Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/07/2020 14:52:04

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Procés de selecció, mitjançant concurs de mèrits i entrevista, d'una plaça de tècnic/a superior règim  laboral, amb caràcter d'interinitat, associada al lloc de treball de tècnic/a de participació ciutadana, amb creació de borsa.

És objecte d'aquestes bases específiques la cobertura interina d'una plaça de tècnic/a superior (A1) de règim laboral associada al lloc de tècnic/a de participació ciutadana d'aquest Ajuntament, amb creació de borsa.

Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB i DOGC.

  • Data de publicació al BOPB: 5/06/2020
  • Data de publicació al DOGC: 04/06/2020

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 19/06/2020

Última actualització: 03/07/2020 (Convocatòria 2ª prova- Dimecres, 8 de juliol de 2020  (trobareu tota la informació a l'Acta I d'aquest procés)

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases concus-oposició lliure d'una plaça de tècnic/a de gestió, grup A2 adscrit/a a RRHH, amb creació de borsa

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició lliure d'una plaça de Tècnic/a de Gestió A2 a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb previsió d'adscripció a l'àmbit de recursos humans.

Darrera actualització: Diligència de publicació de l'acta VI, de valoració de mèrits i final del procés selectiu (07/07/2020)

Provisió, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball d'enginyer/a tècnic/a

Criteris reguladors que han de regir el procés per a la cobertura mitjançant comissió de serveis del lloc de treball d'Enginyer/a tècnic/a, adscrit a la unitat de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies naturals des de la seva publicació al BOP

  • Data de publicació al BOPB:  11/03/2020

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 31/03/2020

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases específiques i la convocatòria que regiran el procés de selecció del concurs-oposició lliure d'una plaça funcionarial d'administració general, tècnic/a de gestió A2, amb creació de borsa de treball

Bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció d'una plaça de règim funcionarial de Tècnic/a de Gestió (A2), escala d'administració general. Es preveu que la persona seleccionada per a aquesta plaça tingui adscripció provisional al lloc de treball de Tècnic/a de control de la Gestió incardinat en les unitats de gestió i tramitació de les Àrees.

Darrera actualització: Publicació decret de llistat definitiu de persones admeses i excloses (12/03/2020)

Bases específiques i convocatòria del procés de selecció de dos tècnics/ques d'administració general grup A1

És objecte de la present convocatòria la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de 2 places del règim funcionarial, escala d'Administració General, Subescala tècnica superior (A1), vacants a la plantilla d'aquest Ajuntament, enquadrades dins l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals i dependència d'Intervenció i Oficina de Contractació, Compres i Patrimoni.

Darrera actualització: Publicació ACTA II, de valoració de mèrits i final del procés (25/02/2020)

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
12
SegüentAvanç ràpidDarrera