Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/10/2020 20:31:40

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm.  13

Taxa per l’ús privatiu de la via pública per permetre l’entrada i sortida de vehicles d’un edifici o recinte “taxa de guals”

 

Article 1r.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 57 i del 15 al 22 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial de domini públic local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’ús privatiu a precari de l’espai públic, amb la finalitat de permetre l’entrada i sortida de vehicles d’un edifici o recinte.

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària19, a favor de les quals s’atorguen les llicències per gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
 2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

19 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 4t. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.20
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària21.

20 Art. 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria / 21 art.43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 5è. Beneficis fiscals

 1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa per gaudir dels aprofitaments especials per l’entrada de vehicles a través de les voreres, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
 2. L’Ajuntament es reserva la potestat d’atorgar bonificacions i/o reduccions de la quota en cas d’instal·lacions o equipaments sanitaris, educatius o d’interès social i general. Igualment, l’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de les taxes amb la finalitat de simplificar-ne el compliment de les obligacions formals i materials derivades dels procediments de liquidació o recaptació.

Article 6è. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb l’annex d’aquesta Ordenança.

Article 7è. Acreditament

 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si aquesta fos sol·licitada.
 2. En el cas de que s’efectuí l’ús privatiu o l’aprofitament especial, sense haver-ho sol·licitat, la taxa s’acreditarà des de la data d’inici d’aquest ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se prorrogat anualment mentre el beneficiari no demostri fefaentment la finalització d’aquest aprofitament. Aquesta data d’inici de l’aprofitament especial coincidirà amb la data en que l’Ajuntament en tingui coneixement de dit aprofitament, si el beneficiari no la declara. Si la data declarada pel beneficiari no coincideix amb els antecedents que té l’Ajuntament sobre el moment d’inici de l’aprofitament, serà considerat infracció tributària simple de conformitat a l’article 78 de la Llei General Tributària.
 3. Una vegada s’hagi autoritzat l’aprofitament especial de la vorera, s’entendrà prorrogada anualment i s’incorporarà al padró corresponent, mentre l’interessat no presenti la declaració de baixa, produint-se l’acreditament el primer dia del període impositiu.

Article 8è. Període impositiu

 1. El Període impositiu coincideix amb l’any natural excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el conseqüent prorrateig de la quota en els termes següents:
  1. Quan l’inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideixi amb l’any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any inclòs el d’inici de l’ocupació o ús del domini públic.
  2. En cas de baixa per cessament en l’aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins la finalització de l’any natural. En els casos de canvi de titularitat de les persones titulars de la llicència de gual de la finca a la qual dona accés el gual, s’entén que no es produeix un cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.

Article 9è. Normes de gestió

 1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar simultàniament la llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres i la llicència d’obres de construcció o modificació deguda, i formular una declaració adjuntant un plànol detallat de l’aprofitament, la seva situació dins del municipi i el nombre de places d’aparcament o vehicles o la superfície industrial o de magatzem.
 2. Un cop concedida la llicència de construcció o modificació del gual, els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran la seva correcta realització. Les llicències d’entrades i sortides de vehicles s’atorgaran amb la conformitat prèvia dels serveis tècnics municipals, o en altre cas, quan els interessats hagin arreglat les deficiències.
 3. Una vegada s’hagi autoritzat l’ús especial de la vorera, hom l’entendrà prorrogada mentre l’interessat no presenti la declaració de baixa.
 4. La no presentació de la baixa o la presentació de la baixa sense l’adequació de la vorera al seu estat original determinar per l’obligació de continuar pagant la taxa.
 5. Les modificacions de les persones titulars de la llicència de gual existents tindran efecte a partir de l’1 de gener de l’any natural següent en què es produeix la modificació de titularitat, i es lliurarà una nova llicència a nom del nou titular, un cop s’hagi revisat l’estat de la vorera i dels elements del gual i de la seva adequació a les normes de construcció vigents. Si s’observen deficiències, caldrà demanar la corresponent llicència d’obres i s’actuarà com si es tractés d’un gual de nova construcció o de modificació d’un existent.
 6. Els beneficiaris d’aprofitaments no autoritzats dels quals en tingui coneixement l’Ajuntament, resten subjectes al règim d’infraccions i sancions regulat a la Llei General Tributària i normativa que la desenvolupa, independentment del pagament de la taxa que correspongui, segons l’annex de tarifes.

Article 10è. Règim de declaració i ingrés

 1. La taxa s’exigirà en règim de d’autoliquidació, en els supòsits contemplats a l’article 9è. punt 1, d’aquesta ordenança. La concessió de llicència de gual suposa l’alta automàtica en el padró corresponent a la taxa a que fa referència la present ordenança.
 2. Les quantitats exigibles d’acord amb l’annex de taxes d’aquesta ordenança, es liquidaran i es notificaran al subjecte passiu per al seu pagament.

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i disposicions complementaries.

Article 12è. Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió, del dia 17 d’octubre del 2000 i, que ha quedat definitivament aprovada, en data 21 de desembre de 2000, i publicada en el BOP número 305, començarà a regir el dia primer de gener del 2001 i continuarà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
14/12/200130724/12/20011/1/2002
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
19/12/200631230/12/20061/1/2007
30/10/200730015/12/20071/1/2008
28/10/200831431/12/20081/1/2009
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
27/10/2011-27/12/20111/1/2012
25/10/2012-31/12/20121/1/2013
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020

Annex de tarifes

TARIFA ANUAL = Superfície entrada x valor de referència x coef. A x coef. B

 1. SUPERFICIE= metres lineals de vorera rebaixada o en cas de zones especials de vorera autoritzada per la entrada i sortida de vehicles.
 2. VALOR DE REFERÈNCIA = 62,25 euros
 3. COEFICIENT A - Es determinarà en funció de la TIPOLOGIA- següent:
  • A1) GUALS HORARIS:
   1. ( habitatges unifamiliars ) : 0,8
   2. ( habitatges plurifamiliars ) : 0,8
   3. ( locals comercials industrials i/o magatzems ) : 0,7
   4. ( pàrquings públics i estacions de servei ) : 0,7
  • A2) GUALS PERMANENTS: 1,0
 4. COEFIENT B - Pot oscil·lar entre 1-5. Es determinarà en funció de la TIPOLOGIA- següent:
  • Habitatges unifamiliars de 5 o menys places: 1,0
  • Habitatges unifamiliars amb més de 5 places i plurifamiliars: 1,0
   • Per cada plaça d’aparcament s’incrementarà en 0,02
  • Locals comercials, industrials i/o magatzems £200m2(1) : 1,0
  • Locals comercials, industrials i/o magatzems >200m2£500m2(1) : 1,2
  • Locals comercials, industrials i/o magatzems >500m2< 1.500m2(1) : 1,4
  • Locals comercials, industrials i/o magatzems > 1.500m2 (1) : 1,6
  • Pàrquings públics i estacions de servei: 4,0

(1) Els metros quadrats tindran com a referència la superfície construïda destinada a l’ús que figura en cada cas.

En cas de que un mateix gual s’utilitzi per diferents usos, s’utilitzarà un únic coeficient per la totalitat del local tenint en consideració els metros totals construïts.

En cas d’un habitatge de 2 o més guals, en el segon i següents no s’aplicarà l’increment per nombre de places.

En cas de 2 o més guals per un mateix local i següents no s’aplicarà aquest coeficient.

TARIFES - TIPOLOGIA  
 GUAL PERMANENTGUAL HORARI
 Per ml o fraccióPer ml o fracció
1) Habitatges Unifamiliars62,25 €49,80 €
2) Habitatges Plurifamiliars62,25 € x (1+(0,02xP)49,80 € x1+(0,02xP)
3) Locals comercials industrials  
Locals comercials <200m262,25 €43,57 €
Locals comercials >200 <500m274,70 €52,28 €
Locals comercials >500 <1500m287,15 €61 €
Locals comercials >1500m299,60 €69,71 €
4) Pàrquings públics i estacions de servei249 €174,28 €

P- núm. places d’aparcament