Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

10/10/2015 03:23:15

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

CERCA

Menú superior

Menú principal

Any 2015

Ajuntament

Ajuntament

Contingut de la pàgina

Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2015

Pressupost:
Audiència pública de les actuacions i pressupostos
Edicte d'aprovació inicial del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2015 en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2014, publicat en el BOPB de 3 de novembre de 2014
Edicte d'aprovació final del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2015, publicat al BOPB de 27 de novembre de 2014.
Pressupost de despeses desglossat per aplicacions pressupostàries
Pressupost d'ingressos desglossat per aplicacions pressupostàries
Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost:

Estat del pressupost del primer trimestre de l'exercici pressupostari 2015:

Estat del pressupost del segon trimestre de l'exercici pressupostari 2015:

Modificacions al pressupost 2015 aprovades pel Ple:

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 

Modificació de crèdits número 1/2015 per un import de 1.596.320,42 euros
Modificació de crèdits número 2/2015 per un import de 1.050.000,00 euros
Modificació de crèdits número 3/2015 per un import de 559.256,65 euros
Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública:

No es va presentar cap al·legació durant el termini d'exposició al públic de quinze dies hàbils al pressupost per a 2015

Documents relacionats:
Pla d'actuació del Mandat 2011-2015
Pla d'inversions del mandat 2012-2015
Jump to Object