Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/05/2024 07:54:36

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Educació infantil
1r cicle

Preguntes freqüents

1. Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per sol.licitar plaça d’escola bressol municipal. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció a l’escola on ha estat adjudicada la plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

2. Com puc saber les places vacants que ofereixen les escoles bressol municipals?

L’Ajuntament aprova l’oferta de places vacants per a cada curs escolar.

3.- Què és la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives especials? 

En el procés d’admissió d’infants sota el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats i per garantir una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'estableix amb caràcter general una reserva de plaça vacant per grup d’infants.

4. Pot presentar la documentació per a la preinscripció algú que no sigui el pare, mare o tutor legal de l'infant?

Sí, amb una autorització signada pel pare, mare o tutor o tutora, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI. 

5. Es poden sumar les puntuacions que corresponen al lloc de residència i al lloc de treball?

No, no es poden sumar aquestes puntuacions.

6. La sol·licitud del carnet de família nombrosa o monoparental així com la del certificat de discapacitat serveix per acreditar aquesta condició a efectes de barem?  

No, la sol·licitud del carnet o certificat no serveix per acreditar aquesta condició. El carnet o certificat ha d’estar vigent dins del període de presentació de les sol·licituds.

7. Es manté la puntuació obtinguda en la primera opció per a la resta d’opcions?

Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

8. Com s’ordenen les sol·licituds de preinscripció?

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen primer d’acord a la suma dels criteris generals de prioritat. En igualtat de puntuació de criteris generals s’apliquen el criteris complementaris. L’ordenació de les sol·licituds per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat i els criteris complementaris, es fa mitjançant el nombre resultant del sorteig públic.

9. Com puc tenir la informació del número de desempat del sorteig?

El dia de celebració del sorteig les famílies poden PRESENCIAR aquest acte públic el dia i hora que s’hagi aprovat al calendari de preinscripció i matrícula. El mateix dia en què es fa el sorteig es publica el resultat al web de l’ajuntament. Des de l’Ajuntament s’envia al telèfon mòbil de la família un SMS. En aquest SMS s’informa del número resultant del sorteig.

10. Es poden consultar les llistes provisionals de barem i les  llistes definitives d’admesos per Internet?

Les llistes es publiaran per Internet.

11. Com puc tenir la informació de les llistes provisionals i definitives?

Des de l’Ajuntament s’envia al telèfon mòbil de la família tres SMS. El primer el dia de la publicació de les llistes provisionals. En aquest SMS s’informa del número aleatori assignat i la baremació dels criteris generals i/o complementaris. El segon SMS amb el número resultant del sorteig i el tercer s’envia en el moment de la publicació de les llistes d’assignació de places. En aquest s’informa si l’infant ha obtingut plaça o no i, en cas afirmatiu, l’escola on ha de formalitzar la matrícula.

12. Què has de fer si el teu infant ha estat admès?

Formalitzar la matrícula dins del termini establert, a l’escola on ha estat assignada la plaça. Les famílies que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça.

13. És possible que no tingui plaça en el centre que he sol·licitat en primer lloc?

Sí, per això convé fer constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s’ajusti el més possible a les preferències manifestades.

14. És possible no tenir plaça d’escola bressol municipal?

Sí, estareu en la llista d’espera. Les llistes d’espera es mantenen actives al llarg de tot el curs (aproximadament fins a finals de març) per anar cobrint les vacants que es vagin produint.

15. Com puc saber en quin ordre de la llista d’espera es troba la meva sol·licitud?

Les famílies poden accedir a la consulta l’ordre de la llista d’espera per veure la informació referida al seu fill o filla. 

16. Puc sol·licitar plaça per al meu fill/a un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula?

Quan finalitza el procés de preinscripció i matrícula, les famílies poden presentar la sol·licitud  de plaça fora de termini a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament per afegir-se a la llista d’espera de les escoles bressol municipals.

Per consultar l’ordre de la llista d’espera de fora de termini caldrà posar-se en contacte amb el Departament d’Educació i Infància al telèfon 936858002 o per mail a educacio@santfeliu.cat 

Salta a la part superior