Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
07/05/2021 15:32:31

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Accedir al canal RSS de Oferta pública d'ocupació
Bases generals reguladores dels processos selectius i de les borses de treball de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en sessió de Ple municipal celebrada en data 16 de desembre de 2020, va acordar l'aprovació de les noves Bases generals reguladores dels processos selectius i del funcionament de les borses de treball de personal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat:

 1. Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 2. Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari interí i laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 3. Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Publicacions:

 • Data de publicació al BOPB:  21/01/21
 • Data de publicació al DOGC: 20/01/21
Bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari de carrera i laboral fix subjectes a la taxa addicional per a l'estabilització del treball temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en sessió de Junta de Govern Local celebrada en data 7 d'abril de 2021, va acordar l'aprovació de les Bases generals reguladores dels processos de selecció de personal funcionari de carrera i laboral fix subjectes a la taxa addicional per a l'estabilització del treball temporal 

Publicacions:

 • Data de publicació al BOPB:  19/04/21
 • Data de publicació al DOGC: 16/04//21
Protocol per a la realització de proves amb caràcter presencial en processos selectius en context Covid19

L'Ajuntament ha aprovat un Annex al seu Pla de Contingència on s'estableix el protocol amb les mesures preventives i organitzatives a considerar en la realització de proves amb caràcter presencial en el marc de processos selectius.

Aquest protocol conté les  principals mesures a seguir en prevenció i seguretat contra la COVID-19 que han d'observar les persones participants (com a aspirants, membres del corresponent tribunal de selecció o personal de la organització) en els exercicis que es celebrin amb presència física dels processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Podeu consultar les mesures a l'enllaç següent:

Procediment de treball per a la realització de processos de selecció de personal

Bases reguladores de la convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer/a, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari per comissió de serveis del seu titular, amb caràcter urgent i inajornable.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el tauler d'anuncis electrònic de la corporació (www.santfeliu.cat/oposicions). Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació: 12 d'abril de 2021
 • Presentació d'instàncies de participació: del 13 d'abril al 19 d'abril de 2021

Última actualització: 20/04/2021 Publicada la resolució del procés 

 

Bases específiques del procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure d'una plaça del règim funcionarial, escala d'Administració Especial, subescala Tècnica, Enginyer/a de l'oficina de contractació, amb creació de borsa de treball

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça en règim funcionarial, escala d'administració especial, subescala tècnica, enginyer/a,  vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria als diaris oficials BOPB, DOGC I BOE. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  09/03/2021
 • Data de publicació al DOGC: 10/03/2021

IMPORTANT: S'anuncia la modificació de les bases específiques que regiran el procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça en règim funcionarial, escala d'administració especial, subescala tècnica, enginyer/a, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. El termini de presentació d'instàncies per participar al procés selectiu serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la modificació als diaris oficials BOE, BOPB i DOGC.

 • Nova data de publicació al BOPB: 14/04/2021
 • Nova data de publicació al DOGC: 15/04/2021
 • Data de publicació al BOE: 27/04/2021
 • Presentació d'instàncies de participació: del 28/04/2021 al 26/05/2021

 

 

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

 

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
123456
SegüentAvanç ràpidDarrera
Salta a la part superior