qual cosa els i les participants s’han d’assegurar de portar tot allò necessari per a la realització de les proves.
 18. En cas d’haver de compartir equipaments, eines o altres estris s’hauran de desinfectar després de cada ús amb un paper o altre material d’un sol ús humitejat amb solució hidroalcohòlica.
 19. Cal evitar tocar elements comuns (botons, lavabos, passamans...) i quan sigui necessari fer-lo s’aplicaran mesures d’higiene netejant-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.
 20. Les deixalles d’higiene personal, especialment els mocadors d’un sol ús, s’hauran de llençar de manera immediata a les papereres o contenidors habilitats.

Criteris d’actuació en cas que els participants presentin símptomes compatibles amb la covid-19

Els i les participants que tinguin símptomes compatibles amb la COVID 19, aquells als quals se’ls hi hagi diagnosticar la malaltia i no hagin finalitzat període d’aïllament o els que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19, atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries, NO podran accedir al lloc on es realitzin les proves de manera presencial i ho comunicaran als responsables de la organització de la prova i a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en l’adreça de correu electrònic sattrrhh@santfeliu.cat  o trucant al telèfon de contacte 938958000.

En cas de pertànyer a població vulnerable i/o col·lectiu de risc, el o la participant haurà de seguir les indicacions del seu professional sanitari respecte les mesures de prevenció i protecció més adequades. Si fos necessària alguna adaptació per a la realització de les proves, ho comunicarà a l’òrgan convocant amb suficient antelació i prèvia justificació.

Quan un o una participant inicií símptomes compatibles amb la COVID-19 o siguin detectats durant la seva presència en l’exercici del procés selectiu de que es tracti, haurà d’informar immediatament al president del tribunal de selecció amb la finalitat que es posi en marxa el protocol d’actuació establert pel servei de prevenció de la organització i segueixi les instruccions que conforme a aquest li siguin transmeses. En tot cas, se li conduirà a una zona reservada d’aïllament, s’avisarà al servei de prevenció de l’organització i se li facilitarà el contacte amb el seu professional sanitari.

En el cas que, dins els dies següents a la realització de l’exercici li sigui diagnosticat la COVID-19 o presenti símptomes compatible amb aquest, es sol·licita al o la participant afectat o afectada que ho comuniqui al president del tribunal qualificador i/o al servei de prevenció de l’Ajuntament mitjançant correu electrònic sattrrhh@santfeliu.cat

Salta a la part superior