Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
22/09/2020 04:23:09

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm.  18

Taxa per l’aprofitament especial i explotació dels horts urbans

Article 1r. Fonament i Naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò disposat en els articles 15 a 27 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per l’aprofitament especial i explotació dels horts urbans, que es regularà per aquesta Ordenança Fiscal, redactada conforme al que disposa l’article 57 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa del domini públic local per part de l’usuari de l’hort i el gaudi per part d’aquest usuari de les actuacions municipals per garantir-ne l’adequació, conservació i manteniment.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones a les quals s’atorguin les llicències d’ús dels horts de titularitat municipal, i que a la vegada es beneficiïn dels serveis que respecte a aquests i a la seva utilització, desenvolupa l’Ajuntament.

Article 4t. Responsables i successors

  1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’ordenança reguladora municipal.
  2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
  3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques, i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària

La quota tributària a satisfer per aquesta taxa és de:

  • Horts del carrer General Manso: 100,00 € ) en dos períodes ( 50,00 €/semestre )
  • Horts del carrer del Pla: 50,00 € en dos períodes ( 25,00 €/semestre )

Pels períodes següents:

  • 1 de març - 31 d’agost
  • 1 de setembre - 28 de febrer

La taxa es prorratejarà si s’escau, per trimestres naturals.

) En el cas dels horts del carrer General Manso, cada parcel·la disposarà d’un comptador d’aigua individualitzat i el consum d’aigua s’integra dins de la taxa, excepte si se superen els 30 m3 anuals, els quals es facturaran per l’import que fixi la companyia subministradora d’aigües.

Article 6è. Acreditament, declaració i ingrés

Amb caràcter general, neix l’obligació de contribuir en els següents termes:

  1. Quota semestral. La primera quota s’abonarà en el moment de la signatura del contracte d’adjudicació del títol de domini públic, en el cas dels horts del carrer General Manso. En els horts del carrer del Pla, en el moment de la signatura del document “ Normativa i recomanacions de conreu “. Aquesta quota es satisfarà durant el temps de duració de l’autorització o mentre el titular conservi la condició d’usuari.
  2. Fiança. Un cop adjudicada la parcel·la i en el termini de 20 dies naturals, següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, s’haurà de constituir un dipòsit de 100 €, en concepte de garantia, per part de l’adjudicatari, el qual serà reemborsat en el moment d’abandonar l’hort adjudicat, sempre i quan no s’hagin causat danys a la parcel·la; en aquest cas es valoraran els danys ocasionats i es deduiran del dipòsit efectuat.
  3. La no constitució de la garantia definitiva dins de termini es considerarà com a renúncia a l’adjudicació.

Article 7è. Normes de gestió

Els subjectes passius abonaran els serveis sol·licitats en règim de liquidació. La persona interessada rebrà la llicència per l’autorització de l’ús de la parcel·la prèvia presentació del justificant d’haver dipositat la fiança corresponent.

Article 8è. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions tributàries es regulen pels articles 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i per les disposicions que la desenvolupen.

Disposició Addicional Única

Tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança, serà d’aplicació allò establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics i qualsevol altre text normatiu que substitueixi les normes referenciades.

Disposició Final

La present Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2015, entra en vigor el dia 29 de juny de 2015, data de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i serà d’aplicació a partir del dia següent, estant vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Modificació parcial de l'Ordenança
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
30/10/2017-29/12/20171/1/2018
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020