Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
11/07/2020 15:49:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm. 6

Taxes per serveis generals i per aprofitaments de béns municipals

Article 1r. Naturalesa de l'exacció

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis generals i per aprofitaments de béns municipals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:

 1. L'activitat administrativa de tota classe de documents que siguin competència de l'Administració, de les autoritats municipals o de llurs òrgans de gestió, a instància de part, o que beneficiïn especialment persones determinades o que siguin provocats també especialment per elles, encara que no hi hagi petició expressa.
 2. El trasllat, ingrés o permanència de semovents, vehicles i béns mobles en el Dipòsit Municipal.
 3. El lliurament de plaques i/o distintius acreditatius d’una autorització administrativa.

Article 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix:

 1. Pels serveis generals: a la presentació de l'escrit, petició de documents o autoritzacions regulades a les tarifes.
 2. Pel trasllat, ingrés o permanència d'animals, vehicles o béns mobles en el Dipòsit Municipal.
 3. Pel lliurament de plaques i/o distintius acreditatius d’una autorització administrativa.

Article 4t. Subjecte passiu

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques o les entitats a què es refereix l’article 33 de la LGT que sol·licitin, provoquin, o en l'interès de les quals redundi, la tramitació d'un expedient, o bé que siguin propietaris dels béns ingressats en el Dipòsit Municipal, o aquells que sol·licitin les altres prestacions a què fa referència aquesta Ordenança.

9 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 5è. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.10
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.11

10 Art. 41 a 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria / 11 art.43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 6è. Exempcions

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les circumstàncies següents:

 • Acreditar situació d’atur, s’aplicarà per les tarifes del punt 2 ( concursos ) de l’annex de tarifes.

Article 7è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per aplicació, en cada cas, de la tarifa que figura a l'annex d'aquesta ordenança.

Article 8è. Declaració i ingrés

La taxa es podrà exigir en règim de liquidació o d’autoliquidació, depenent del procediment o tràmit corresponent a la taxa respectiva. En el règim d’autoliquidació, aquesta s’exigirà mitjançant el procediment de sol·licitud per part de l’interessat, o en altre cas, una vegada realitzat el servei, es practicarà la liquidació corresponent i es notificarà en la forma i els terminis que assenyala el Reglament general de recaptació.

Article 9è. Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada, el dia 11 de desembre de 1989 i, publicada en el BOP núm. 312, de data 30 de desembre, començà a regir el dia primer de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
29/9/1994313 annex XIII31/12/19941/1/1995
28/9/199528630/11/19951/1/1996
26/9/199628223/11/19961/1/1997
25/9/199730117/12/19971/1/1998
8/10/199829510/12/19981/1/1999
30/9/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
27/3/200312829/5/20031/1/2003
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
30/10/200730015/12/20071/1/2008
28/10/200831431/12/20081/1/2009
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
27/10/2011-27/12/20111/1/2012
25/10/2012-31/12/20121/1/2013
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
29/10/2015-31/12/20151/1/2016
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
30/10/2017-29/12/20171/1/2018
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020

Annex de tarifes

 1. Autoritzacions i reproducció de documents
  1. Per còpies de plànols (de qualsevol instrument de planejament,: PGM, topogràfics, Pla parcial, proj. d'urbanització, estudis detall, etc): 14 €
  2. Per llistats informàtics en concepte d'establiments, activitats, indústries, despatxos professionals, entitats ciutadanes, culturals, piràmides d'edat, càlculs estadístics ordinaris, etc.
   • ( menys de 3 fulls ) : 12,70 €
   • Per cada full, més: 0,38 €/full
  3. Extraccions de cartografia digital en format DWG, DXF o altres ( inclòs disquet )
   • Contingut equivalent a escala 1/500 ( mida Din -A3 ) : 31,80 €
   • Contingut equivalent a escala 1/100 ( mida full parcel.lari ) : 39 €
   • Nucli urbà complet a escala 1/1000 : 301,50 €
   • Terme municipal complet, amb parcel.lació rústega: 391,40 €
  4. Traçats de cartografia digital
   • Traçats de contingut variable:
    • Format Din-A4: 4,45 €
    • Format Din-A3: 13,75 €
    • Format Din-A2: 17,55 €
    • Format Din-A1: 22,50 €
    • Format Din-A0: 27,40 €
  5. Sol·licituds específiques:
   • Pressupost previ (que considerarà el valor de la informació utilitzada, el temps d’elaboració i de processament) : 71 €/h
  6. Per cada convalidació de poders: 30,20 €
  7. Per la confrontació, còpies autèntiques i certificació de documents (1) : 9,15 €
  8. Legalització d'efectes mercantils (per cada document) : 5,25 €
  9. Fotocòpies d’informes, memòries, pressupostos, (per cada full) (2) : 0,15 €
  10. Subrogació intervivos de titularitat de la concessió d’ús privatiu per 50 anys d’una plaça de pàrquing del carrer Jaume Ribas 11: 124,50 €
  11. Certificació cadastral descriptiva i gràfica amb coordenades georeferenciades: 18,30 €
 2. Concursos
  1. Del personal: per cada proposició per prendre part en concursos o oposicions per a places de plantilla corresponents a l’oferta pública d’ocupació, exclosos els concursos o oposicions pel sistema de promoció interna:
   • corresponent al grups E: 20,85 €
   • corresponent al grups C2: 25,20 €
   • corresponent al grups C1: 34 €
   • corresponent al grups B: 46,60 €
   • corresponent al grups A2: 46,60 €
   • corresponent al grups A1: 59,10 €
 3. Serveis prestats per la secció tècnica
  1. Informe, certificats, valoració de danys: 67,15 €
  2. Informes amb inspecció (3) : 103,75 €
  3. Autorització de taules de cafè i d’exposició de productes a l’exterior del local per activitats economico i comercials en sòl privat: 103,75 €
  4. Certificats d’aprofitament urbanístics, d’obra nova antiga o de qualificació urbanística sobre edificacions existents, entitats o parcel·les: 103,75 €
  5. Circuits administratius automatitzats lliurats a altres Administracions públiques ( un mínim de 10 circuits) : 3590 €
  6. Certificats de dades generals de les edificacions o parcel·les: 41,65 €
  7. Certificats per alta o modificació entitats d’una parcel·la o edifici: 103,75 €
  8. Certificat literal mínim de propietat: per cada propietat de la qual es demani certificat: 8,80 €
  9. Certificat descriptiu i gràfic: 18,60 €
   • per cada finca colindant: 4,35 €
  10. Tramitació targetes d’armes: 103,75 €
 4. Tramitació de l’expedient dels aparcaments de 0 fins a 100 m2
  • De 0 a 24,99 m2: 74,55 €
  • De 25 a 49,99 m2: 148 €
  • De 50 a 74,99m2: 219,50 €
  • De 75 a 100 m2: 288,35 €
 5. Plaques i distintius
  • Per cada placa que s'expedeixi per a senyalització de guals, i per la senyalització de reserva de les places per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda: 13,20 €
  • En cas que perdi el dret a la reserva d’aparcament o es renunciï a la mateixa, l’Ajuntament retirarà la placa per a la seva posterior destrucció.
 6. Ús del dipòsit municipal
  1. La taxa per dia i a partir de la 3a hora de permanència en el Dipòsit Municipal, serà la següent:
   • Ciclomotors/motocicletes: 5,35 €
   • Vehicles fins a 3500kg pma: 10,70 €
   • Vehicles pes superior a 3500kg pma: 26,75 €
  2. En els casos en que sigui necessària la utilització del servei de grua:
   • Laborable i diürn:
    • Ciclomotors i motocicletes: 53,45 €
    • Automòbils/turismes i similars fins a 3500kg pma: 106,90 €
    • Vehicles pes superior a 3500kg pma: 128,25 €
   • Enganxalls 50% de la taxa corresponent
   • Festiu i nocturn:
    • Ciclomotors i motocicletes: 64,15 €
    • Automòbils/turismes i similars fins a 3500kg pma: 128,25 €
    • Vehicles pes superior a 3500kg pma: 160,30 €
   • Enganxalls 50% de la taxa corresponent
 7. Dret d’accés a la informació municipal
  1. Accés a documentació disponible en format electrònic mitjançant remissió en aquest mateix format: 0 €
  2. Accés a documentació existent en format paper mitjançant consulta presencial a les oficines municipals: 0 €
  3. Lliurament en paper de documentació disponible en format electrònic, per cada còpia impresa: 0,15 €
  4. Digitalització de documentació existent només en suport paper, per cada pàgina digitalitzada: 0,15 €

(1) Estan exempts de pagament d'aquesta taxa les compulses de: Documents que les persones interessades presentin a l’Ajuntament, o per a altres administracions, a través del seu registre general, o bé que l’Ajuntament sol·liciti en qualsevol dels tràmits administratius.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat no pot compulsar documentació no municipal que els particulars vulguin presentar fora del propi Ajuntament. En aquest cas, la compulsa haurà d’efectuarse per un notari o per l’organisme oficial que ha de rebre la documentació.

(2) En cas de sol·licitud d’estudiants per a la realització d’un treball de la ciutat, aquests es proporcionaran sense cost.

(3) Els certificats urbanístics necessaris per adjuntar-los a l’expedient de legalització d’una activitat empresarial no estaran subjectes