Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

25/09/2016 19:19:51

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Any 2016

Ajuntament

Ajuntament

Contingut de la pàgina

Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2016

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat t'obre les portes al seu pressupost.

El portal de Pressupostos de Sant Feliu de Llobregat és una aposta per la transparència dins de les Administracions Públiques, així com un pas més cap a un model de govern obert. Hi trobareu informació detallada sobre els ingressos, les despeses i l'execució del pressupost de l'Ajuntament.

Pressupost

Actuacions i pressupostos 2016 

Presentació de l'audiència pública de les actuacions i pressupostos 2016 (2,40 MB)
Edicte d'aprovació inicial del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2016 en sessió celebrada el 26 de novembre de 2015, publicat en el BOPB de 30 de novembre de 2015
Edicte d'aprovació final del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2016, publicat al BOPB de 24 de desembre de 2015.
Pressupost de despeses desglossat per aplicacions pressupostàries
Pressupost d'ingressos desglossat per aplicacions pressupostàries
Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost:

 

Estat del pressupost del primer trimestre de l'exercici pressupostari 2016:

 

Estat del pressupost del segon trimestre de l'exercici pressupostari 2016:

 

Feu clic aquí per a més informació detallada sobre els ingressos, les despeses i l'execució del pressupost de l'Ajuntament.

Modificacions al pressupost 2016 aprovades pel Ple:

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 

Modificació de crèdits número 1/2016 per un import de 929.499,96 euros
Modificació de crèdits número 2/2016 per un import de 1.286.182,26 euros.
Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública:

No es va presentar cap al·legació durant el termini d'exposició al públic de quinze dies hàbils al pressupost per a 2016

Jump to ObjectExecute action