Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

28/07/2015 10:20:03

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Any 2015

Ajuntament

Ajuntament

Contingut de la pàgina

Pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2015

Pressupost:
Audiència pública de les actuacions i pressupostos
Edicte d'aprovació inicial del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2015 en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2014, publicat en el BOPB de 3 de novembre de 2014
Edicte d'aprovació final del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici 2015, publicat al BOPB de 27 de novembre de 2014.
Pressupost de despeses desglossat per aplicacions pressupostàries
Pressupost d'ingressos desglossat per aplicacions pressupostàries
Modificacions al pressupost 2015 aprovades pel Ple:

Modificacions de crèdits d'aquesta corporació d'acord amb el que disposa l'article 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 

Modificació de crèdits número 1/2015 per un import de 1.596.320,42 euros
Modificació de crèdits número 2/2015 per un import de 1.050.000,00 euros
Al·legacions formulades als pressupostos en el període d'informació pública:

No es va presentar cap al·legació durant el termini d'exposició al públic de quinze dies hàbils al pressupost per a 2015

Informació actualitzada sobre l'estat del pressupost:

Estat del pressupost del primer trimestre de l'exercici pressupostari 2015:

Acord de Junta de Govern Local del dia 12 de maig de 2015
Estat del pressupost d'ingressos
Estat del pressupost de despeses
Documents relacionats:
Pla d'actuació del Mandat 2011-2015
Pla d'inversions del mandat 2012-2015