Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
22/09/2020 03:46:34

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm.  15

Taxa per la recollida i gestió de residus comercials

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 20.4.s) i 57 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, i transport de residus comercials, que es regiran per la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable

 1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus, la recollida, i transport dels residus comercials.
 2. Constitueix el fet imposable la recollida, i transport, pels serveis municipals dels residus comercials especificat en la prestació dels serveis següents:
  1. Recollida dels residus comercials i / o industrials comercials.
  2. Transports dels residus comercials recollits.
  3. Tractament mitjançant el centre de recepció i classificació transitòria de residus municipals comercials.
 3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que:
  1. Sol·licitin la prestació.
  2. Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
 2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4t. Responsables

 1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General tributària.
 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5è. Exempcions

 1. Estan exempts de la taxa el subjectes passius que desprès d’haver-se’ls hi meritat el tribut acreditin davant de l’Ajuntament i en les condicions que aquest estableixi que tots els residus comercials que produeixin són gestionats mitjançant un gestor privat autoritzat per l’organisme competent de l’Administració autonòmica i en el seu cas l’Ajuntament.
 2. Estan exempts de la taxa els locals de nova construcció que pertanyen a la persona o a l’entitat promotora de l’edificació, i no han estat objecte d’alta en algun dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas, sempre i quan no s’acrediti per l’Ajuntament que, malgrat tot, generen residus comercials.
 3. De conformitat amb l’article 24.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i, segons el principi de capacitat econòmica, estan exempts de la taxa les associacions i fundacions declarades d’utilitat pública, d’acord amb la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d’incentius fiscals.

Article 6è. Quota tributària

 1. La quota tributària de la taxa consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es determinarà en funció de la naturalesa, el destí dels immobles i de la superfície total d’aquests en el quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i del caràcter local o d’abast supramunicipal de l’activitat. A aquests efectes s’aplicarà la tarifa que figura a l’annex.

Article 7è. Acreditament i període impositiu

 1. La taxa s’acredita el dia 1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei.
 2. Quan s’inicia l’ocupació o possessió del local subjecte a aquest tribut amb posterioritat a l’1 d’abril s’haurà de prorratejar per trimestres naturals.
 3. En el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes es prorratejaràn per trimestres naturals amb dret de devolució, si s’ha satisfet la quota íntegra anual i la baixa s’ha produït abans de l’1 d’octubre. L’interessat haurà de presentar la corresponent sol·licitud.

Article 8è. Règim de declaració i ingrés

Aquest tribut es gestiona mitjançant el règim de liquidació, o padró anual en el seu cas. En tant que el subjecte passiu no comuniqui la seva voluntat de no recepció del servei, la taxa serà liquidada anualment per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.

Article 9è. Reduccions

 1. Reduccions per la recollida i transport de fraccions residuals per empreses privades homologades: Les quotes de servei podran ésser objecte de bonificacions sempre i quan els locals o establiments acreditin efectuar per sí mateixos la recollida i transport de les fraccions residuals que generen mitjançant gestors homologats per l’Agència de Residus de Catalunya i en el seu cas per l’Ajuntament. Aquesta bonificació consistirà en una reducció de la quota tributària total, en funció de cadascuna de les fraccions recollides selectivament segons els següents coeficients acumulables. S’estableix una quota mínima de 51,65 euros.
Fracció recollidaCoef. Reductor
Cartró0,15
Vidre0,15
Paper0,25
Envasos0,25

Article 10è. Tràmit d'exempcions i bonificacions

Les exempcions i bonificacions d’aquesta Ordenança, tindran caràcter pregat i s’aplicaran a instància de part prèvia sol·licitud periòdica i anual de l’interessat davant de l’Ajuntament i acreditant el supòsit de fet que doni dret al benefici fiscal.

Article 11è. Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

Article 12è. Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada, el 14 d’octubre de 2003 i, que ha quedat definitivament aprovada, en data 24 de desembre de 2003, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
2/11/200431128/12/19941/1/2005
25/10/200530421/12/19961/1/2006
19/12/200631230/12/19971/1/2007
30/10/200730015/12/19981/1/2008
28/10/200831431/12/19991/1/2009
27/10/200930623/12/20001/1/2010
26/10/2010-30/12/20011/1/2011
27/10/2011-27/12/20031/1/2012
25/10/2012-31/12/20031/1/2013
31/10/2013-31/12/20041/1/2014
27/10/2016-29/12/20051/1/2017
30/10/2018-31/12/20061/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020

Annex de tarifes

La quota tributària a pagar serà el resultat de multiplicar l’import base que figura en la taula annexa pel coeficient A:

IMPORT TOTAL A PAGAR = IMPORT BASE X COEF. A

 • Categoria 1a. Petit comerç d’alimentació
  • Pastisseries, carnisseries, forns de pa, peixateries, parades de mercat.
   • fins a 50 m2:  182,40 €/any
   • 51-100 m2: 208,75 €/any
   • 101-200 m2: 313,15 €/any
   • 201-500 m2: 417,50 €/any
   • 501-1000 m2: 522 €/any
   • 1001-2000 m2: 626,35 €/any
   • Més de 2000 m2: 626,35 €/any
 • Categoria 2a. Restauració, supermercats i hipermercats
  • Comerç de venda de productes d’alimentació, supermercats, cooperatives, establiments de restauració: bars, restaurants.
   • fins a 50 m2:  273 €/any
   • 51-100 m2: 313,15 €/any
   • 101-200 m2: 470,30 €/any
   • 201-500 m2: 625,25 €/any
   • 501-1000 m2: 782,35 €/any
   • 1001-2000 m2: 782,35 €/any
   • Més de 2000 m2: 782,35 €/any
 • Categoria 3a. Entitats financeres
  • Bancs, caixes, entitats de leasing, factoring.
   • fins a 50 m2:  182,40 €/any
   • 51-100 m2: 208,75 €/any
   • 101-200 m2: 313,15 €/any
   • 201-500 m2: 417,50 €/any
   • 501-1000 m2: 522 €/any
   • 1001-2000 m2: 522 €/any
   • Més de 2000 m2: 522 €/any
 • Categoria 4a. Indústries i venda de productes de consum voluminosos
  • Fabricació, construcció, venda a l’engròs i semblants, tendes de venda de mobles, electrodomèstics, ordinadors.
   • fins a 50 m2:  273 €/any
   • 51-100 m2: 313,15 €/any
   • 101-200 m2: 470,30 €/any
   • 201-500 m2: 626,35 €/any
   • 501-1000 m2: 782,35 €/any
   • 1001-2000 m2: 782,35 €/any
   • Més de 2000 m2: 782,35 €/any
 • Categoria 5a. Grans centres
  • Escoles, grans centres de venda, espectacles: cinemes, teatres, hotels, venda de vehicles (amb o sense taller de reparacions), ad. Públiques.
   • fins a 50 m2:  136,50 €/any
   • 51-100 m2: 156 €/any
   • 101-200 m2: 235,15 €/any
   • 201-500 m2: 313,15 €/any
   • 501-1000 m2: 391,20 €/any
   • 1001-2000 m2: 470,30 €/any
   • Més de 2000 m2: 470,30 €/any
 • Categoria 6a. Altres locals comercials o mercantils
  • Oficines, magatzems, punts de venda de pa, tallers de reparació de vehicles, altres locals no expressament tarifats.
   • fins a 50 m2:  91,75 €/any
   • 51-100 m2: 94,40 €/any
   • 101-200 m2: 156 €/any
   • 201-500 m2: 188,80 €/any
   • 501-1000 m2: 235,50 €/any
   • 1001-2000 m2: 283,20 €/any
   • Més de 2000 m2: 283,20 €/any

* En el supòsit que l’oficina o establiment estigui situat en el mateix habitatge, sense separació, s’aplicarà únicament la tarifa corresponent a aquesta ordenança.

* Els locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats han de tributar per l’activitat a la qual correspongui la quota més alta.

 • COEFICIENT A
  • Activitats formant part de cadenes d'abast supramunicipal
   • fins a 200 m2:  1,0
   • 200 a 500 m2: 1,50
   • 501 a 1000 m2: 2,00
   • 1001 a 2000 m2: 2,25
   • més de 2000 m2: 2,50
  • Bancs, caixes, entitats financeres
   • 0 a 500 m2: 2,00
   • Més de 500 m2: 3,00
  • Altres: 1,00
 • S’entendrà per cadenes d’abast supramunicipal aquelles que constin en la matrícula de l’IAE i tributin per quota nacional o provincial. L’Ajuntament amb els mitjans que cregui convenient podrà comprovar aquesta i altres circumstàncies.
 • Els establiments que de forma periòdica estiguin oberts per temps inferior a un any es prorratejarà per trimestres.
 • El subjecte passiu haurà d’instar la corresponent sol·licitud anual adjunten la documentació acreditativa que es determini per l’Ajuntament.