El Consistori

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/04/2019 00:16:59

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

  Sra. Cinta Daudé Llopart

   

   

   

  Sra. Cinta Daudé Llopart

  Logo del Grup Municipal d'ICV-EUiA

   

   

  Neix a Esparreguera el 26 d'octubre de 1953. Postgrau en Inserció Sociolaboral. Va treballar a Can Maginàs des de 1991 i com a coordinadora del Servei Local d'Ocupació a partir de 1994.

  Regidora d’ICV-EUiA, com a independent, des de 2011 fins a 2018.

  Renúncia al càrrec

  Vista la instància de data 9 de desembre de 2018 presentada per la SRA. MARIA CINTA DAUDÉ LLOPART, regidora d’aquest Ajuntament, en què renúncia al càrrec, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, amb data 20 de desembre de 2018, els següents:

  ACORDS:

  1. Prendre coneixement de la renúncia de la SRA. MARIA CINTA DAUDÉ LLOPART, regidoar de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pertanyent a COALICIO INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA-ENTESA (ICV-EUiA-E).
  2. Trametre el present acord a la Junta Electoral Central, a fi i efecte que de conformitat amb els articles 19-1-l) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General, es procedeixi a expedir credencial de Regidor electe a la SRA. NOÈLIA FONTANA CANOVAS de la llista COALICIO INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA-ENTESA (ICV-EUiA-E) que és qui li correspon cobrir la vacant produïda.
  3. Significar que, rebuda la credencial oportuna, es procedirà en sessió plenària de l’Ajuntament a prendre jurament o promesa que preveu el Reial Decret 707/1979, de la nova regidora i donar-li possessió del càrrec .

  Registre de béns patrimonials i resum de les declaracions de les activitats que consten al Registre d'interessos i béns patrimonials: