Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

22/10/2014 09:58:53

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Any 2014

Ajuntament

Ajuntament

Contingut de la pàgina

Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2014 

Pressupost

Gràfic que mostra informació de com estan repartides les despeses segons les àrees de l’Ajuntament. Atenció a les persones: Educació, 3.152.620,53 euros; Serveis socials: 1.700.612,08 euros; Esports, 1.258.710,22 euros; Cultura, 1.370.426,53 euros; Joventut, dona, inmigració, participació, solidaritat, nova ciutadania, salut, etc., 1.387.470,01 euros; Policia, 2.706.158,48 euros. Promoció econòmica: Formació i ocupació, 1.767.555,77 euros. Territori: Recollida d’escombraries, nejeta i jardinería, 5.574.750,00 euros; consums via pública, 548.475,00 euros; Manteniment de la ciutat, 2.219205,24 euros; Urbanisme i obres, 1.953.848,35 euros. Serveis generals: Noves tecnologies i informàtica, 1.259.599,04 euros; Recursos humans, 4.636.634,73 euros; Altres (consums d’edificis, transferències altres administracions, assegurances, etc.), 3.421.582,00 euros. El gràfic no inclou les despeses financeres ni la devolució de préstecs.

 

Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública

En el període d'exposició pública del pressupost 2014 es van presentar dues al·legacions que van ser desestimades al Ple municipal, en sessió celebrada el 18 de desembre de 2013, i per tant el pressupost 2014 va quedar definitivament aprovat en l'esmentada sessió

Documents d'al·legacions presentades:

 

Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost

Estat del pressupost del primer trimestre de l'exercici pressupostari 2014:

 

Modificacions al pressupost 2014 aprovades pel Ple

Modificacions de crèdits d’aquesta corporació d’acord amb el que disposa l’article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

 

Documents relacionats: