Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
01/04/2023 22:44:33

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2023

Preus públics número 1 (vigent a partir de l'1/9/2022)

Prestació de serveis educatius: 0-3 anys i musicals

Article 1r.

D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'estableixen els preus públics per la prestació de serveis educatius de 0-3 anys i musicals, que presta l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Article 2n. Concepte

Constitueix l’objecte de la present ordenança la regulació del preus públics corresponents a la prestació dels següents serveis educatius:

 1. Serveis al centres educatius 0-3 anys:
  • Servei bàsic d’educació.
  • Servei de menjador, en la seva modalitat fixa o eventual, tant pel que fa al menjar com el berenar dels infants.
  • Servei d’acollida matí o tarda, ja sigui en el seu règim fix o eventual.
  • Servei opcional mes de juliol (casal d’estiu).
  • Tallers o activitats diverses, per a famílies amb infants de 0-3 anys.
  • Serveis de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys.
 2. Escola Municipal de Música:
  • Serveis d’educació musical de 3 a 16 anys, en els seus diferents nivells (sensibilització, iniciació, primària, secundària, nivell mitjà) i adults.
  • Altres serveis educatius de caràcter musical.

Article 3r. Obligats al pagament

Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o se’n beneficiïn, o llurs respectius pares, tutors, representants o les persones encarregades de la seva guarda i custòdia, sempre que es tracti de menors d'edat.

Article 4t. Determinació de les quotes

Les quotes que hauran de satisfer les persones obligades pel que fa al serveis educatius i activitats connexes regulades en la present ordenança de preus públics, són de dos tipus: les lineals i les progressives resultants de la tarifació social.

 • Les quotes lineals, corresponen a les quantitats que qualsevol persona que rebi un servei, exempt de tarifació social demanat, haurà d’abonar. El seu import s’especificarà en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics i serà el mateix per a totes els usuaris/usuàries del servei. La quota corresponent al Servei opcional del mes de juliol (casal d’estiu) pot modificar el seu import, de manera proporcional a la reducció dels dies i/o de l’horari de prestació en el marc de la pandèmia per emergència sanitària a iniciativa i decisió municipal, tenint en compte que el càlcul està previst per un servei de 5 hores.

Les quotes lineals següents de l’Escola Municipal de Música podran modificar el seu import, de manera proporcional a la reducció dels dies i/o de l’horari de prestació en el marc de la pandèmia per emergència sanitària, a iniciativa i decisió municipal, tenint en compte que el càlcul està previst d’acord a les següents hores de servei:

Quotes lineals de l'Escola Municipal de Música
ServeiHores mensuals
Post secundària7
Conjunt instrumental o vocal5
Segon instrument2
Llenguatge o harmonia4
 • Les quotes amb tarifació social, seran les quantitats que, en cada cas concret, haurà d’abonar la persona obligada en funció de la recepció del servei demandat. El seu import serà aquell que resulti de l’aplicació sobre la quota bàsica de cada servei específic dels paràmetres de tarifació social que es derivin del seu nivell de renda familiar i el nombre total de membres del nucli familiar així com , en el seu cas, dels coeficients socials reductors que li poguessin correspondre. Les quotes amb tarifació social s’aplicaran a:
  • Servei bàsic d’educació als Centres Educatius 0-3 municipals.
  • Servei de menjador fix als Centres Educatius 0-3 municipals. Els quals tindran aquesta consideració sempre i quan es sol·licitin per un mínim de 2 dies a la setmana (que hauran de ser sempre els mateixos dies de la setmana).
  • Serveis d’educació musical 3-16 i adults de l’Escola Municipal de Música.

En aquest sentit, s’entendrà per:

 1. Quota bàsica del servei. L'import que figura en l'annex corresponent de la present ordenança de preus públics pels serveis amb tarifació social.

Aquesta quota pot modificar el seu import, de manera proporcional a la reducció dels dies i/o de l’horari de prestació en el marc de la pandèmia per emergència sanitària a iniciativa i decisió municipal, tenint en compte que el càlcul està previst per un servei de 5 hores, en el cas de la quota bàsica del servei d’Escoles bressol municipals i, del següent nombre d’hores en el cas de quota bàsica del servei de l’Escola Municipal de Música:

Quotes bàsiques del servei de l'Escola Municipal de Música:
ServeiHores mensuals
Sensibilització 13
Sensibilització 2, 3 i 44
Iniciació 6
Primària (8-9 anys)13
Primària (10-11 anys)14
Secundària15
Persones adultes10
Nivell mitjà (inclou segon instrument sense increment de quota)17
 1. Quota mínima del servei. L’import mínim que la persona obligada haurà d’abonar en qualsevol cas per obtenir la prestació del servei. Aquesta quantitat figura en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics amb tarifació social.

Aquesta quota pot modificar el seu import, de manera proporcional a la reducció dels dies i/o de l’horari de prestació en el marc de la pandèmia per emergència sanitària a iniciativa i decisió municipal, tenint en compte que el càlcul està previst per un servei de 5 hores, en el cas de la quota bàsica del servei d’Escoles bressol municipals i del següent nombre d’hores en el cas de quota bàsica del servei de l’Escola Municipal de Música:

Quotes mínimes del servei de l'Escola Municipal de Música:
ServeiHores mensuals
Sensibilització 13
Sensibilització 2, 3 i 44
Iniciació 6
Primària (8-9 anys)13
Primària (10-11 anys)14
Secundària15
Persones adultes10
Nivell mitjà (inclou segon instrument sense increment de quota)17
 1. Quota del servei. L’import resultant d’aplicar en els serveis educatius i/o activitats connexes amb tarifació social els coeficients de tarifació social que corresponguin a cada persona obligada i que es determinaran en funció de la seva renda equivalent de la mateixa. En els casos de les activitats connexes als serveis educatius, que no estiguin afectats per la tarifació social, el import de la quota de servei correspondrà a la quantitat que figura en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics.
 2. Renda equivalent. L’import resultant de dividir la renda familiar de la persona obligada pel coeficient d’equivalència de la següent taula que li correspongui en funció del nombre de membres del nucli familiar:
  Renda equivalent:
  Membres nucli familiarCoeficient d'equivalència rendes familiars
  10,83
  21,00
  31,31
  41,56
  51,73
  61,97
  72,16
 3. Renda familiar. És la quantitat resultant de sumar els ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposable general i imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres del nucli familiar. Quan alguna de les persones membres del nucli familiar estigui exempt/a de l’obligació d’efectuar la declaració de l’IRPF, la persona obligada aportarà la documentació acreditativa necessària sobre els seus ingressos.
  • Si la persona obligada i la resta de membres computables del nucli familiar majors de 16 anys no autoritzen la consulta de les seves dades econòmiques, és considerarà que assumeixen trobar-se al nivell de la quota bàsica del servei que correspongui per la seva capacitat econòmica. En tot cas sobre la quota bàsica es podrien aplicar els coeficients socials correctors si s’escau i estan degudament acreditats.
 4. Nucli familiar. Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o la persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
  • No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que convisquin al domicili de l’infant.
  • En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de servei eductiu o les activitats connexes a les mateixes. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella (si és el cas) si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.
  • En el cas de la matriculació de persones majors 18 anys, es consideraran membres del nucli familiar, a més del propi usuari, el seu pare o mare, o tutors i els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili.
  • Si aquesta persona a matricular major de 18 anys ha constituït un nou nucli familiar independent dels seus progenitors es consideraran membres d’aquest nou nucli, el propi usuari, la seva parella (si és el cas) i els fills o menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili. En aquest cas, no es computarà qualsevol altra persona que convisqui al domicili. Si la persona obligada no autoritza la consulta de les dades al padró municipal de tots els membres de la unitat familiar, és considerarà que renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social i, en conseqüència, s’aplicarà automàticament la quota bàsica del serveis que es tractin.
  • En el cas de que l’Ajuntament no disposi de les dades del nucli familiar o no les aporti la persona interessa prèviament a la formalització de la matrícula és considerarà que renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social i, en conseqüència, s’aplicarà automàticament la quota bàsica del serveis que es tractin.

Article 5è. Determinació de la quota amb tarifació social

El import de les quotes dels serveis educatius amb tarifació social està constituït per la suma de les quantitats resultants d'aplicar sobre la corresponent quota base del serveis que es tracti el percentatge als quals es refereixen respectivament els apartats 2 i 3 d’aquest mateix article per a cada part proporcional de la renda equivalent. Les persones obligades quina renda equivalent sigui igual o inferior al IRSC vigent, que hauran d’abonar la quota mínima del corresponent servei, que s’estableix en l’annex d’aquesta ordenança.

 1. Les quotes pel servei bàsic d’educació i el servei de menjador fix dels centres educatius 0-3 municipals, incloses en el règim de tarifació social, tindran en compte pel seu càlculs els següents percentatges: 
  Percentatges servei de menjador dels centres educatius 0-3 anys:
  Parts de la renda equivalentPercentatge sobre quota base
  De 0 fins a 1 IRSC20%
  De 1 fins a 2 IRSC55%
  De 2 fins a 3 IRSC90%
  Més de 3 IRSC100%

  *l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.

 2. Les quotes pels serveis educatius musicals 3-16 i adults de l’Escola Municipal de Música, incloses en el règim de tarifació social, tindran en compte pel seu càlculs la següent taula: 
  Percentatges pels serveis educatius musicals 3-16 anys:
  Parts de la renda equivalentPercentatge sobre quota base
  De 0 fins a 1 IRSC45%
  De 1 fins a 2 IRSC65%
  De 2 fins a 3 IRSC90%
  Més de 3 IRSC100%

  *l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.

 3. La quota amb tarifació social obtinguda per a cada persona obligada mitjançant aquest sistema de càlcul resultarà afectada per l’aplicació de:
  1. La quota mínima. En el supòsit que el import resultant dels càlculs abans descrits resulti inferior a dita quantitat, la persona obligada, en aquest cas, haurà d’abonar el import fixat com tal en l’annex corresponent al servei que es tracti.
  2. La quota base. Per contra si l’import calculat resulta superior al de la quota base la persona obligada, en aquest cas, haurà d’abonar el import fixat com tal en l’annex corresponent al servei que es tracti.
 4. A la quantitat finalment obtinguda se li aplicarà un coeficient social reductor quan es compleixi en el nucli familiar alguna de les següents condicions:
  1. Altres germans matriculats al mateix servei: 0,90
  2. Discapacitat o invalidesa d’algun membre del nucli familiar: 0,90
  3. Infant en règim d'acolliment: 0,90
 5. L’acumulació de condicions donarà lloc a que el coeficient social reductor màxim aplicable sobre el import de la quota dels serveis sigui del 0,80.

Article 6è. Revisió de les quotes i normes de tramitació de les mateixes

 1. Es podrà revisar la quota del servei que sigui d’aplicació si al llarg del curs es produeix un canvi substancial en la situació econòmica o familiar del nucli familiar de la persona obligada.
  • Als efectes d’aquesta ordenança és considera canvi substancial el que es produeix quan:
   1. Es doni una variació (reducció o increment) d’un 20% dels ingressos totals del nucli familiar.
   2. Es produeixi una variació en el número de membres de la unitat familiar.
 2. La proposta de revisió podrà iniciar-se a instància de part o d’ofici per l’Ajuntament.
 3. Per iniciar la tramitació de revisió a instància de part, la persona obligada haurà d’acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica o familiar, per tal de que la mateixa sigui valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà la que determini l’Ajuntament. En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la documentació presentada.
  • Pel que fa a les revisions de la quota motivada per canvis econòmics substancials, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la comprovació se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació dels serveis amb tarifació social del mes següent. Si la documentació es presenta entre el 11 i final de mes, els possibles canvis s’aplicaran el segon mes següent.
 4. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà iniciar d’ofici un procés de revisió de la quota si detecta o té coneixement de possibles canvis substancials en la situació d’una persona obligada. Per tal de verificar la situació, abans d’acordar la modificació, l’Ajuntament sol·licitarà la documentació necessària als membres del nucli familiar per tal de valorar de nou la seva situació econòmica. Si de la comprovació de la documentació requerida se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació dels serveis i activitats amb tarifació social del mes següent al del inici de la tramitació. També s’aplicarà aquest data en el supòsit que l’adopció de l’acord de revisió es demorés per causes imputables a la persona obligada.

Article 7è. Meritació

 1. És meritaran el primer dia del mes en que es demani la prestació d’alguns dels següents serveis que són l’objecte de la present ordenança de preus públics:
  1. Servei bàsic d’educació dels Centres Educatius 0-3 municipals.
  2. Les prestacions de serveis complementaris als centres educatius 0-3 següents:
   • El servei de menjador, en la seva modalitat fixa, tant pel que fa al menjar com el berenar dels infants.
   • El servei d’acollida, en el seu regim fix.
   • Servei opcional al mes de juliol (casal d’estiu).
  3. Els serveis d’educació musical de 3 a 16, en els seus diferents nivells (sensibilització, iniciació, primària, secundària, nivell mitja) i adults, de l’Escola Municipal de Música.
  4. Altres serveis educatius de caràcter musical de l’Escola Municipal de Música.
  5. La demanda de prestació de qualsevol d’aquest serveis es considerarà renovada de manera tàcita durant tot el curs escolar, llevat manifestació per escrit de la persona obligada formulada amb antelació al inici del nou període mensual.
 2. És meritaran l’últim dia hàbil de cada mes en que s’hagin prestat, els següents serveis complementaris als centres educatius 0-3 anys:
  • Servei de menjador, en la seva modalitat eventual, tant pel que fa al menjar com el berenar dels infants.
  • El servei d’acollida, en el seu regim eventual.
  • El tallers o activitats diverses, per a famílies amb infants de 0-3 anys.
  • Serveis de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés

 1. L’import del preu públic dels serveis objecte de la present ordenança s’exigirà a mesos vençuts, en el cas dels serveis de menjadors i acollida, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici o prestació del servei. Llevat de les quotes corresponent als casals d’estiu infantils de 0-3 anys que en el moment de formalitzar la inscripció es farà efectiu el 35% de la quota del servei bàsic.
 2. Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.
 • Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta
  el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.

Article 9è. Disposició final

Aquesta Ordenança de Preus Públics fou aprovada pel Ple municipal, en sessió, del dia 27 d’abril de 2017, publicada en el BOP, de data 2 de maig de 2017, començà a regir el dia primer de setembre de 2017, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Annex de preus

ANNEX 1. QUOTES SERVEIS EDUCATIUS 0-3 ANYS

 • 1.1 Servei educatiu bàsic Centres Educatius 0-3 (tarifació social)
  • Quota bàsica: 215,65 €/mes
  • Quota mínima: 16,10 €/mes
 • 1.2 Servei de menjador fix (tarifació social)
  • Quota bàsica del servei de menjador: 8,25 €/dia
  • Quota bàsica del servei de menjador més berenar: 9,35 €/dia
  • Quota mínima: 1,60 €/dia
 • 1.3 Servei de menjador eventual (quotes lineals)
  • Quota dinar eventual: 9,35 €/dia
  • Quota dinar i berenar eventual: 10,40 €/dia
 • 1.4 Servei d'acollida (quotes lineals)
  • Servei d'acollida matí o tarda: 38,65 €/mes
  • Servei d'acollida eventual: 4,45 €/dia
 • 1.5 Tallers o activitats diverses (quotes lineals)
  • Quota cursos o tallers per a famílies amb infants 0-3 anys: 4,30 €/sessió
 • 1.6 Servei opcional mes de juliol (casal d’estiu) (quotes lineals)
  • Quota del servei: 234,15 €/mes
  • Quota bàsica del servei de menjador: 8,25 €/dia
  • Quota bàsica del servei de menjador més berenar: 9,35 €/dia
  • Quota dinar eventual: 9,35 €/dia
  • Quota dinar i berenar eventual: 10,40 €/dia
  • Servei d'acollida matí: 38,65 €/mes
  • Servei d'acollida eventual: 4,45 €/dia
 • 1.7 Serveis de suport a les famílies (quotes lineals)
  • Espais familiars: 26,10 €/mes
  • Espais oberts: 3,20 €/sessió

ANNEX 2. QUOTES DELS SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

2.1 Serveis educatius musicals (amb tarifació social)
ServeiQuota bàsica serveiQuota mínima
Sensibilització38,65 €/mensual8,60 €/mensual
Iniciació53,70 €/mensual11,80 €/mensual
Primària (8-9 anys)66,60 €/mensual14,50 €/mensual
Primària (10-11 anys)82,70 €/mensual18,25 €/mensual
Secundaria82,70 €/mensual18,25 €/mensual
Adults82,70 €/mensual18,25 €/mensual
Nivell mitjà (inclou segon instrument sense increment de quota)105,25 €/mensual

23,10 €/mensual

 

2.2 Altres ofertes educatives musicals (quotes lineals)
ServeiQuota
Post secundària55,85 €/mensual
Conjunt instrumental o vocal16,10 €/mensual
Segon instrument64,45 €/mensual
Llenguatge o harmonia22,55 €/mensual
Curs de promoció joves22,55 €/mensual
Cursos de curta durada o tallers diversos6,45 €/hora
45 minuts de classe d'instrument individual (pla antic)76,25 €/mensual
Préstec d'instrument45,10 €/curs

Sobre aquests preus (quotes lineals) s’aplicaran bonificacions del 10% a les quotes de cadascun dels infants que tinguin germans matriculats al centre o usuaris del servei.

2.3 Altres preus públics vinculats als serveis musicals

 • Samarreta de l’Escola Municipal de Música*: 6,65 €/samarreta

*L’EMM lliurarà la primera samarreta al formalitzar la matrícula. Les renovacions tindran preu associat

Salta a la part superior