Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/03/2023 10:43:00

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Vídeoactes del Ple municipal

Amb la finalitat de potenciar la transparència administrativa i facilitar l'accés a les sessions plenàries a la ciutadania a través de l’ús dels mitjans electrònics, i d’acord amb la normativa vigent pel que fa a la gravació i elaboració de les actes de sessions del ple i d’altres òrgans col·legiats el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019, va aprovar la implantació del sistema de vídeoacta per a la gravació i generació de les actes, tant de sessions plenàries com la d’altres òrgans col·legiats que se celebrin, en format electrònic.

Accés a les vídeo actes del Ple municipal

Més informació sobre les vídeo actes:

El document electrònic resultant de l’adopció d’aquest sistema de vídeo acta consta dels elements següents:

 • Acta succinta. És un document electrònic que consigna:
  • Lloc de la reunió.
  • Data i hora d’inici i finalització de la sessió.
  • Indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
  • Els noms de qui la presideix i de la resta de regidors i regidores que assisteixin i regidors i regidores que s’haguessin excusat, de la secretària o secretari general del Ple o en el seu cas qui legalment el substitueixi.
  • Ordre del dia amb la relació dels assumptes tractats amb expressió del sentit del vot dels regidors i regidores i del resultat de les votacions emeses.
  • Contingut dels acords adoptats i, en el seu cas, qualsevol incidència o detall que resulti necessari per reflectir el que ha succeït a la sessió.
 • Document audiovisual que conté la gravació en vídeo de les imatges i de l'àudio de la sessió plenària que es tracti de manera íntegra de principi a fi, de tal manera que aquest document en suport videogràfic recull la literalitat de les intervencions de cadascun dels oradors que tindrà la consideració de vídeoacta identificant l’hora, minut i segon en què es produeixi la gravació i que es referenciarà en el document electrònic de l’acta.
 • Firma electrònica de curs legal de la persona que exerceix la secretaria general del Ple de la sessió, que dota de fe pública aquest document i de la persona que exerceixi la presidència del Ple. En el cas de la signatura del document audiovisual de la sessió del Ple, en atenció a la duració del temps necessari per a la signatura del fitxer audiovisual es realitzarà pel secretari o secretària general del Ple en la seva qualitat de fedatari/ària municipal.

El resultat de la gravació de la sessió ha d’estar disponible a través del web municipal en el termini màxim de tres dies hàbils des de la celebració de la sessió.

Un cop aprovat l’esborrany de l’acta succinta de la sessió, a la sessió següent amb caràcter general, es publicarà també per a la seva consulta a la seu electrònica de l’Ajuntament.

La difusió de la gravació i de l’acta succinta amb enllaços a la gravació es regeix per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les persones intervinents en les sessions plenàries diferents dels regidors i regidores de la Corporació hauran d’estar informades que les sessions seran gravades i, en el cas de menors de 14 anys, caldrà l’autorització del seu representant legal o tutor.

Salta a la part superior