Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/06/2024 03:25:27

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Hipoteques

Què és la moratòria del pagament de la hipoteca pel Covid-19?

El Govern de l’Estat ha decretat la moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries de l’habitatge principal per les unitats familiars que pateixin una reducció dels seus ingressos per aquesta causa.

La moratòria en el pagament de la quota mensual de la hipoteca significa l’ajornament del seu pagament. Les quantitats aplaçades es pagaran prorratejades entre les quotes que manquin fins al venciment de la hipoteca, una vegada finalitzat l’estat d’alarma.

Quins immobles hipotecats es poden acollir?

 1. L’habitatge habitual.
 2. Els immobles afectes a activitat econòmica on els empresaris i professionals desenvolupin la seva activitat, tal i com defineix l’article 16.1 del Reial Decret Llei 11/2020.
 3. Els habitatges diferents a l’habitual en situació de lloguer i pel qual el deutor hipotecari persona física, que és arrendador, ha deixat de percebre el lloguer des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma.

Qui es pot beneficiar d’aquesta moratòria?

La moratòria s’aplicarà a tots els préstecs o crèdits hipotecaris si el deutor es troba en algun dels següents supòsits de vulnerabilitat econòmica:

 • Que la persona deutora hipotecària perdi la feina o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%.
 • Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • Tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual, 1.613,52 euros mensuals.
  • Límit que s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec, o per 0,15 vegades l’IPREM en el cas de les unitats familiars monoparentals.
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • Quatre vegades l’IPREM si un o més membres de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a l’activitat laboral acreditada.
  • Cinc vegades l’IPREM, si el deutor hipotecari pateix paràlisis cerebral, malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33 %; o és persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65 %, o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral.
  • Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) siguin superiors al 35% dels ingressos nets familiars.
  • Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa del seu esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en el termes següents:
  • Que l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per al menys 1,3.
  • Que s’hagi produït un descens substancial de les vendes igual o superior al 40 %.

Que s’entén com a unitat familiar a efectes de deutor hipotecari:

La mateixa definida per als deutors del lloguer.

Quan puc demanar la moratòria?

Des del passat 18 de març i fins 15 dies després de finalitzar la vigència del RDL 8/2020, que a data d’avui és el 3 de maig de 2020, si no es prorroga.

On puc demanar la moratòria?

La sol·licitud s’ha de presentar davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o crèdit hipotecari. Les entitats financeres tenen a disposició del seus clients un formulari específic per a realitzar la sol·licitud a les seves pàgines web. Aquest formulari s’ha de remetre acompanyat de la documentació específica. El lliurament també es pot fer telemàticament.

Quina documentació he de presentar juntament amb la meva sol·licitud?

Per acreditar que el sol·licitant té dret al benefici de la moratòria en el pagament de la quota hipotecaria ha de presentar:

 1. Justificant de pèrdua d’ingressos
  1. Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual.
  2. Si és empresari o professional i cessa l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 2.  Llibre de família.
 3. Certificat col·lectiu d’empadronament històric.
 4. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
 5. Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 6. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
 7. Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.

Quins són els efectes de l’aplicació de la moratòria?

La suspensió del pagament de les quotes mensuals de la hipoteca (amortització de capital i interessos) durant el termini d’un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol si s’allarga l’Estat d’Alarma.

 • La no meritació d’interessos en el període extraordinari de suspensió del pagament de la hipoteca.
 • La impossibilitat del cobrament d’interessos moratoris.
 • La impossibilitat d’aplicació de la clàusula de venciment anticipat del contracte.
 • La durada dels períodes de retorn dels contractes de préstec o crèdit hipotecari no s’allargarà, i les quantitats no pagades durant el període de moratòria es repartiran entre la resta de quotes pendents.

Quant trigaran a concedir-me la moratòria?

Una vegada presentada la sol·licitud de la moratòria amb la documentació requerida, l’entitat creditora ha d’implementar-la en un termini màxim de 15 dies.

Salta a la part superior