Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
22/09/2020 04:30:23

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm.  10

Taxes per serveis urbanístics

Article 1r. Naturalesa de l'exacció

D’acord amb el que estableix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles del 15 al 22 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), aquest Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

 1. El fet imposable de la taxa el constitueix:
  1. L’activitat municipal, tècnica, administrativa i, de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladores de les Bases del règim local i l’article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU).
  2. La prestació dels serveis de gestió i plantejament urbanístic a instància de particular.
 2. No estaran subjectes a llicència però hauran de realitzar-se la comunicació prèvia d’obres pels conceptes següents:
  1. Obres de millora a l’interior de vestíbuls i/o escales comunitàries que no modifiquin la distribució ni l’estructura.
  2. Reparació de terrats, terrasses, balcons, llosanes de balcons i /o baranes sense afectació estructural.
  3. Execució i/o reparació d’arrebossats, d’aplacats i/o pintat de façanes en actuacions i d’alçades inferiors a 6 metres.
  4. Construcció d’envans pluvials d’alçades inferiors a 6 metres.
  5. Reparació i col·locació de canonades de desguàs/canalons pluvials (s’exclou les canonades de fibrociment).
  6. Construcció i/o revestiment de tanques de finca, parcel·la o solar en actuacions que NO facin front a espais de domini públic.
  7. Construcció o instal·lació de tanca provisional de protecció d’obres, sempre que no comportin ocupació d’espai públic.
  8. Instal·lació de rètols dintre dels forats arquitectònics dels edificis en planta baixa/col·locació de tendals, amb o sense catalogació genèrica o específica.
  9. Instal·lació d’equips d’aire condicionat (amb o sense catalogació genèrica o específica).
  10. Instal·lació i/o modificació d’equips de depuració d’aigües grises i millores en les instal·lacions d’energia solar tèrmica.
  11. Execució de cales, pous i/o sondeigs previs.
  12. Actuacions d’urgència de reforç estructural de caràcter provisional fins a intervenció definitiva.
  13. Actuacions d’urgència de protecció de façanes, mitgeres i d’altres elements constructius.
  14. Obres mínimes en edificis amb catalogació genèrica o específica.
 3. No estaran subjectes a aquestes taxes les obres objecte d’assabentat d’obres mínimes, o sigui les obres, per les quals no sigui necessari un projecte tècnic, ja que no alteren l'estructura ni l'aspecte de la construcció ni formen part d'un projecte de reforma o equivalent més ampli i, en el cas de locals, sempre i quan no representi una nova activitat però hauran de realitzar l’assabentat d’obres mínimes pels conceptes següents:
  1. Obres de millora de cuines, lavabos o safareigs, que no suposin alteracions en la distribució interior de l’habitatge, ni canvis d’instal·lacions generals o usos de les estances.
  2. Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors.
  3. Canviar el paviment del terra o graonada, sense afectar forjats o lloses, de superfícies inferiors a 50 m2.
  4. Enrajolar parets interiors.
  5. Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció). Sempre que no suposin alteracions substancials dels serveis.
  6. Col·locar o reparar el cel ras, mantenint alçària útil mínima de 2,50 m.
  7. Formació o modificació d’aparadors dins del forat arquitectònic i taulers en locals comercials (no barres de Bars ni Restaurants) sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana.
  8. Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior de les finques, sempre que no comporti la destrucció de jardins ja existents, modificació topogràfica del terreny ni tala d’arbres.
  9. Reparar o substituir baixant d’aigües pluvials (quan no faci falta bastida de més de 2 metres d’alçada), excepte façana principal i sense ocupar la via pública.
  10. Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni l’homogeneïtat de la façana (tipus i color).
  11. Col·locació de reixes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.
  12. Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats, de superfície inferior a 50 m2.
  13. Col·locació de tendals d’acord amb l’ordenança municipal general i el que estigui determinat en els estatuts de la comunitat de propietaris, excepte aquells situats a plantes baixes que donen a la via pública.
  14. Totes aquelles actuacions d’obres que no superin un pressupost de l’execució material de 6.000 €
 4. No estaran subjectes a aquesta taxa, però han de proveir-se de l'oportuna comunicació prèvia d’obres o llicència, les obres següents:
  1. Les obres d'agençament, conservació i reparació que es realitzin en els habitatges no incloses en l'apartat 2.
  2. Les obres d'embelliment, reparació i rehabilitació de façanes, cobertes ( incloent terrats i teulades.) d'edificis ja construïts i sempre que la seva destinació no sigui industrial o comercial i no estigui inclòs en l'apartat 2.
  3. Les obres lligades directament a la instal·lació de qualsevol tipus d'energies renovables, sempre i quan no sigui d’obligat compliment la seva instal·lació d’acord amb l’article 1 de l’Ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia tèrmica als edificis ubicats en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, CTE i decret d’Ecoeficiència. És a dir, és d’obligat compliment i cal pagar taxa: Obra de nova construcció, canvi d’ús de la totalitat de l’edifici, rehabilitació de grau mitjà o alt, obres de rehabilitació en les que ja va ser obligada la seva instal·lació, i la resta de casos d’acord amb l’article 1r. de l’Ordenança.
  4. Les obres realitzades en els elements generals de l'edifici amb l'objectiu de millores en l’accessibilitat i en el cas que no obligui la normativa aplicable.
  5. Les obres de supressió, modificació, o reforma de guals per tal d’adaptar-los als requeriments de noves Ordenances municipals.

Article 3r. Obligació de contribuir

 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquestes efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o comunicació prèvia corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament.
 2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència o sol.licitat la comunicació prèvia corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
 3. La obligació de contribuir, una vegada nascuda aquesta, no es veu afectada, en cap manera, per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat, ni per la caducitat i/o renúncia, de la sol·licitud o llicència.

Article 4t. Subjecte passiu

 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària15, que siguin propietaris o posseïdors o, si s’escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o s’executin les obres.
 2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

15 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 5è. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària16.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsit i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària17.

16 Art. 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria / 17 Art. 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria

Article 6è. Exempcions i bonificacions

 1. Restaran exempts del pagament de la taxa, sense perjudici de l'obligació de sol·licitar i d'obtenir la llicència corresponent: l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb motiu dels actes relacionats amb els serveis públics.
 2. Es concedirà una bonificació entre el 50 i el 100 per cent de la quota de la taxa per serveis urbanístics a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
 3. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de la taxa per serveis urbanístics, en l’àmbit de la zones del parc agrari i Parc de Collserola qualificades urbanísticament d’agrícola i forestal respectivament, en els casos que la sol·licitud de llicència no inclogui cap tipus d’obra i l’actuació es limiti a l’arranjament de parcel·les (neteja, explanació, aportació o extracció de terres) sempre destinat a la millora del medi agrícola i rural. El projecte ha de justificar fefaentment l’actuació d’acord amb les previsions del planejament vigent, per la qual cosa l’interessat haurà d’incloure en el projecte de sol·licitud de llicència la documentació necessària per l’actuació prevista i la seva valoració.

Article 7è. Base imposable

 1. Constitueix la base imposable de la taxa:
  1. El cost real i efectiu de l’obra, quan siguin moviments de terres, obres de nova planta, obres menors no contemplades en l’apartat 2 de l’article 2n, i actes subjectes no inclosos en els següents apartats. A aquest efecte s’entén com a cost real i efectiu el cost de l'execució material d'aquesta, per la liquidació provisional s' aplicarà el tipus de gravamen sobre el Pressupost de Referència (Pr), i aquest s'obtindrà d'acord amb el "Manual per a l'obtenció simplificada de pressupostos d'execució material" del COAC.
  2. El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal.lació, quan es tracti de la primera utilització dels edificis i de la modificació del seu ús.
  3. El valor cadastral del sòl i de les construccions determinades als efectes de l’impost sobre Bens Immobles, quan es tracti de parcel.lacions urbanes (inclòs la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels s’hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent).
  4. En els serveis de gestió i planejament urbanística a instància de particular, s’aplicaran les Tarifes que figuren en l’annex de tarifes d’aquesta ordenança.

Article 8è. Tarifa

 1. Constitueix la base imposable de la taxa:
  1. El 2,50 per cent sobre la base imposable, en el supòsit 1.a de l’article anterior, amb un mínim de 40 euros.
  2. El 0,1 %, en el supòsit 1.b de l’article anterior (primera ocupació).
  3. L’1 % en el supòsit 1.c de l’article anterior (parcel·lacions).

A les obres iniciades sense la concessió de la corresponent llicència se’ls aplicarà un recàrrec sobre la quota resultant d’un 20%.

Article 9è. Gestió de les taxes

El dipòsit de la taxa a que es refereix l’article 3.1 d’aquest ordenança s’haurà de constituir en el moment de sol.licitar la llicència o realitzar la comunicació prèvia.

Article 10è. Liquidació i ingrés

S’exigirà en règim d’autoliquidació sobre la base declarada pel sol·licitant. Una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia, si es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l’administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s’escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. L’Ajuntament podrà comprovar el cost real efectiu de les obres i en funció del resultat d’aquesta comprovació es practicarà la liquidació que s’escaigui, deduint, si és procedent, el que es va ingressar en l’autoliquidació.

Article 11è. Desistiment

En cas de desistiment de la llicència, abans que es concedeixi es liquidarà el 50% dels drets corresponents, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.

Article 12è. Pròrroga

En els supòsits de rehabilitació o pròrroga de la llicència urbanística o comunicació prèvia d’obra, es liquidarà sobre els primers drets de la forma següent:

 • Quan no s'hagi començat l'obra: 50%
 • Quan l'estructura no estigui acabada: 50%
 • Quan es realitzin treballs interiors: 20%
 • Quan es realitzin treballs d'acabat: 10%

Article 13è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà les normes continguda en la Llei general tributaria

Article 14è. Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada, el dia 11 de desembre de 1989, i publicada en el BOP núm. 312, de data 30 de desembre, i començà a regir el dia primer de gener de 1990 i, continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
28/11/199131128/12/19911/1/1992
29/9/1994313, annex XIII31/12/19941/1/1995
26/9/199628223/11/19961/1/1997
25/9/199730117/12/19971/1/1998
8/10/199829510/12/19981/1/1999
30/9/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
27/3/20038711/4/200329/5/2003
14/10/200330724/12/20031/1/2004
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
28/10/200831431/12/20081/1/2009
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
27/10/2011-27/12/20111/1/2012
25/10/2012-31/12/20121/1/2013
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
29/10/2015-31/12/20151/1/2016
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
30/10/2017-29/12/20171/1/2018
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020

Annex de tarifes

PLANEJAMENT A INSTÀNCIA DE PARTICULARS

 1. Tramitació i aprovació dels següents expedients promoguts per particulars:
  1. Aprovació projecte normalització de finques, regularització i parcel·lació.
   • Per unitat registral amb un mínim de 335,00 euros: 218,35 €
  2. Senyalització d’alineacions i rasants.
   • Sobre el terreny:
    • Una direcció: 309,10 €
    • Per cadascuna de les altres: 84,05 €
   • Sobre un plànol:
    • Una direcció: 47,30 €
    • Per cadascuna de les altres: 14 €