Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

02/09/2014 03:46:07

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Registre

Camí de navegació

Contingut de la pàgina

Registre

Per tal de poder efectuar aquesta operació heu de tenir en compte les següents indicacions:

Per registrar un nou nom d'usuari:

  1. Ha de tenir una longitud mínima de 4 caràcters.
  2. No pot incloure espais.

Per registrar la paraula de pas:

  1. Ha de tenir una longitud mínima de 6 caràcters.
  2. Ha de incloure tant caràcters com números.
Nom d'usuari:
Nom i cognoms:
Paraula de pas:
Repeteix la paraula de pas: