Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
11/07/2020 16:53:10

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Sra. Elisabet Valencia Mimbrero

 

Sra. Elisabet Valencia Mimbrero

Logo del Grup Municipal de Ciutadans

 

 

Neix a Barcelona el 4 d’octubre de 1980. Té estudis de Relacions Laborals i Tècnic Superior en Secretariat. Treballa coordinant una unitat de gestió d’operacions immobiliàries d’actius d’entitats financeres.

A les eleccions autonòmiques del 29 de setembre de 2015 va ser escollida diputada al Parlament de Catalunya per Ciutadans.

Renúncia al càrrec

Vista la instància presentada el 21 de gener de 2015 per la SRA. ELISABET VALENCIA MIMBRERO, Regidora d’aquest Ajuntament, en què renúncia al càrrec, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, amb data 28 de gener de 2016, els següents:

ACORDS:

  1. Prendre coneixement de la renúncia de la SRA. ELISABET VALENCIA MIMBRERO, com a regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pertanyent a CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s).
  2. Trametre el present acord a la Junta Electoral Central, a fi i efecte que de conformitat amb els articles 19-1-l) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General, es procedeixi a expedir credencial de Regidor electe al SR. ALEJANDRO CANO ALMENDROS de la llista CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s) que és qui li correspon cobrir la vacant produïda.
  3. Significar que, rebuda la credencial oportuna, es procedirà en sessió plenària de l’Ajuntament a prendre jurament o promesa que preveu el Reial Decret 707/1979, del nou Regidor i donar-li possessió del càrrec.