Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/05/2024 17:14:39

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Tràmits de les escoles bressol municipals
Dades informatives

Revisió del càlcul de tarifació social

L’Ajuntament està aplicant el model de tarifació social per determinar les quotes dels serveis d’Escoles bressol municipals i de l’Escola Municipal de Música amb l’objectiu de facilitar a tothom l’accés a l’ensenyament en igualtat de condicions, independentment dels seus ingressos. 

Així, gran part dels preus d'aquests dos serveis es fixen segons la capacitat econòmica i el nombre de membres del nucli familiar.No obstant, si la situació del nucli familiar varia substancialment durant el curs (atur d'alguns membres, finalització de prestacions econòmiques, incorporació d'un nou fill...), la família podrà sol·licitar la revisió del càlcul de tarifació que és d'aplicació per determinar el preu. Per això, s'haurà d'acreditar documentalment aquesta nova situació, per tal que sigui valorada per l'Ajuntament.

Es considera canvi substancial quan es doni una reducció/increment d'un 20% dels ingressos totals familiars, respecte els comprovats inicialment a Hisenda.

Tanmateix a través d'aquest tràmit es podrà sol·licitar quan s'escaigui l'aplicació dels coeficients socials correctors que l'Ajuntament ha previst per adaptar-se a determinades circumstàncies específiques que puguin presentar les famílies. Aquests coeficients representen una dsiminució en el preu final dels serveis tarifats:

 • Existència d'alguna persona amb discapacitat al nucli familiar: 10% de descompte
 • Existència de fills en règim d'acolliment: 10% de descompte
 • Germans matriculats al centre: 10% descompte

El coeficient social reductor màxim a aplicar és d'un 20% de descompte.

Com es fa?

 • Electrònicament presentant una instància genèrica i adjuntant la instància normalitzada, emplenada, amb la documentació corresponent i signada. 
 • Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presentant la instància normalitzada amb la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?

El pare, mare o tutor/a de l'infant matriculat o la persona matriculada, en el cas de ser major d’edat o persona que el representi, quan siguin usuaris dels serveis d’Escoles Bressol municipals o Escola Municipal de Música.

Quan es pot fer?

La sol·licitud de revisió del tram de tarifació es pot fer durant tot el curs d’Escola Bressol municipal o Escola Municipal de Música si la situació del nucli familiar canvia substancialment (variació econòmica o canvi de membres del nucli familiar).

Pel que fa a les revisions de la quota motivada per canvis substancials o per aplicació de coeficients socials correctors, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la comprovació se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació del servei del mes següent. Si la documentació es presenta entre el 11 i final de mes, els possibles canvis s’aplicaran el segon mes següent.

Documentació que cal

 • Instància normalitzada
 • En el cas de revisió de quota per canvis substancials al nucli caldrà aportar la documentació acreditativa del canvi de situació econòmica o de composició de la família :
  • Atur: Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya, especificant els ingressos, amb indicació de l’import mensual i la durada o la manca dels mateixos.
  • Canvi de treball o nou treball: Fotocòpia del contracte de treball i la 1a nòmina.
  • Canvi de salari: 2 nòmines del nou salari
  • Declaració de discapacitat o invalidesa: Fotocòpia de la resolució de l’òrgan competent amb especificació de l’import de les prestacions.
  • Reconeixement o pèrdua de prestacions econòmiques: Certificat de l’ens pagador que ho acrediti.
  • Modificació de les persones membres del nucli familiar (per naixement, defunció, separació o divorci, nou matrimoni o parella de fet): Cal aportar volant de convivència que ho acrediti, però només en cas de ser de fora de Sant Feliu de Llobregat.
  • Qualsevol document que acrediti fefaentment la modificació que s’al·lega.
 • En el cas de l'aplicació de coeficients socials correctors:
  • Persones amb discapacitat al nucli familiar: certificat/resolució de reconeixement de la situació de discapacitat
  • Infants en règim d'acolliment: resolució administrativa de l'acolliment de l'infant.

Altra informació d'interès

 Tarifació social

Tramitació en línia
Salta a la part superior