Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
11/12/2018 08:58:39

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Calendari fiscal

Tributs de gestió delegada a l'Organisme de Gestió Tributària

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té delegades a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) diverses gestions relacionades amb l'àmbit tributari, com el manteniment dels padrons dels tributs municipals, la seva recaptació, informació i assistència a la ciutadania, resolució de recursos, etc.

Tributs de recaptació directe de l'Ajuntament

Calendari:

Taxa per ocupació en el Mercat Setmanal:

  • 1r trimestre: entre 2/2/2018 i 2/4/2018
  • 2n trimestre: entre 12/4/2018 i 12/6/2018
  • 3r trimestre: entre 4/07/2018 i 4/9/2018
  • 4t trimestre: entre 4/10/2018 i 4/12/2018

Transcorregut els terminis indicats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per 100 si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per 100 més els interessos de demora transcorregut l'esmentat termini.

Mitjans i llocs de pagament:

Es pot efectuar el pagament, en metàlic o a través d'un ingrés a compte, a qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament, amb el document facilitat per l'Ajuntament:

  • CaixaBanc
  • Grup BBVA
  • Banc Sabadell
  • Banco Santander
  • Bankia

Es pot pagar per domiciliació bancària ordenant la domiciliació mitjançant instància. El càrrec en compte s'efectuarà dins el període assenyalat per a cada trimestre.

Exposició pública de padrons:

L'exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals a comptar des de l'inici de període voluntari de pagament. Mitjançant l'exposició pública de padrons es procedirà a notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l'empara del previst a l'article 102.3 de la Llei general tributària.

Durant el període d'exposició pública dels padrons, qualsevol persona podrà consultar l'expedient, llevat de les dades excloses del dret d'accés. La consulta es podrà fer directament a l'Oficina Econòmica de l'Ajuntament, tot allò de conformitat amb el que preveu la llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.

Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar recurs de reposició davant l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la finalització del període d'exposició pública dels corresponents padrons.